Luận điệu phản động của Nguyễn Đình Cống

Trên trang Bauxite Việt Nam ngày 12 tháng 1 năm 2019 có bài viết “Góp ý về chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ 13 ” của tác giả Nguyễn Đình Cống. Bài viết dưới dạng góp ý cho công tác chuẩn bị Báo cáo chính trị Đại hôi 13 của Đảng, nhưng lại với một thái độ hằn học, cái nhìn phiến diện, thiếu khách quan, cố tình xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, gây hoang mang, dao động, mất đoàn kết trong nội bộ.

1. Không thể lợi dụng góp ý để xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin. Trong bài viết, Nguyễn Đình Cống đã chà đạp lên sự thật lịch sử, xuyên tạc một cách bỉ ổi khi cho rằng: “Đảng cộng sản Việt Nam kiên trì chủ nghĩa Mác – Lênin, một chủ nghĩa được tạo nên từ ngụy biện, chứa nhiều độc hại, chỉ mang lại và bảo vệ lợi ích phi nghĩa cho vài nhóm nhỏ …..”. Nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới thừa nhận: Chủ nghĩa Mác – Lênin với bản chất cách mạng, khoa học, đã thực sự là vũ khí tư tưởng, lý luận sắc bén để đấu tranh vì mục tiêu cao cả của nhân loại là xóa bỏ chế độ người bóc lột người, xây dựng một xã hội mới không còn áp bức, bóc lột, bất công, đó là xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Giá trị to lớn và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác – Lênin, được khẳng định qua thực tiễn đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân, lực lượng xã hội đại biểu cho phương thức sản xuất tiên tiến nhất của lịch sử nhân loại. Chủ nghĩa Mác – Lênin là đỉnh cao tri tuệ của nhân loại, kế thừa và phát triển từ các tư tưởng tiến bộ, không ngừng được bổ sung, hoàn thiện từ những kinh nghiệm thực tiễn của lịch sử. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác – Lênin là tất yếu, khách quan nhằm đấu tranh cải tạo thế giới, hướng đến giá trị nhân văn cao cả là giải phóng giai cấp, giải phóng con người khỏi áp bức, bất công.

Thực tiễn hiện nay, đông đảo nhân loại tiến bộ trên thế giới vẫn lấy chủ nghĩa Mác- Lênin làm nền tảng tư tưởng và hướng về nó với một niềm tin mãnh liệt. Khi xem xét và giải quyết những vấn đề phức tạp từ thực tiễn đặt ra về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh… không thể không dựa vào chủ nghĩa Mác – Lênin, mà hạt nhân là phép biện chứng Mácxít. Sự vận động và phát triển của tự nhiên và xã hội, vẫn luôn tuân theo những quy luật khách quan mà các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin đã phát hiện và khái quát lên. Lý tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin về một xã hội không có người bóc lột người vẫn luôn có sức mạnh chinh phục lòng người và là ngọn cờ tư tưởng vĩ đại cổ vũ cho sức mạnh sáng tạo của hàng tỷ người trong cuộc đấu tranh cho công bằng, tự do, dân chủ, cho một xã hội tốt đẹp hơn, chứ hoàn toàn không phải như những luận điệu xuyên tạc của Nguyễn Đình Cống.

2. Không thể lợi dụng việc góp ý để phủ nhận vai trò lãnh đạo đất nước và xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam

Nguyễn Đình Cống cho rằng: “Phải xem lại, đảng có cần là đội tiên phong của giai cấp nữa hay không”. Đây là một nhận định hết sức vô lý, cố tình phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, núp dưới hình thức “góp ý” để phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Lịch sử Cách mạng Việt Nam đã chứng minh: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, tồn tại, phát triển không vì mục đích tự thân mà tất cả là vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Mục đích duy nhất của Đảng ta là đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh, nhân dân được sống trong tự do, ấm no, hạnh phúc. Hiện nay, Đảng CSVN luôn trung thành, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo nhân dân tiến hành đổi mới toàn diện đất nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ một nước nghèo, kém phát triển, bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, Việt Nam đã nỗ lực vươn lên trở thành một quốc gia đang phát triển, tăng trưởng kinh tế bình quân đạt gần 7% năm, quy mô và tiềm lực của nền kinh tế không ngừng tăng lên đạt khoảng 204 tỷ USD. GDP tăng gấp gần 7 lần và kim ngạch xuất khẩu tăng gấp hơn 200 lần chạm ngưỡng 400 tỷ USD, cuộc sống của nhân dân ngày càng được cải thiện. Vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Điều đó, đã khẳng định vai trò tiền phong của một Đảng cầm quyền được cả dân tộc tôn vinh, thừa nhận, hoàn toàn không phải như những bịa đặt phản động của Nguyễn Đình Cống nêu trong bài viết.

Tóm lại, những “góp ý” mà Nguyễn Đình Cống nêu ra trong bài viết của mình đã bộc lộ sự nhận thức phiến diện, tư duy mơ hồ, thiếu khách quan, không có cơ sở, cố tình xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng với mục đích chống phá, gây hoang mang, dao động về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Do vậy, chúng ta cần hết sức cảnh giác và đấu tranh loại bỏ những luận điệu xuyên tạc, phản động của Nguyễn Đình Cống và các thế lực thù địch, phản động./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

9 thoughts on “Luận điệu phản động của Nguyễn Đình Cống

 • 11 Tháng Hai, 2019 at 9:56 sáng
  Permalink

  những “góp ý” mà Nguyễn Đình Cống bộc lộ sự nhận thức phiến diện, tư duy mơ hồ, thiếu khách quan, không có cơ sở, cố tình xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng với mục đích chống phá, gây hoang mang, dao động về tư tưởng trong nhân dân

  Reply
 • 11 Tháng Hai, 2019 at 3:31 chiều
  Permalink

  Chủ nghĩa Mác – Lenin mãi mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

  Reply
 • 12 Tháng Hai, 2019 at 11:27 sáng
  Permalink

  Luận điệu của Nguyễn Đình Cống là xuyên tạc, với động cơ thiếu trong sáng, mục đích của Nguyễn Đình Cống là gây chia rẽ, mất đoàn kết! Đây là một hành vi nguy hiểm cầm phải bị lên án, bác bỏ.

  Reply
 • 13 Tháng Hai, 2019 at 7:24 sáng
  Permalink

  Luận điệu xuyên tạc của Nguyễn Đình Cống chẳng có gì mới, nó hợp với quy luật của các thế lực thù địch trước các sự kiện lớn, các kỳ hội họp của Đảng, Chính phủ ta!. Dân ta không dễ tin vào mấy lời phản động của bọn chúng đâu!.

  Reply
 • 13 Tháng Hai, 2019 at 8:53 sáng
  Permalink

  Nguyễn Đình Cống luôn luôn có các bài viết xuyên tạc, phả động, gây hoang mang, dao động về tư tưởng trong nhân dân. Chúng ta hãy cảnh giác.

  Reply
 • 15 Tháng Hai, 2019 at 3:48 chiều
  Permalink

  Nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới thừa nhận: Chủ nghĩa Mác – Lênin với bản chất cách mạng, khoa học, đã thực sự là vũ khí tư tưởng, lý luận sắc bén để đấu tranh vì mục tiêu cao cả của nhân loại là xóa bỏ chế độ người bóc lột người, xây dựng một xã hội mới không còn áp bức, bóc lột, bất công, đó là xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Luận điệu của Nguyễn Đình Cống là xuyên tạc, với động cơ thiếu trong sáng, mục đích của Nguyễn Đình Cống là gây chia rẽ, mất đoàn kết! Đây là một hành vi nguy hiểm cầm phải bị lên án, bác bỏ.

  Reply
 • 15 Tháng Hai, 2019 at 3:50 chiều
  Permalink

  Dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ một nước nghèo, kém phát triển, bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, Việt Nam đã nỗ lực vươn lên trở thành một quốc gia đang phát triển, cuộc sống của nhân dân ngày càng được cải thiện. Vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Điều đó, đã khẳng định vai trò tiền phong của một Đảng cầm quyền được cả dân tộc tôn vinh, thừa nhận, hoàn toàn không phải như những bịa đặt phản động của Nguyễn Đình Cống. Đây là một hành vi nguy hiểm cầm phải bị lên án, bác bỏ.

  Reply
 • 18 Tháng Hai, 2019 at 6:45 sáng
  Permalink

  Những “góp ý” mà Nguyễn Đình Cống thực chất là âm mưu thù địch, phản động, không có gì tốt đẹp. Chúng ta cần lên án, đấu tranh, bác bỏ những luận điệu này.

  Reply
 • 18 Tháng Hai, 2019 at 10:28 sáng
  Permalink

  Chủ nghĩa Mác – Lênnin là chân chính, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin là tội ác

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.