Vấn đề dân tộc – điểm mới trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng

Nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong Đại hội XII, quan điểm “Đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của nước ta” giữ vai trò định hướng, chỉ đạo. Đảng ta xác định: Đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của nước ta. Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, tạo chuyển biến rõ rệt trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội vùng dân tộc thiểu số, nhất là vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Tây duyên hải miền Trung. Nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực và chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ở các cấp. Chống kỳ thị dân tộc; nghiêm trị những âm mưu, hành động chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Ở nước ta, vấn đề dân tộc gắn chặt với vấn đề miền núi, biên cương, vấn đề an ninh quốc gia và chủ quyền lãnh thổ; đồng thời, đây cũng là vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn mà Đảng ta đã đề ra. Bài học của nhiều quốc gia trên thế giới cho thấy, nếu coi nhẹ vấn đề đoàn kết dân tộc và không xác định đúng vị trí vấn đề dân tộc trong chiến lược phát triển quốc gia, thì tất yếu dẫn đến xung đột dân tộc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, liên quan đến sự tồn vong quốc gia. Sự tồn tại lâu dài của vấn đề dân tộc, nhất là trong điều kiện quốc gia đa tộc người, đa văn hoá là đặc điểm lớn ở nước ta, là đặc trưng diện mạo lịch sử, văn hoá Việt Nam. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam  năm 2013 khẳng định: Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam.

Trên cơ sở những nguyên tắc trên, Đảng ta đã đề ra những nội dung cơ bản của chính sách dân tộc trong giai đoạn mới của cách mạng, như: Chính sách về phát triển kinh tế vùng các dân tộc thiểu số, đặc biệt là những địa bàn trọng yếu Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Tây duyên hải miền Trung nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của vùng đồng bào các dân tộc, gắn với kế hoạch phát triển chung của cả nước, đưa vùng đồng bào các dân tộc thiểu số cùng cả nước tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Chính sách xã hội tập trung vào các vấn đề giáo dục – đào tạo, văn hoá, y tế… nhằm nâng cao năng lực, tạo tiền đề và cơ hội để các dân tộc có đầy đủ các điều kiện tham gia vào quá trình phát triển nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào; Chính sách liên quan đến quốc phòng – an ninh, nhằm củng cố các địa bàn chiến lược, giải quyết tốt vấn đề đoàn kết dân tộc và quan hệ dân tộc trong mối liên hệ tộc người, giữa các tộc người và liên quốc gia trong xu thế toàn cầu hoá. Quan điểm Đại hội XII về vấn đề dân tộc là sự kế thừa và phát triển chính sách dân tộc của Đảng đã đề ra cùng với sự ra đời và trưởng thành của Đảng; là sự vận dụng sáng tạo các quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc. Đó chính là tiền đề, là điều kiện quan trọng nhất để giải quyết thành công vấn đề dân tộc ở nước ta trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; thực hiện mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Vấn đề dân tộc – điểm mới trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng

  • 23 Tháng Tám, 2018 at 3:43 chiều
    Permalink

    Vấn đề dân tộc luôn có vị trí quan trọng trong đời sống chính trị – xã hội của mỗi quốc gia có một hay nhiều tộc người cả trong lịch sử và trong thế giới hiện đại. Nó ảnh hưởng đến sự ổn định, tồn tại và phát triển của nhà nước, thể chế chính trị ở quốc gia đó nếu không được giải quyết đúng đắn.Đại hội XII, quan điểm “Đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của nước ta” giữ vai trò định hướng, chỉ đạo. Đảng ta xác định: Đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của nước ta, đây là một quan điểm đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và cũng là tấm khiên bảo vệ vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.