Mãi mãi trọn niềm tin theo Đảng

Đại hội XII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Lợi dụng cơ hội này, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước đã tán phát trên các trang mạng xã hội những bài viết núp dưới danh nghĩa “những ý kiến tâm huyết với Đảng, vì dân, vì nước” nhằm chống phá quan điểm, đường lối của Đảng, phủ nhận những thành tựu to lớn của cách mạng, đặc biệt là công cuộc đổi mới đất nước, làm suy giảm niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, kêu gọi đảng viên chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam. Điển hình là bài:“Tâm thư kính gửi hơn 3 triệu đảng viên Cộng sản” của Bùi Tín – một kẻ phản bội Đảng, Tổ quốc đang sống lưu vong ở nước ngoài.

Đảng Cộng sản Việt Nam – đội tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam, ra đời theo những quy luật khách quan, đại diện cho quyền lợi, ý chí, nguyện vọng không chỉ của giai cấp công nhân, mà còn của toàn thể nhân dân và dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chấm dứt thời kỳ khủng hoảng đường lối chính trị và mở ra một bước ngoặt có ý nghĩa lịch sử đưa sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân ta đi theo con đường cách mạng vô sản. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam là sự lựa chọn tất yếu khách quan. Như chúng ta đã biết, tháng 9 năm 1858, thực dân Pháp nổ súng tấn công Đà Nẵng, mở đầu cuộc xâm lược nước ta, căm ghét bọn xâm lược, dưới sự lãnh đạo của các sĩ phu yêu nước, nhân dân ta đã anh dũng chiến đấu ròng rã suốt 26 năm, đến năm 1884 triều đình nhà Nguyễn ký hiệp định đầu hàng dâng 6 tỉnh Nam Kỳ cho thực dân Pháp. Với lòng yêu nước nồng nàn, không cam chịu mất nước, không chịu làm nô lệ, lớp lớp các anh hùng, sĩ phu yêu nước, không tiếc máu xương, anh dũng lãnh đạo nhân dân vùng lên đấu tranh. Nhưng cuối cùng tất cả đều thất bại, công cuộc cứu nước lâm vào khủng hoảng, bởi không có một đảng cách mạng lãnh đạo nên chưa có được một đường lối cứu nước cách mạng, khoa học, đúng đắn, sáng tạo.

Trong suốt quá trình hoạt động, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhận thức đúng đắn và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhạy bén, sáng tạo, kịp thời xác định đường lối, phương hướng, nhiệm vụ cách mạng phù hợp với những biến đổi của tình hình thế giới và đất nước. Đảng tuyệt đối trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc, một lòng, một dạ chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân. Chính vì thế, nhân dân ta đã giao cho Đảng trọng trách nặng nề, vẻ vang: Lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Là chính đảng duy nhất lãnh đạo, cầm quyền ở Việt Nam, hơn 85 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh lịch sử của mình. Tuy nhiên, trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” của cách mạng nước ta là một sự nghiệp mới mẻ chưa có tiền lệ, là quá trình lâu dài, với nhiều thách thức khó lường. Đây là quá trình đấu tranh gay go, quyết liệt giữa cái cũ và cái mới, giữa tiến bộ và lạc hậu trong quá trình phát triển của đất nước. Nhưng với thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong 30 năm qua cho thấy, chưa bao giờ thế và lực của cách mạng nước ta lớn mạnh như hiện nay; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được chăm lo chu đáo; uy tín, vị thế Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế, Việt Nam đã và đang là bạn, đối tác tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Đó là sự thật không chỉ người Việt Nam yêu nước thừa nhận, mà còn được thế giới ngợi ca và đánh giá cao. Điều đó là bằng chứng bác bỏ luận điệu cố tình xuyên tạc, ngụy tạo của Bùi Tín: “nước ta đang đứng trước một tình trạng khẩn cấp, một nguy cơ hiểm độc là sẽ trì trệ kéo dài…Cuộc sống nay đã ngạt thở, đầy lo toan bế tắc…Sẽ là tai họa quốc gia không lối thoát”.

Rõ ràng, thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và những thành tựu to lớn của gần 30 năm đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo đã chứng tỏ rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam không những có khả năng lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành đấu tranh giành độc lập dân tộc, mà còn có khả năng lãnh đạo công cuộc xây dựng đất nước trên con đường đi tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, nhất là trước những khó khăn, thử thách, những vấn đề mới chưa có trong tiền lệ, Đảng Cộng sản Việt Nam không tránh khỏi những hạn chế, khuyết điểm; thậm chí có một bộ phận đảng viên đã phạm sai lầm, khuyết điểm, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam luôn sớm phát hiện và kịp thời đề ra những biện pháp sửa chữa đúng đắn, bảo đảm cho Đảng luôn thực sự ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ. Vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn được nhân dân tin cậy, thừa nhận là người lãnh đạo chân chính, duy nhất, là đội tiền phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam.

Những đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn tự hào về Đảng ta, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng – một đảng Mácxít-Lêninnít triệt để cách mạng, một đội ngũ kiên cường của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, một đảng trí tuệ, đạo đức, văn minh, lấy phục vụ lợi ích chính đáng của nhân dân là mục đích duy nhất; người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Chính vì vậy, những đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam nguyện mãi mãi trọn niềm tin theo Đảng.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

5 thoughts on “Mãi mãi trọn niềm tin theo Đảng

 • 19 Tháng Một, 2016 at 7:19 sáng
  Permalink

  Là chính đảng duy nhất và giữ vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam suốt hơn 80 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn trung thành vì lợi ích của nhân dân và cách mạng Việt Nam. Như tác giả đã nói, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng cũng không thể tránh khỏi những sai lầm, thế nhưng, sau mỗi sai lầm Đảng luôn tự nhìn nhận, chỉnh đốn để ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn. Đại hội XII của Đảng sắp sửa diễn ra và chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp, bởi nhân dân và đội ngũ đảng viên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nguyện mãi mãi đi dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng.

  Reply
 • 19 Tháng Một, 2016 at 3:16 chiều
  Permalink

  Chúng ta đang hoàn tất những công việc cuối cùng cho Đại hội XII của Đảng – sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Thêm một lần nữa chúng ta càng tự hào vì đất nước ta có một Đảng cộng sản kiên cường được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện. Đảng luôn luôn xứng đáng với vai trò lãnh đạo đã đưa nhân dân ta, dân tộc ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác làm nên những kỳ tích to lớn trong lịch sử dân tộc và góp phần đáng kể vào lịch sử nhân loại, tạo nên một Việt Nam ngày càng có uy tín trên trường quốc tế. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. Mỗi cán bộ đảng viên, mỗi tổ chức Đảng từ Trung ương đến cơ sở, mỗi người dân càng thấy rõ hơn bao giờ hết trách nhiệm to lớn và nặng nề là tiếp tục làm cho Đảng ta mãi mãi xứng đáng là ngọn cờ tiên phong của giai cấp và của cả dân tộc, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng và củng cố niềm tin yêu của nhân dân để nhanh chóng cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, thực hiện bằng được mục tiêu “ dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Tình hình thế giới biến đổi phức tạp, khó lường, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đang đứng trước những thời cơ và thách thức mới đan xen nhau, tác động lẫn nhau, đòi hỏi Đảng ta phải không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo về mọi mặt để đủ sức lãnh đạo cách mạng nước ta phát triển không ngừng./.

  Reply
 • 19 Tháng Một, 2016 at 9:00 chiều
  Permalink

  Lịch sử hơn 80 năm qua đã chứng minh: Đảng Cộng sản Việt Nam là chính đảng duy nhất lãnh đạo toàn thể dân tộc vượt qua muôn vàn khó khăn để giành lấy độc lập tự do từ tay đế quốc, phong kiến; là chính đảng duy nhất lãnh đạo toàn thể dân tộc bảo vệ được bờ cõi biên cương cả hai đầu đất nước; là chính đảng duy nhất lãnh đạo toàn thể dân tộc làm nên sức mạnh Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Không chỉ nhân dân Việt Nam mà nhân loại yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới đều thấy rõ công lao, vai trò to lớn của những người Cộng sản Việt Nam hơn 80 năm qua, điều mà bọn “Việt gian” bán nước, hại dân vẫn ngày đêm hằm hè chống phá!

  Reply
 • 20 Tháng Một, 2016 at 9:32 sáng
  Permalink

  sự thật là suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nổi bật là trong những thời khắc lịch sử quan trọng Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tỏ rõ bản lĩnh người lãnh đạo xứng đáng dẫn dắt dân tộc vượt qua thử thách tiến lên phía trước. nhưng quan trọng hơn, Đảng luôn khẳng định quyết tâm tự chỉnh đốn, tự sửa chữa, thẳng thắn nhận và quyết khắc phục hạn chế, yếu kém để xây dựng Đảng xứng tầm nhiệm vụ và, điều đó làm dân tôi tin tưởng và làm theo. chúng tôi ủng hộ và bảo vệ việc xây dựng Đảng ta mạnh lên, chứ không bảo vệ những kẻ vào đảng để chui sâu, leo cao hay thoái hóa, biến chất phá Đảng, phá thành quả cách mạng của dân tộc, phá cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân

  Reply
 • 20 Tháng Một, 2016 at 10:39 sáng
  Permalink

  Hơn 85 năm qua Đảng ta đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam suốt 85 năm qua đã khẳng định rằng, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. TRong quá trình lãnh đạo đất nước đi lên, Đảng ta luôn đặt lợi ích của toàn thể dân tộc lên trên hết, đó là động lực mãnh mẽ đề nhân dân tin theo Đảng. mọi mưu đồ chống phá Đảng của những “nhà dân chủ” giả hiệu sẽ bị phá sản

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.