Mọi ý đồ hạ thấp tầm vóc Đại hội XII của Đảng nhất định bị phá sản

Hiện nay, trong khi nhân dân ta đang có những hoạt động sôi nổi tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, thì sự chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta càng trở nên ráo riết hơn. Chúng trực tiếp tập trung công phá vào Đại hội XII của Đảng một cách toàn diện, từ những vấn đề chính trị, tư tưởng đến vấn đề tổ chức, từ những vấn đề cơ bản trong Báo cáo chính trị đến những vấn đề nhân sự…Những luận điệu công kích, chống phá được chúng liên tục tung lên trên internet, trên các trang mạng xã hội. Chúng dẫn ra những thể chế cộng hòa trên thế giới, rồi ra vẻ khách quan khi cho rằng “một đảng chính trị mở một cuộc hội nghị định kỳ nội bộ của đảng mình thì không phải là chuyện “đại sự” của quốc gia”! Theo chúng, trong tổng số 90 triệu dân Việt Nam thì có ít nhất 50 triệu người không phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, cho nên sự kiện Đại hội không phải là công việc trọng đại quốc gia, không phải là “đại sự” của quốc gia.

Âm mưu, thủ đoạn của chúng là rất rõ ràng, nếu không thể phá hoại được, không thể làm cho Đảng ta không tổ chức được Đại hội, thì cũng làm suy giảm tầm vóc và ý nghĩa to lớn của Đại hội Đảng, làm suy giảm niềm tin của nhân dân ta vào những quyết sách của Đại hội và sự lãnh đạo của Đảng. Ở đây cho thấy âm mưu thâm độc của những kẻ tung ra luận điệu đó, đồng thời cho thấy chúng chẳng hiểu (hay cố tình không hiểu) Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò như thế nào đối với dân tộc và nhân dân Việt Nam.

Chúng đã “nhẫm lẫn” một cách tệ hại giữa vấn đề đảng với giai cấp, giữa lực lượng tiền phong lãnh đạo với toàn thể nhân dân.

Chẳng quốc gia nào có một đảng chính trị là toàn bộ giai cấp và toàn thể nhân dân (những người trưởng thành) đều là đảng viên của Đảng. Đảng chỉ là đội tiền phong của giai cấp; và nếu giai cấp đó là giai cấp tiến bộ, giai cấp lãnh đạo, cầm quyền thì đảng đó cũng đồng thời là người đại diện cho dân tộc và nhân dân của quốc gia đó. Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng như thế. Đảng là đội tiền phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Vấn đề lý luận – thực tiễn này, chắc hẳn những kẻ chống phá Đảng cũng đã biết, đã rõ, nhưng chúng vẫn cứ làm ngơ.

Chúng đã cố tình không thấy, những sự kiện trọng đại của đất nước, của dân tộc Việt Nam từ năm 1930 đến nay đều gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng; và những sự kiện của Đảng như đại hội, hội nghị, xác định cương lĩnh và những quyết sách lớn đều là những sự kiện trọng đại của nhân dân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kiện trọng đại của dân tộc, đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử phát triển của dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn thể nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam đã làm nên cuộc cách mạng “long trời, lở đất”, bước lên làm chủ xây dựng cuộc sống mới; rồi tiếp đến, giành những thắng lợi huy hoàng trong kháng chiến chống xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, bảo vệ đất nước; và rồi lại đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Sự gắn bó giữa Đảng với nhân dân, với dân tộc trở thành bản chất sự vận động của lịch sử Việt Nam hiện đại.

Đó là hiện thực, là sự thật hiển hiện sinh động trong thực tiễn lịch sử. Vì thế, không thể nói rằng sự kiện trọng đại của Đảng như Đại hội XII lại không phải là sự kiện trọng đại của đất nước, lại không phải chuyện “đại sự” của quốc gia”, như các thế lực thù địch vẫn cố tình xuyên tạc và hạ thấp. Nếu không phải là chuyện “đại sự” của quốc gia” thì tại sao chúng lại tập trung chống phá như thế. Việc các thế lực thù địch ra sức công kích Đại hội XII của Đảng cũng đã cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của Đại hội XII trong đời sống chính trị đất nước.

Đại hội XII của Đảng sẽ tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (2011 – 2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới đất nước (1986 – 2016), đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân; xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước trong 5 năm tới trên các lĩnh vực trọng yếu của đất nước; cụ thể hóa tổ chức thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); bầu Ban Chấp hành Trung ương, kiện toàn cơ quan lãnh đạo Đảng các cấp đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Với những công việc đó, Đại hội XII thực sự là đại hội của “ý Đảng lòng dân”. Những hoạt động lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân góp ý cho Dự thảo các văn kiện trình Đại hội và với những công việc trọng đại liên quan đến quốc kế, dân sinh mà Đại hội sẽ quyết định thì rõ ràng Đại hội XII là “chuyện “đại sự” của quốc gia”. Đó không phải là công việc của riêng Đảng, mà thực sự đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, là sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với đất nước.

Luận điệu hạ thấp ý nghĩa và tầm vóc Đại hội XII của Đảng nhất định bị phá sản bởi chính sự quan tâm, chờ đón và tin tưởng của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng và bởi sự thành công của Đại hội./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

5 thoughts on “Mọi ý đồ hạ thấp tầm vóc Đại hội XII của Đảng nhất định bị phá sản

 • 19 Tháng Một, 2016 at 6:54 sáng
  Permalink

  Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt từ việc lấy ý kiến của nhân dân đóng góp cho Dự thảo Nghị quyết đến các công tác tổ chức, công tác nhân sự thì đại đa số người dân Việt Nam tin tưởng rằng Đại hội XII của Đảng sẽ thành công rực rỡ. Tuy nhiên, với mưu đồ chính trị đen tối, thâm độc, các lực lượng thù địch, phản động và bọn tay sai “bán nước cầu vinh” đang tìm mọi cách hạ thấp uy tín, thanh danh của Đảng, chia rẽ Đảng với nhân dân, tiến tới xóa bảo vai trò lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, khi ý Đảng và lòng dân đã tạo thành khối thống nhất thì chắc chắn những âm mưu của các thế lực thù địch lại tiếp tục thất bại thảm hại.

  Reply
 • 19 Tháng Một, 2016 at 1:52 chiều
  Permalink

  Là người lãnh đạo chính trị của giai cấp và dân tộc, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng là đề ra đường lối chính trị đúng đắn. Đường lối chính trị đúng là nhân tố trọng yếu nhất để xác lập, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, là điều tiên quyết bảo đảm cho thắng lợi của cách mạng. Đường lối chính trị đúng đắn thể hiện nǎng lực và hiệu quả của sự lãnh đạo, còn là nhân tố quyết định tính chất giai cấp và tính tiên phong của Đảng. Để đề ra đường lối chính trị đúng đắn, đưa đất nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội Đảng cần vận dụng đúng đắn chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ CHí Minh, phù hợp với thực tiễn hiện nay, tránh khuynh hướng thổi phồng đặc điểm đất nước, dân tộc, coi nhẹ quy luật phổ biến, hoặc ngược lại. Cả hai đều dẫn đến sai lầm xét lại hoặc giáo điều, hữu hoặc “tả” khuynh.

  Reply
 • 19 Tháng Một, 2016 at 10:04 chiều
  Permalink

  Thứ nhất, Đại hội XII là sự kiện trọng đại đối với mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân Việt Nam cũng như bè bạn của đất nước chúng ta trên khắp thế giới; chúng ta không cần anh “dân chủ”, anh “cộng hòa” hay anh gì đi chăng nữa coi là sự kiện trọng đại của họ. Thứ hai, cứ đặt giả thuyết Đại hội XII không phải là sự kiện trọng đại đối với đất nước ta thì tại sao Đại hội lại thu hút được sự quan tâm to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; hà cớ gì mà bọn người mượn danh “dân chủ” ra sức chống phá, xuyên tạc, bôi nhọ? Câu hỏi: Đại hội XII của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta có trọng đại hay không đã có câu trả lời!

  Reply
 • 20 Tháng Một, 2016 at 10:22 sáng
  Permalink

  Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Đây là quan điểm xuyên xuốt, nhất quán mà chúng ta đã khẳng đinh. Vậy mà, lợi dụng sự kiện Đai hội XII của đảng- 1 sự kiện trọng đại của đất nước, các thế lực thù địch đang ra sức xuyên tạc, bôi xấu nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, làm suy giảm lòng tin của nhân dân, nhưng chúng cũng nên biết rằng, toàn thể dân tộc Việt Nam nguyện một lòng đi theo Đảng, không có sự chống phá nào có thể làm giảm niềm tin ấy.

  Reply
 • 20 Tháng Một, 2016 at 11:21 chiều
  Permalink

  giá trị, tầm vóc của Đại hội XII của Đảng chẳng phải tự có, cũng chẳng phải do ý đồ chủ quan của ai đó dựng lên được. giá trị, tầm vóc của Đại hội XII của Đảng là ở nội dung của Đại hội bàn thảo tới những vấn đề liên quan trực tiếp tới đời sống của người dân chúng tôi, tới vận mệnh của quốc gia, dân tộc này. với bè lũ tự tách ra luồn cúi, ô nhục mà phản bội tổ quốc, đồng bào thì tất nhiên giá trị, tầm vóc của Đại hội XII là ở chỗ những thành tựu của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta ngày càng giáng những đòn đau vào cái tham vọng viển vông của.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.