Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng

Đại hội XII của Đảng ta đã vận dụng sáng tạo và phát triển thêm một bước những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, đã xác định: “Kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng. Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng có hiệu lực, hiệu quả; giữ vững bản lĩnh chính trị của Đảng, của các tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên”. Có thể thấy, quan điểm về nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng được thể hiện ở những nội dung cơ bản sau:

Một là, nâng tầm trí tuệ, không ngừng phát triển tư duy lý luận và tổng kết thực tiễn của Đảng. Để đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực cầm quyền thì Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng cần có tri thức khoa học cao, nhất là khoa học chính trị, làm cơ sở để đề ra đường lối, chính sách đúng, có tính khả thi cao; có bản lĩnh chính trị độc lập, vững vàng, không lúng túng trước khó khăn, thử thách; không dao động trước sự tiến công, chống phá từ bên ngoài; là phương thức hiệu quả nhất để khắc phục bệnh chủ quan, duy ý chí, nóng vội, bảo thủ và xét lại. Yêu cầu cấp bách hiện nay là: “Tiếp tục đổi mới tư duy lý luận, làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống các quan điểm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, cung cấp các luận cứ khoa học, lý luận cho việc hoạch định, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

Đội ngũ đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chức trách được giao. Đồng thời, “Đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết của Đảng. Thực hiện nền nếp việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là cấp Trung ương”. Đẩy mạnh đấu tranh bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, trước hết là những nhận thức, quan điểm lệch lạc, giản đơn, duy ý chí, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hai là, quán triệt, thực hiện đúng tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền. Chủ tịch Hồ Chí Minh người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Người đã khẳng định, để làm tròn sứ mệnh vẻ vang, nhưng hết sức nặng nề của một Đảng cầm quyền thì Đảng cần phải chỉnh đốn Đảng. Đảng phải thường xuyên được củng cố, xây dựng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, không ngừng nâng cao trình độ, trí tuệ, bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo. Trong Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, Người viết: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

Quán triệt sâu sắc tinh thần đó, toàn Đảng cần đẩy mạnh khắc phục khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng. “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”.

Ba là, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, trọng tâm là phương thức lãnh đạo đối với Nhà nước. Trên cơ sở kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng, để nâng cao năng lực cầm quyền, năng lực hoạch định đường lối, chính sách của Đảng thì cần tập trung “Nâng cao hiệu quả thực hiện và tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, đặc biệt là Nhà nước. Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng các chủ trương, chính sách lớn, lãnh đạo thể chế hoá các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật, … Tiếp tục cụ thể hoá phương thức lãnh đạo của Đảng đã được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) ở tất cả các cấp bằng những quy chế, quy định, quy trình cụ thể”.

Bốn là, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân. Vấn đề cầm quyền luôn là vấn đề cốt tử của tất cả các đảng chính trị. Trong một xã hội dân chủ, quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; do vậy để giữ vững vị trí cầm quyền, Đảng phải không ngừng tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân. Phải: “Củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường khối đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Năm là, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Thực trạng công tác xây dựng Đảng hiện nay cho thấy, những biểu hiện mất dân chủ, dân chủ hình thức; suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; tình hình tham nhũng, lãng phí vẫn diễn biến phức tạp, chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đe dọa đến vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ.

Vì vậy, cần phải “Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm”, nói không đi đôi với làm”.  Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở tất cả các cấp, các ngành; duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp sinh hoạt, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân trong công tác xây dựng Đảng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần gương mẫu, nói đi đôi với làm, chấp hành nghiêm Quy định về những điều đảng viên không được làm, thực sự cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; kiên quyết khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng

 • 8 Tháng Sáu, 2016 at 1:27 chiều
  Permalink

  Đảng cầm quyền đã tạo cho Đảng rất nhiều thuận lợi về vật chất và tinh thần để đường lối, quan điểm, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, thông qua những thể chế hóa của Nhà nước và những hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong xã hội. Song, khi đã ở vào vị thế cầm quyền, Đảng đứng trước hàng loạt nguy cơ, thách thức cần phải vượt qua.

  Reply
 • 9 Tháng Sáu, 2016 at 9:24 chiều
  Permalink

  Muốn nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng cần tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp song giải pháp hàng đầu phải là xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đảng cũng như một cơ thể sống, một khi cơ thể sống ấy khỏe mạnh về thể chất và tinh thần thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua, kẻ thù nào cũng có thể đánh thắng

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.