BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU VU CÁO VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Xuyên tạc, vu cáo, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng là một trong những chiêu trò, trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch. Trên trang Doithoaionline, bút danh Phạm Trần đăng bài “Ai giao quyền lãnh đạo cho Đảng CSVN?”, xuyên tạc rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam tự cho mình quyền lãnh đạo là phản dân chủ vì dân chưa bao giờ bỏ phiếu giao quyền cai trị cho Đảng; “lịch sử nào” đã chọn Đảng thay dân? Nói cách khác là Đảng của ai và đại diện cho tầng lớp nào trong xã hội Việt Nam”. Thực chất mưu đồ chính trị của Phạm Trần và đồng bọn của y là nhằm hạ thấp vai trò, uy tín, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cổ súy cho đa nguyên, đa đảng, nên cần phải đấu tranh bác bỏ:

  1. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội là tất yếu khách quan.

Đầu thế kỷ XX, trước sự thống trị, nô dịch, bóc lột hà khắc của thực dân, phong kiến, đòi hỏi phải giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Đã có nhiều tổ chức, lực lượng theo các ý thức hệ khác nhau đứng lên cứu nước, giải phóng dân tộc nhưng đều thất bại.

Cuối năm 1929, những người cách mạng Việt Nam trong các tổ chức cộng sản đã nhận thấy cần thiết và cấp bách phải thành lập một Đảng Cộng sản thống nhất. Từ ngày 06 tháng 01 đến ngày 07/02/1930 tại Hương Cảng, Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức Đảng (Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn) thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã giải quyết được tình trạng khủng hoảng về đường lối cách mạng, đã nắm vững được ngọn cờ lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam, tập hợp lực lượng và sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc để tiến hành cách mạng giành thắng lợi, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới, thực hiện độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Thực tế cho thấy, đối với các quốc gia trên thế giới đều có đảng cầm quyền lãnh đạo và nắm giữ nhà nước để tổ chức và quản lý đất nước. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước và xã hội, điều này được xác định trong Cương lĩnh chính trị; được hiến định trong Hiến pháp Việt Nam, thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam, đã được toàn dân thảo luận rộng rãi và được Quốc hội thông qua. Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.

Đường lối đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện rõ ở phương pháp khoa học, cách mạng, tôn trọng quy luật khách quan, ở đạo đức, lương tri, xuất phát từ lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, “việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”. Đảng đại biểu cho lợi ích không chỉ của giai cấp công nhân, mà còn cả nhân dân lao động và toàn dân tộc. Điều này hoàn toàn khác với đảng chính trị trong thể chế đa đảng chỉ đại biểu cho một nhóm lợi ích nhất định, dẫn đến lợi ích cục bộ của đảng phái mâu thuẫn, xung đột với lợi ích chung của xã hội.

Như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội là tất yếu khách quan, được lịch sử lựa chọn, nhân dân tin tưởng trao trọng trách và tuyệt đối tin theo, được kiểm chứng trên thực tế bằng bản lĩnh, uy tín, năng lực, đạo đức của một đảng cách mạng chân chính, thực hiện sứ mệnh lãnh đạo và trách nhiệm cầm quyền vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân.

  1. Thực tế quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng đã chứng minh.

Ngay khi mới 15 năm tuổi, Đảng đã lãnh đạo dân tộc Việt Nam tiến hành Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, giành độc lập, tự do cho dân tộc sau gần một trăm năm bị thực dân Pháp đô hộ; nhân dân Việt Nam thoát khỏi “kiếp ngựa trâu”, trở thành người làm chủ vận mệnh của mình. Theo đó, Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Từ khi thực hiện đường lối đổi mới (năm 1986) đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo đảm quyền con người, v.v. Việt Nam từ một nước có nền kinh tế kém phát triển, có thu nhập thấp, đã trở thành nước đang phát triển có mức thu nhập trung bình. Từ 1986 đến 2020 kinh tế phát triển liên tục trung bình khoảng 7% mỗi năm; thu nhập bình quân đầu người tăng khoảng 17 lần. Năm 2021, do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, trong khi nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới tăng trưởng thấp, song Việt Nam vẫn đạt tăng trưởng 2,56%. Năm 2022, tăng trưởng 8,02%. Năm 2019, tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm xuống còn khoảng 4%; tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 90%; đời sống nhân dân được nâng cao; chính trị ổn định, xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh được tăng cường, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Sự thực hiển nhiên trên đã khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng của nhân dân, của dân tộc. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đến nay và mãi mãi về sau là không thể thay thế. Mọi sự xuyên tạc, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cần được nhận diện và kiên quyết đấu tranh bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.