Nguy cơ vẫn còn đó, gian khó không chùn chân

Trên cơ sở phân tích, nhận định, đánh giá và dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước từ nay đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Đại hội XII của Đảng khẳng định bốn nguy cơ đối với cách mạng Việt Nam mà Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng (1994) đã nêu vẫn còn tồn tại, có mặt diễn biến phức tạp hơn. Trong các nguy cơ ấy thì tham nhũng, lãng phí, quan liêu và “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch với âm mưu, thủ đoạn mới rất tinh vi, xảo quyệt, nhất là khi chúng triệt để sử dụng không gian mạng và các phương tiện thông tin, truyền thông như Internet để chống phá ta là đặc biệt nghiêm trọng, cần có giải pháp đấu tranh hữu hiệu, không để nó gây cản trở sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở nhận định này, Đại hội XII của Đảng xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư tưởng, lý luận trong nhiệm kỳ tới là: Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngặn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch.

Đẩy mạnh tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch là một trong những âm mưu, thủ đoạn thâm độc của chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam. Bản chất âm mưu, thủ đoạn này nhằm mục tiêu xoá bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng, đưa nước ta theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Thực hiện mục tiêu, toan tính này, các thế lực thù địch ráo diết đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa các trang thiết bị, các phương tiện thông tin, truyền thông, triệt để sử dụng mạng Internet, đài báo tự do để tán phát tài liệu, tuyên truyền các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch, các thông tin xấu độc hòng gây nhiễu loạn đời sống văn hóa, tinh thần xã hội ta, làm cho Nhân dân mất niềm tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Để phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, các thế lực thù địch ra sức tuyên truyền sự lỗi thời, lạc hậu của chủ nghĩa Mác – Lênin trên các vấn đề cốt lõi: Học thuyết hình thái kinh tế – xã hội, thời đại ngày nay, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, bản chất của chủ nghĩa tư bản hiện đại, giai cấp và đấu tranh giai cấp, học thuyết giá trị thặng dư,… Cùng với tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch nhằm phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, chúng đang ra sức xuyên tạc, bóp méo, bôi đen sự thật nhằm phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lênin; truyền bá, phát tán tài liệu, ấn phẩm phản động nhằm xuyên tạc cuộc đời hoạt động và tấm gương đạo đức của Người.

Thời gian gần đây, nhất là trước, trong và sau Đại hội XII của Đảng, trên các trang mạng xã hội dày đặc những bài, tin, tranh ảnh của các thế lực thù địch nhằm chống phá quan điểm, chủ trương, đường lối và vấn đề nhân sự của Đại hội XII. Vẫn điệp khúc, tích mới chiêu trò cũ, chúng tung tin, bịa đặt, vu khống, nói xấu các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Quân đội, và Công an, lật lại các chiêu bài, các luận điệu sai trái, đòi bỏ xóa bỏ Điều 4, Hiến pháp 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, thực hiện “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, v.v.. Đồng thời, chúng tuyên truyền kích động, phủ nhận chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phủ nhận vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, đòi tư nhân hóa đất đai; xuyên tạc tình hình dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền ở nước ta; kích động chia rẽ nội bộ Đảng và Nhà nước, gieo rắc sự hoài nghi, bi quan, bất bình trong Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quốc hội.

Cùng với đó, các thế lực thù địch đẩy mạnh việc tuyên truyền các quan điểm sai trái, đòi “phi chính trị hóa” Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, phủ nhận nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuỵêt đối, trực tiếp về mọi mặt đôi với Quân đội, yêu cầu “quân đội trung lập, đứng ngoài chính trị”; “quân đội phải trung thành với Tổ quốc và nhân dân chứ không phải trung thành với bất kỳ tổ chức, đảng phái nào”,… Đồng thời, chúng không bỏ lỡ cơ hội đẩy mạnh tuyên truyền nhằm xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng về công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận lòng dân gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân. Qua đó, truyền bá tư tưởng, đạo đức, lối sống phương Tây vào Quân đội; làm cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta mơ hồ, lơi lỏng nhiệm vụ, rơi vào lối sống thực dụng, coi trọng, đề cao vật chất, sùng bái đồng tiền, từng bước làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, xa rời bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc và truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.

Nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch nhằm chống phá nước ta của các thế lực thù địch, Đảng và Nhà nước đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tốt việc phòng, chống các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch và đạt được những thành tựu đáng khích lệ; nhờ đó đã góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao cảnh giác cách mạng, kịp thời định hướng tư tưởng, củng cố lòng tin cho cán bộ, đảng viên và quần chúng vào sự thắng lợi của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu rất đáng khích lệ, cuộc đấu tranh chống các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch còn có những hạn chế nhất định. Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã chỉ rõ: Đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” còn bị động, hiệu quả chưa cao. Các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch đã gây ra những tác hại nhất định. Hiện nay vẫn còn tồn tại những hạn chế, bất cập trong nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Sự tuyên truyền các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch cùng với những diễn biến phức tạp trong nhận thức, tư tưởng vẫn hiện hữu trong đời sống xã hội. Hơn thế, sự tác động từ mặt trái của cơ chế thị trường, quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế,… đã làm cho một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và quần chúng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Sự cộng hưởng của các nguyên nhân này đã làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên bị “lây nhiễm”, mắc bệnh “tự diễn biến” và có người đã “tự chuyển hóa”. Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã nhận định: những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có xu hướng diễn biến phức tạp trong Đảng, trong hệ thống chính trị và trong xã hội. Không ít cán bộ, đảng viên có những biểu hiện dao động, mất phương hướng, hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng, về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đã xuất hiện những việc làm và phát ngôn vô nguyên tắc, trái với Cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng ở một số cán bộ, đảng viên./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

6 thoughts on “Nguy cơ vẫn còn đó, gian khó không chùn chân

 • 29 Tháng Hai, 2016 at 10:07 sáng
  Permalink

  những nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra cách đây hơn 20 năm vẫn còn và có mặt còn diễn biến phức tạp hơn, điều đó đã tác động đến sự phát triển của đất nước. Do vậy để đẩy lùi các nguy cơ đó thì đòi hỏi trách nhiệm cao của toàn Đảng, toàn dân. Mỗi người cần nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình, đấu tranh với những sai lầm, khuyết điểm của bản hân và của người khác. Đồng thời cảnh giác cao và kiên quyết đấu tranh chống lại những âm mưu thủ đoạn chống phá sự nghiệp cách mạng của các thê lực thù địch.

  Reply
 • 29 Tháng Hai, 2016 at 10:14 sáng
  Permalink

  Đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa quân đội” thực chất là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc vô cùng gay go, quyết liệt, phức tạp trong giai đoạn mới của cách mạng Việt nam. Với những âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá vừa trắng trợn, thô bạo vừa nham hiểm, xảo quyệt của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của chúng, giữ vững và kiên định lập trường chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

  Reply
 • 1 Tháng Ba, 2016 at 2:10 chiều
  Permalink

  Hiện nay các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” với những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt trên mọi lĩnh vực ở nước ta. Cuộc đấu tranh trên mặt trận không tiếng súng đang diễn ra vô cùng gay go, quyết liệt, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đập tan mọi âm mưu chống phá của kẻ thù

  Reply
 • 1 Tháng Ba, 2016 at 3:48 chiều
  Permalink

  Với nhiều chiêu bài, thủ đoạn khác nhau như: bịa đặt, vu khống, nói xấu các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Quân đội, và Công an, lật lại các chiêu bài, các luận điệu sai trái, đòi bỏ xóa bỏ Điều 4, Hiến pháp 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội… thực chất “diễn biến hòa bình” là biểu hiện của cuộc đấu tranh giai cấp, là cuộc đấu tranh giữa “ai thắng ai” giữa hệ tư tưởng tư sản và hệ tư tưởng vô sản. Nếu không hiểu thấu đáo bản chất của chiến lược “diễn biến hòa bình” chúng ta sẽ rất dễ hạ thấp mức độ nguy hiểm và rơi vào bẫy của các thế lực thù địch!

  Reply
 • 7 Tháng Ba, 2016 at 8:56 sáng
  Permalink

  có một sự thật hiển nhiên là chúng ta càng tới gần đích bao nhiêu thì kẻ thù càng điên cuồng bấy nhiêu. cũng như con gà bị cắt tiết trước khi tắt thổ nằm ím ắt phải dẫy rụa điên cuồng mà người đời gọi là rẫy chết. cho nên những nguy cơ mà đảng ta nhận định có dấu hiệu nghiêm trọng hơn không có nghĩa chúng ta đang thua hay không quyết liệt ngăn chặn và đẩy lùi, mà chứng tỏ rằng chúng ta đang kiên quyết hơn, đang mạnh mẽ hơn và đạt được những kết quả hết sức khả quan.

  Reply
 • 8 Tháng Ba, 2016 at 8:02 sáng
  Permalink

  “Diễn biến hòa bình” giờ đây không chỉ là nguy cơ mà còn là hiện thực của cách mạng Việt Nam đang phải đối mặt. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch ngày càng ráo riết, đẩy mạnh chống phá cách mạng nước ta, coi Việt Nam là trọng điểm của chiến lược “Diễn biến hòa bình”. Do vậy, chúng ta phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa bỏ khoảng cách giàu – nghèo, vùng miền, thực hiện tốt đoàn kết nội bộ, ngăn chặn có hiệu quả “tự diễn biến”, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống…

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.