Giải pháp ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch (*)

Mời xem phần trước: Chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch

Văn kiện Đại hội XII của Đảng xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư tưởng, lý luận trong nhiệm kỳ tới là: “Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch”. Và để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cần quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, các giải pháp mà Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã xác định, đó là:

Kiên định Chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Để đấu tranh chống các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch một cách có hiệu quả, trước hết cần phải kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là đòi hỏi khách quan, yêu cầu có tính nguyên tắc và có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp đổi mới, đối với việc hoàn thành hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã xác định cụ thể: “Kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới” . Đồng thời, Văn kiện cũng xác định tiếp tục đổi mới tư duy lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống các quan điểm về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, cung cấp luận cứ khoa học, lý luận cho việc hoạch định, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đổi mới công tác tư tưởng, lý luận

Chúng ta khẳng định rằng, khi mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi công dân trong xã hội có sự giác ngộ sâu sắc về chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, về mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, về các đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thì không chỉ mỗi người mà toàn xã hội sẽ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tự ý thức trong việc nâng cao khả năng “tự bảo vệ”, ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan của tư tưởng ngoại lai đi ngược lý tưởng xã hội, vô hiệu hóa các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch. Về điều này, Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã xác định: “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với từng giai đoạn, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với từng đối tượng theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả” . Đồng thời, Văn kiện cũng xác định, đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết của Đảng. Thực hiện nền nếp việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là cấp Trung ương; tiếp tục đổi mới hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng tính, hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng.

Chủ động ngăn chặn, nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch

Một trong những biện pháp quan trọng trong đấu tranh chống các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch là chủ động nghiên cứu dự báo, sớm phát hiện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; kịp thời ngăn chặn việc tuyên truyền, phát tán các thông tin xấu độc, tài liệu xuyên tạc, sai trái, thù địch của chúng. Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã xác định: “Chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch” .

Cùng với việc sớm phát hiện để kịp thời ngăn chặn, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của cấp ủy các cấp và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các Ban Chỉ đạo về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách ở các cơ quan báo chí, truyền thông, các học viện, trường đại học, viện nghiên cứu, các lực lượng nòng cốt ở các ban, bộ, ngành và địa phương trong đấu tranh chống các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch, bảo đảm các hoạt động đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận theo đúng định hướng của Đảng, chặt chẽ về nguyên tắc, vững vàng về quan điểm chính trị, sâu sắc về lý luận khoa học, sắc bén trong phương pháp và đạt hiệu quả cao. Đồng thời, huy động lực lượng rộng rãi trong nhân dân, các dân tộc, tôn giáo và kiều bào ở nước ngoài, các tổ chức tiến bộ … tiến công chống các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch, nhằm bảo vệ lẽ phải, chân lý, thực hiện sự tiến bộ xã hội.

Đẩy mạnh đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là “mảnh đất màu mỡ” để các thế lực thù địch đẩy mạnh “diễn biến hòa bình” chống phá nước ta trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực tư tưởng, lý luận. Các quan điểm sai trái, thù địch sẽ gây tác hại trong môi trường xã hội có sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Do vậy, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” nói chung và chống các quan điểm sai trái, thù địch nói riêng phải gắn với việc đẩy mạnh đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã xác định: “Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” . Đồng thời, Văn kiện Đại hội XII nhấn mạnh phải kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, đấu tranh ngăn chặn chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”, nói không đi đôi với làm.

Như vậy, đấu tranh chống các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch luôn được Đảng, Nhà nước, nhân dân và xã hội ta đặc biệt quan tâm. Đại hội XII của Đảng xác định đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư tưởng, lý luận trong nhiệm kỳ tới. Chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân sẽ thực hiện thắng lợi chủ trương chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch.

Nguồn: Báo Nhân dân Điện tử, ngày 14/04/2016

(*) Tiêu đề do Nhân Văn đặt lại

Bình luận bằng tài khoản Facebook

5 thoughts on “Giải pháp ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch (*)

 • 15 Tháng Tư, 2016 at 10:15 sáng
  Permalink

  Đấu tranh ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch ngày nay cần nắm vững những nhận thức mới của Đảng ta về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về xã hội xã hội chủ nghĩa, nhất là các nguyên tắc về dân chủ xã hội chủ nghĩa, trong đó có vai trò lãnh đạo cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyên tắc pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trong đó Hiến pháp, pháp luật quốc gia phải được tôn trọng; quyền, lợi ích của cá nhân phải đi đôi với nghĩa vụ, trách nhiệm. Thắng lợi của cuộc đấu tranh ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch còn cần phải dựa trên nhận thức, hành động và tình cảm cách mạng trong sáng, kiên quyết khắc phục những khiếm khuyết của xã hội, vì những giá trị cao cả của dân tộc được hình thành trong lịch sử cũng như những giá trị chân chính của mỗi người./.

  Reply
 • 18 Tháng Tư, 2016 at 8:47 sáng
  Permalink

  Để tiến hành đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch cần tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, song cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với nước ta trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là việc phổ biến lối sống thực dụng, cá nhân, hưởng lạc của phương Tây trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

  Reply
 • 19 Tháng Tư, 2016 at 8:32 chiều
  Permalink

  Để góp phần làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, chúng ta phải tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm xây dựng, củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng và bản chất chính trị của Đảng; nâng cao khả năng “tự bảo vệ” của cán bộ, đảng viên; tập trung nghiên cứu, giải quyết triệt để nguồn gốc và những nguyên nhân dẫn đến suy thoái tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay từ nội bộ các tổ chức đảng; chú trọng làm tốt công tác tư tưởng, đặc biệt là việc nắm, quản lý và giải quyết tư tưởng ở các tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ cơ sở, chất lượng sinh hoạt của các cấp ủy; đổi mới công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh; tích cực đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực lý luận, lĩnh vực tư tưởng – văn hóa; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên một cách chặt chẽ, đúng nguyên tắc.

  Reply
 • 20 Tháng Tư, 2016 at 8:11 chiều
  Permalink

  Ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch có vai trò to lớn trong bảo vệ chính trị nôi bộ, giữ vững niềm tin của nhân dân vào các cơ quan của Đảng và Nhà nước. Do vậy, đòi hỏi phải thực hiện đầy đủ, đồng bộ có hiệu quả các giải pháp ở trên, trong đó, đặc biệt là đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” cùng các âm mưu “phi chính trị hóa” các lực lượng vũ trang; thổi phồng những khuyết điểm yếu kém nhằm hạ thấp tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên luôn rèn luyện, đấu tranh với hững thói hư tật xấu, giữ vững lập trường cách mạng, kiên định, không dao động trước những thông tin xuyên tạc, sai trái, thù địch.

  Reply
 • 20 Tháng Chín, 2018 at 8:46 sáng
  Permalink

  Ngăn chặn, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, làm tốt nhiệm vụ đó sẽ góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin, bảo vệ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây là nhiệm vụ nặng nề, cần phải có sự tham gia của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tập trung cơ sở vật chất, trí tuệ… kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, phản bác những tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch, phản động.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.