Nhìn nhận rõ hơn bộ mặt thật của “diễn biến hòa bình”

Như thường lệ, trước, trong và sau Đại hội XII của Đảng, các thế lực thù địch lại điên cuồng đẩy mạnh “diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam một cách toàn diện, trong đó thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta được chúng đặc biệt coi trọng. Âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận không có gì mới, chúng đã, đang và sẽ tập trung vào chống phá Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tiếp tục phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng; các mục tiêu về dân chủ, công bằng, bình đẳng, tiến bộ xã hội; vai trò lãnh đạo của Đảng, tiếp tục xuyên tạc thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Công an. Tiếp tục chọn vấn đề dân chủ, nhân quyền làm nội dung tiến công chủ yếu. Reo rắc tư tưởng hoài nghi, chán chường, mất lòng tin vào tình hình phát triển đất nước, vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; kích động ý thức thù hận, tư tưởng chống đối trong dân chúng, ý thức phản kháng, phản loạn trong một bộ phận nhân dân.

Hơn bao giờ hết, chúng luôn bám sát tình hình diễn biến Đại hội XII cũng như sau Đại hội này để triển khai chống phá ta tổ chức học nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chúng sẽ triệt để lợi dụng cơ hội, “chớp” thời cơ, điều kiện, sơ hở của ta để thổi phồng các sai sót, chống phá ta quyết liệt; tập trung tấn công vào niềm tin, gây sự mơ hồ, lẫn lộn, đố kỵ, hoài nghi về phẩm chất, năng lực của cán bộ lãnh đạo cấp cao, phá vỡ sự đoàn kết, thống nhất về tư tưởng trong dân chúng, trong nội bộ Đảng, Nhà nước. Tiếp tục lợi dụng những hạn chế, bất cập của ta để xuyên tạc, bịa đặt làm rối loạn tình hình, làm cho thật, giả lẫn lộn. Triệt để tìm kiếm, thu thập các thông tin, chính kiến khác biệt, mâu thuẫn trong các diễn đàn chính trị, xã hội của đất nước, những vấn đề chính trị nhạy cảm của đất nước để khai thác làm tư liệu, tuyên truyền các tư tưởng đối lập, quan điểm chống đối về chính trị tư tưởng.

Vì thế, các thế lực thù địch sẽ tìm mọi cách liên thông, kết nối với các nhóm cơ hội về chính trị, nhất là những người Việt có tư tưởng chống đối ở trong nước và nước ngoài, tăng cường các hoạt động chống phá; tận dụng triệt để mạng internet, kết hợp với tuyên truyền miệng, phát tán các tin, bài viết, tài liệu có nội dung chống đối, xuyên tạc trong các tầng lớp nhân dân… Bên cạnh việc tận dụng các website, bloger, tạp chí, tập san, báo, đài phát thanh trực tuyến của các tổ chức, cá nhân có sẵn, chúng sẽ mở các trang mạng mới, tích cực tán phát “thư ngỏ”, trực tiếp thu thập các ý kiến, chữ ký, tạo dư luận giả về sự đồng tình các “nhóm kiến nghị”…

Cùng với những âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước ta một cách toàn diện bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội với các thủ đoạn đẩy mạnh xuyên tạc phủ nhận quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị, quân sự của Đảng ta. Chúng tăng cường xâm nhập về văn hóa nhằm phá hoại chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, nhằm thực hiện mục tiêu vô hiệu hóa lực lượng vũ trang. Chúng sẽ tiến hành nhiều thủ đoạn làm phai mờ những giá trị văn hóa truyền thống cách mạng của chúng ta, kết hợp với việc gieo rắc văn hóa phản động, suy đồi nhằm chuyển đổi văn hóa Việt Nam thành “thuộc địa văn hóa” của chủ nghĩa đế quốc.

Tính nham hiểm của chúng là chú trọng đặc biệt đến trạng thái tâm lý, tâm trạng xã hội, tập trung lôi kéo người có công, đối tượng chính sách, cựu chiến binh, tướng lĩnh quân đội đã nghỉ hưu…để tuyên truyền, xuyên tạc vị trí, vai trò, chức năng của quân đội. Đặt lợi ích kinh tế đối lập với lợi ích quốc phòng. Đối lập giữa hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từng bước vô hiệu hóa lực lượng vũ trang. Các thế lực thù địch sẽ đẩy mạnh hoạt động của các Website mới, đặc biệt là thông qua trang Webite “chân dung quyền lực” trên mạng internet để xuyên tạc, bôi nhọ danh dự các đồng chí lãnh đạo của Đảng, quân đội nhằm phá hoại công tác nhân sự của Đại hội XII và sau đó châm chọc, công kích một số đồng chí đã được đại hội đảng các cấp bầu vào các chức danh chủ chốt để hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước ta.

Mặt khác, các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề nhạy cảm liên quan đến Biển Đông – Trường Sa để lôi kéo quân đội ta, tạo sự “nghi ngờ” của Trung Quốc nhằm chống phá quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, kích động tư tưởng chia rẽ, hằn thù giữa quân đội và nhân dân hai nước. Thực chất, các thế lực thù địch luôn muốn làm căng thẳng trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông để đưa ra quan điểm Việt Nam cần phải dựa vào phương Tây để bảo vệ lãnh hải của mình. Đây là một trong những âm mưu, thủ đoạn hết sức thâm độc. Đồng thời, phương Tây đẩy mạnh thúc ép các nước đồng minh tăng cường hợp tác với Quân đội Nhân dân Việt Nam trên các lĩnh vực khác nhau: y tế, cứu hộ, cứu nạn, chuyển giao vũ khí, công nghệ, đào tạo cán bộ kỹ thuật, đóng góp tài chính…, qua đó vừa là chia sẻ trách nhiệm với phương Tây, vừa tạo ra vỏ bọc để dễ bề thâm nhập “chuyển hóa” từng bước Quân đội Nhân dân Việt Nam theo lộ trình mà chủ nghĩa đế quốc và phương Tây đã vạch ra.

Có thể nhận thấy, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với nước ta ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Thực hiện “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam, các thế lực thù địch đang tập trung thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta, và đây là một, trong những âm mưu, thủ đoạn rất nguy hiểm, trực tiếp tác động đến việc phát huy vai trò của cán bộ, chiến sĩ trong phòng, chống “diễn biến hòa bình”.”Diễn biến hòa bình” và phòng, chống “diễn biến hòa bình” là một nội dung của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc trong thời đại ngày nay. Phòng, chống “diễn biến hòa bình” cũng cần quán triệt tốt quan điểm về “đối tác – đối tượng” của Đảng ta về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Phát huy vai trò của cán bộ, chiến sĩ quân đội trong phòng, chống “diễn biến hòa bình” cần phải thực hiện tốt một số vấn đề có tính nguyên tắc: Giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội. Trong phòng, chống “diễn biến hòa bình” phải quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quan điểm, phương châm, nguyên tắc của Đảng ta về nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng. Tuân thủ sự chỉ đạo thống nhất từ trung ương đến cơ sở, có chủ trương và biện pháp đúng đắn, kịp thời, hình thức đấu tranh linh hoạt, phù hợp, hiệu quả. Phát huy vai trò của cán bộ, chiến sĩ quân đội phải gắn với thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc.

Mục tiêu phòng, chống “diễn biến hòa bình” là làm thất bại sự chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mặt khác, trực tiếp phòng, chống âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng vô sản trong quân đội, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội, giữ vững các nguyên tắc xây dựng quân đội về chính trị. Các mục tiêu trên quan hệ chặt chẽ, tác động, bổ sung lẫn nhau. Mối quan hệ này cần phải được thể hiện tốt trong suốt quá trình giáo dục lý luận chính trị ở các nhà trường quân đội tham gia phòng, chống “diễn biến hòa bình”.

Phát huy vai trò của cán bộ, chiến sĩ trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” cần được tiến hành thường xuyên, liên tục cả trong nhận thức và hoạt động thực tiễn, lấy hiệu quả là chính, kết hợp giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là chính.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

5 thoughts on “Nhìn nhận rõ hơn bộ mặt thật của “diễn biến hòa bình”

 • 19 Tháng Một, 2016 at 1:31 chiều
  Permalink

  Đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” ngày nay cần nắm vững những quan điểm của Đảng nhất là các nguyên tắc về dân chủ xã hội chủ nghĩa, trong đó có vai trò lãnh đạo cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyên tắc pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trong đó Hiến pháp 2013, pháp luật quốc gia phải được tôn trọng; quyền, lợi ích của cá nhân phải đi đôi với nghĩa vụ, trách nhiệm. Thắng lợi của cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” còn cần phải dựa trên nhận thức, hành động và tình cảm cách mạng trong sáng, kiên quyết khắc phục những khiếm khuyết của xã hội, vì những giá trị cao cả của dân tộc được hình thành trong lịch sử cũng như những giá trị chân chính của mỗi người.

  Reply
 • 19 Tháng Một, 2016 at 9:20 chiều
  Permalink

  Trong chiến lược chống “diễn biến hòa bình” chỉ cần mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân ta giữ cho mình phẩm chất và đạo đức trong sáng, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, thực sự học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thì đất nước ta sẽ không có đất cho các thế lực thù địch thực hiện mưu đồ “diễn biến hòa bình”, dù âm mưu của chúng có thâm độc hay xảo quyệt như thế nào đi chăng nữa!

  Reply
 • 20 Tháng Một, 2016 at 7:03 sáng
  Permalink

  Trong tình hình hiện nay, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là yêu cầu cấp bách và sống còn đối với mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức cơ sở đảng và toàn Đảng nói chung. Đảng không thể vững mạnh, không thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng Việt Nam một khi trong nội bộ Đảng có sự phân hóa, chia rẽ, cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, mất niềm tin vào cương lĩnh, đường lối. Do vậy, để nâng cao sức chiến đấu, làm thất bại âm mưu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chúng ta cần tiếp tục chỉnh đốn, xây dựng Đảng, đẩy mạnh giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết, gạt bỏ lợi ích cá nhân, giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo cách mạng của Đảng.

  Reply
 • 20 Tháng Một, 2016 at 11:33 chiều
  Permalink

  trong phòng, chống “diễn biến hòa bình”, ngăn chặn đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mỗi người hãy trở lại chính bản thân mình để phân nhận rõ thiện – ác, tốt – xấu, chân lý – giả dối, đối tượng – đối tác… mà phục thiện, trừ ác, chọn tốt bỏ xấu, làm bạn với đối tác và cảm hóa đối tượng… chứ đừng tự bán rẻ đạo đức, lương tâm của mình. bởi đạo đức và lương tâm là cái không thể mua, chẳng để bán nhưng nêu cố tình mang trao đổi thì giá trị của chúng là “đống lịch” mang về “bóc chơi”

  Reply
 • 30 Tháng Ba, 2016 at 7:46 sáng
  Permalink

  Chúng ta, mỗi cá nhân, mỗi cán bộ, đảng viên đều phải khẳng định: Ai cũng có thể sa vào vòng quay của chiến lược “diễn biến hòa bình”. “Diễn biến hòa bình” chính là viên đạn bọc đường sẽ lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc, làm sa ngã chúng ta bằng “tiền, hàng, vàng, gái” nếu không giữ vững lập trường cách mạng, bản lĩnh chính trị, không thường xuyên rèn luyện, mài sắc ý chí chiến đấu. Phòng, chống “diễn biến hòa bình” vì thế muốn hiệu quả hãy bắt đầu từ ngay mỗi cá nhân.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.