Không thể phủ nhận tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin

Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) năm 2011, Hiến pháp năm 2013 và Văn kiện Ðại hội XII của Ðảng, Nhà nước tiếp tục khẳng định “Ðảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Sự khẳng định đó phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam qua hơn 86 năm dưới sự lãnh đạo của Ðảng. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận hết sức phức tạp, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa, công nghệ thông tin và mạng internet bùng nổ như giai đoạn hiện nay. Các thế lực thù địch dồn dập tung ra các quan điểm sai trái, vu cáo, bịa đặt, hòng phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng ta, làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân ta mất phương hướng về chính trị, tư tưởng để chúng dễ dàng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” ở nước ta.

Những người phủ nhận tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin cố chứng minh rằng: C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I. Lênin không phải là các nhà khoa học. Họ cố tình xuyên tạc rằng, “chủ nghĩa Mác chỉ là một thứ ý thức hệ hư ảo”, “một thứ nói dối có ý thức”, “những vở kịch trá hình”; còn “Lênin thì làm tăng sự huyễn tưởng ấy của Mác “lên hơn một lần”; rằng “Mác và Lênin là những nhà xã hội duy tâm, siêu hình và không tưởng”, chủ nghĩa Mác – Lênin chỉ là “ảo tưởng”, “giả tưởng”. Họ còn cho rằng, chủ nghĩa Mác – Lênin chỉ là “thứ chủ nghĩa phép cộng thô thiển của chủ nghĩa duy tâm Hêghen và chủ nghĩa duy vật Phoiơbắc”…

Bất chấp những luận điệu xuyên tạc, giả dối nói trên, thực tiễn đã chứng minh chủ nghĩa Mác – Lênin là một khoa học, hơn nữa là một khoa học biện chứng, hiện đại và khách quan về những quy luật của tự nhiên, xã hội và tư duy con người. Chủ nghĩa Mác – Lênin còn là một khoa học vị nhân sinh, cách mạng nhất, mang đầy tính nhân văn, nhận đạo cao cả, hướng đến con người, vì con người, mà ở đây chính là đông đảo người dân lao động bị áp bức, bóc lột và chịu nhiều bất công trong xã hội tư bản. Điều đó chứng tỏ rằng, chủ nghĩa Mác – Lênin không chỉ giải thích chính xác quy luật của sự vận động, phát triển thế giới khách quan, mà quan trọng hơn còn cải tạo thế giới hướng đến những điều tốt đẹp nhất cho tự nhiên, xã hội và con người với việc giải phóng người lao động, giải phóng xã hội khỏi mọi áp bức, bóc lột, mọi sự tha hóa, xây dựng một xã hội công bằng, bình đẳng và tự do cho mọi người – đó là xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa.

Bản chất khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin còn thể hiện ở việc đáp ứng đầy đủ những tính chất khắt khe của một khoa học, đó là việc xác định được đối tượng, phương pháp nghiên cứu và hệ thống các khái niệm, phạm trù khoa học làm công cụ để nhận thức và cải tạo thế giới. Bên cạnh đó, chủ nghĩa Mác – Lênin còn là học thuyết khoa học xứng đáng đứng ở vị trí tiên phong, dẫn đường cho các khoa học khác, bởi nó có phương pháp luận như ngọn đuốc sáng soi đường, chỉ lối cho các khoa học khác.

Với linh hồn sống là phép biện chứng duy vật, với hòn đá tảng kinh tế là học thuyết giá trị thặng dư, với những phát kiến vĩ đại về chủ nghĩa duy vật lịch sử mà nội dung cơ bản là học thuyết hình thái kinh tế – xã hội, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, cách mạng xã hội chủ nghĩa,… Chủ nghĩa Mác – Lênin cho đến nay vẫn là đỉnh cao của trí tuệ loài người, nơi kết tinh những giá trị của tri thức nhân loại bởi ở đó người ta tìm ra được: quy luật sự vận động, phát triển của xã hội loài người từ từ xưa đến nay; bản chất của tự nhiên, xã hội và con người; động lực thúc đẩy xã hội loài người tiến lên; bản chất của xã hội có giai cấp (trong đó, vạch trần bản chất bóc lột, bất công của xã hội tư bản, giai cấp tư sản và sự tha hóa của người lao động, giai câp vô sản)… Đây là những tri thức khoa học vô cùng vĩ đại, vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn mà không một khoa học nào có thể so sánh được, cho dù có phải bổ sung, phát triển hoàn thiện thêm (đây là điều tất yếu).

Cho dù có những kẻ cố tình bóp méo, xuyên tạc hay phủ nhận thì giá trị khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin vẫn có sức sống mãnh liệt và giá trị bền vững, bởi chân lý khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin luôn được thực tiễn chứng minh là tính đúng đắn và khách quan.

Việc chủ nghĩa Mác – Lênin bị tấn công, bị xuyên tạc ngay khi ra đời cho đến nay đã gần 2 thế thế kỷ, có thời điểm các thế lực thù địch, phản động tìm mọi cách hòng bóp chết chủ nghĩa Mác – Lênin. Ngay từ năm 1913, V.I.Lênin đã từng nói: Trong toàn thế giới văn minh, học thuyết của Mác đã gây ra sự thù địch mạnh nhất và lòng căm thù lớn nhất của toàn bộ học giả tư sản… Không thể trông mong có một thái độ nào khác thế được, vì trong một xã hội xây dựng trên đấu tranh giai cấp thì không thể có một khoa học xã hội “vô tư” được… Mong đợi có một khoa học vô tư trong một xã hội xây dựng trên chế độ nô lệ làm thuê là một sự khờ dại ngây thơ không khác gì mong đợi các chủ xưởng tỏ ra vô tư trong vấn đề xem có nên bớt lợi nhuận của tư bản để tăng tiền công cho công nhân không.

Các thế lực thù địch bài bác chủ nghĩa Mác – Lênin chỉ càng chứng tỏ tính đúng đắn, tính khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, điều mà các nhà tư tưởng chống cộng rất lo sợ. Và cứ mỗi lần phải đấu tranh chống lại các trào lưu tư tưởng đối lập thì chủ nghĩa Mác – Lênin lại một lần nữa tỏ rõ sức sống mãnh liệt của mình. Chủ nghĩa Mác – Lênin chẳng những phải đấu tranh chống lại những quan điểm tư tưởng tư sản phản động, mà còn phải đương đầu với những khuynh hướng sai lầm trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Chủ nghĩa Mác – Lênin là một khoa học biện chứng, hiện đại và tiên tiến về những quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội, về cách mạng của quần chúng nhân dân bị áp bức và bóc lột, về thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác – Lênin chính là ở chân lý khoa học, tính toàn diện, hệ thống, khách quan và biện chứng của nó nhằm mục đích giải phóng người lao động bị áp bức, bóc lột, xây dựng một xã hội tương lai tốt đẹp, công bằng và nhân văn. Chủ nghĩa Mác – Lênin vẫn đang có sức hấp dẫn, chinh phục hàng tỷ người trên hành tinh này bởi tính khoa học, tính cách mạng và tính nhân văn sâu sắc./.

THÁI BÌNH

Bình luận bằng tài khoản Facebook

5 thoughts on “Không thể phủ nhận tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin

 • 9 Tháng Ba, 2016 at 8:58 chiều
  Permalink

  Trung thành, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là điều kiện tiên quyết để Đảng ta giữ vững bản chất cách mạng, vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội; là nền tảng tư tưởng vững chắc, kim chỉ nam để Đảng hoạch định đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Điều đó đã được thực tiễn kiểm nghiệm, nhất định không thể đảo ngược. Con đường đi lên của cách mạng Việt Nam là rất vinh quang, nhưng không bằng phẳng, đó là cuộc chiến đấu chống lại những gì cũ kỹ, hư hại để xây dựng những cái mới mẻ, tốt tươi, đòi hỏi tất cả mọi người phải đoàn kết thành một khối vững chắc.

  Reply
 • 10 Tháng Ba, 2016 at 10:53 sáng
  Permalink

  không biết từ bao giờ mỗi khi tình hình thế giới có những cú sốc lớn thì kẻ tìm tới những chỉ dẫn của chủ nghĩa Mác – Lênin để cứu lấy mình đầu tiên lại chính là những nhà tư sản lỗi lạc. cái thứ chủ nghĩa mà hàng ngày họ vẫn thi nhau công kích với đủ những chiêu trò bỉ ổi nhất thì khi ấy lại trở thành cái cẩm nang thần kỳ biết bao. như vậy với họ giữa vợ và gái điếm chẳng khác nhau là mấy, bình thường thì chỉ là ả gái điếm xấu xa, nhưng khi cần thì ngay lập tức trở thành người vợ đầy yêu thương

  Reply
 • 11 Tháng Ba, 2016 at 10:46 sáng
  Permalink

  Sự phát triển thực tiễn và nhận thức về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cho thấy giá trị bền vững của lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học, lý luận hình thái kinh tế – xã hội của chủ nghĩa Mác – Lênin đang được nhận thức và vận dụng sáng tạo từ thực tiễn Việt Nam. Các thế lực thù địch càng chống phá chủ nghĩa Mác – Lênin chỉ càng chứng tỏ tính đúng đắn, tính khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin mà thôi!

  Reply
 • 12 Tháng Chín, 2018 at 8:27 chiều
  Permalink

  Sự chống phá điên cuồng của các thế lực thù địch đối với Chủ nghĩa Mác – Lênin càng chứng tỏ sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa chân chính nhất, khoa học nhất và cách mạng nhất. Những kẻ quay lưng lại với học thuyết Mác – Lê, chỉ có thể là những kẻ suốt đời vẫy đuôi dưới chân bọn đế quốc, sẵn sàng cắn vào chính Tổ quốc, dân tộc, đồng bào của mình

  Reply
 • 14 Tháng Một, 2019 at 7:16 sáng
  Permalink

  Ðảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động” là sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với thực tiễn cách mạng nước ta bởi tính cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác – Lê nin

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.