Bọn phản quốc không được xúc phạm tình cảm của nhân dân Việt Nam đối với Đảng

Đức Trung

Như đã thành quy luật, trước các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, các thế lực thù địch lại điên cuồngờng chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam với nhiều thủ đoạn ác độc. Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện âm mưu xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp nước ta hiến định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối vối xã hội, tuyên truyền, cổ súy luận điệu đa nguyên, đa đảng,… thì trong những ngày gần đây, trên nhiều trang mạng xã hội, các thế lực thù địch đẩy mạnh tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc, thổi phồng những hạn chế, khuyết điểm, vu khống, bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm phủ nhận công lao của Đảng, làm suy giảm lòng tin, của nhân dân đối với Đảng, kêu gọi tẩy chay Đại hội Đại biểu lần thứ XII của Đảng. Điển hình cho những luận điệu này là bài viết “Rồi đời sẽ có tin vui sau tháng ngày tuyệt vọng” của Lê Hải Lăng đăng ngày 24/9/2015 trên trang blog.

Với lời lẽ thô tục thể hiện bản tính của kẻ cay cú, hằn học, Lê Hải Lăng tung ra những luận điệu vu khống, bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam một cách thô bỉ, quy kết cho Đảng các tội danh như ăn cướp, vô dân chủ, hèn nhát, tranh giành quyền lực, thủ tiêu ám sát, v.v..

Đọc những dòng thô thiển này của Lê Hải Lăng, Đức Trung tôi, cũng như những người dân Việt Nam chân chính không ai không bất bình, tức giận Lê Hải Lăng – một tên tay say thực thụ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam.

Xin hỏi, là người dân Việt Nam, Lê Hải Lăng có thuộc lịch sử Việt Nam? Nếu thuộc xin Lê Hải Lăng cho biết: Ai đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến, giành độc lập dân tộc, giải phóng nhân dân lao động Việt Nam khỏi ách thống trị, bóc lột của thực dân, phong kiến? Ai đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến đánh đuổi thực dân pháp xâm lược khi chúng quay trở lại cướp nước ta một lần nữa? Ai đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào năm 1975? Ai đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ năm 1975 đến nay?

Có lẽ Lê Hải Lăng không biết, hoặc cố tình không biết trả lời các câu hỏi hỏi trên, nhưng chắc chắn rằng, những người Việt Nam chân chính học lịch sử Việt Nam đều biết các câu hỏi trên có chung một đáp án, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Lịch sử cách mạng Việt Nam đã cho thấy, trước năm 1930, ở Việt Nam đã tồn tại nhiều đảng phái chính trị, ngoài Đảng Cộng sản Đông Dương (Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay), còn có một số tổ chức, đảng phái chính trị khác theo đường lối cách mạng tư sản, song lịch sử cũng đã cho thấy chỉ có Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và rèn luyện, với đường lối giải phóng dân tộc đúng đắn theo con đường của V.I.Lênin, của Cách mạng Tháng Mười Nga, là đảng duy nhất lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành thắng lợi Cách mạng Tháng Tám, giành độc lập dân tộc. Tiếp đó, sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đặt quyền lợi của quốc gia, dân tộc lên trên hết, trong những ngày đầu gìn giữ chính quyền và nền độc lập dân tộc, Đảng Cộng sản Đông Dương đã tự tuyên bố giải tán (sự thật là Đảng rút vào hoạt động bí mật), và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã mở rộng thành phần cho một số tổ chức, đảng phái chính trị khác cùng tham gia. Song, trong quá trình cách mạng, các tổ chức đảng phái hoặc phản động, hoặc có đường lối không đúng đắn, không vì quyền lợi của quốc gia, dân tộc đã lần lượt bị chính nhân dân loại bỏ, chỉ còn lại duy nhất Đảng Cộng sản Đông Dương do có đường lối cách mạng đúng đắn, chủ trương lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, giành độc lập dân tộc, nên đã được nhân dân lựa chọn là chính đảng duy nhất đại diện cho quyền lợi của mình. Sau 1954, với chủ trương đúng đắn: tiến hành hai chiến lược cách mạng, cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, tiến tới thống nhất nước nhà, Đảng Lao động Việt Nam (đổi tên từ Đảng Cộng sản Đông Dương vào năm 1951) cũng nhận được sự đồng tình, ủng hộ, hưởng ứng của đông đảo mọi tầng lớp nhân dân. Trong khi đó, ở miền Nam, được sự tiếp sức của đế quốc Mỹ xâm lược, các thế lực phản động, tay sai cũng đã từng lập nên một chính thể đa nguyên với sự tham gia của nhiều đảng phái chính trị, nhưng mục đích của các đảng phái đó lại chống lại nền độc lập dân tộc và quyền lợi của nhân dân lao động, nên nhân dân Việt Nam đã đứng lên lật đổ thể chế chính trị đó. Sau 1975, miền Nam được giải phóng, đất nước Việt Nam thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội, và cho đến nay, nền chính trị nhất nguyên được thiết lập, một lần nữa nhân dân Việt Nam tiếp tục lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo, người đại đại diện duy nhất cho mình. Sự lựa chọn đúng đắn đó của nhân dân Việt Nam được thể chế hóa trong Điều 4, Hiến pháp hiện hành của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.

Thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và những thành tựu to lớn của gần 30 năm đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo đã chứng tỏ rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ có khả năng lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành đấu tranh giành độc lập dân tộc, mà còn có khả năng lãnh đạo công cuộc xây dựng đất nước trên con đường đi tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Mặc dù trong quá trình lãnh đạo cách mạng, nhất là trước những khó khăn, thử thách, những vấn đề mới chưa có trong tiền lệ lịch sử, Đảng Cộng sản Việt Nam không tránh khỏi những hạn chế, khuyết điểm; thậm chí một bộ phận đảng viên của Đảng đã phạm sai lầm, khuyết điểm, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam luôn sớm phát hiện và kịp thời đề ra những biện pháp sửa chữa đúng đắn, nhằm bảo đảm cho Đảng luôn ngang tầm với nhiệm vụ. Vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn được nhân dân tin cậy, thừa nhận là người lãnh đạo chân chính, duy nhất, là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam.

Những lời lẽ thô bỉ, vu khống Đảng Cộng sản Việt Nam của Lê Hải Lăng và đồng bọn đã xúc phạm nghiêm trọng không chỉ đối với Đảng Cộng sản Việt Nam mà còn xúc phạm đến tình cảm thiêng liêng của toàn thể người dân Việt Nam giành cho Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

6 thoughts on “Bọn phản quốc không được xúc phạm tình cảm của nhân dân Việt Nam đối với Đảng

 • 6 Tháng Mười, 2015 at 9:12 sáng
  Permalink

  Nếu Lê Hải Lăng là người Việt Nam mà lại nói xấu, vu hống Đảng CSVN, thì y không chỉ xúc phạm tình cảm thiêng liêng của nhân dân giành cho Đảng CSVN, mà còn là kẻ vong ân, bội nghĩa. Tội này của y, Trời sẽ không dung, đất sẽ không tha.

  Reply
 • 8 Tháng Mười, 2015 at 4:13 chiều
  Permalink

  Kẻ vong quốc thường bị méo mó nhân cách, vì bị ghẻ lạnh nơi đất khách quê người, thành ra suy nghĩ có nhiều lệch lạc. Có lẽ cũng nên thương hại cho họ một phần, và cũng mong họ tự sửa mình mà nói lời ngay, làm việc tốt, để dù có tha phương vẫn còn được chút tôn trọng của con cháu, chứ cứ càn rỡ kiểu bất nhân đó thì chết không ai khênh xác cho mà coi..

  Reply
 • 9 Tháng Mười, 2015 at 6:23 chiều
  Permalink

  Thật thương hại cho Lê Hải Lăng, y đích thực là tay sai của các thế lực thù địch. Y có mắt nhưng mù, có tai nhưng điếc, có kiến thức những vô dụng. Y cam tâm làm chó săn, tay sai cho các thế lực thù địch, nói xấu Đảng CSVN, chia rẽ nhân dân đối với Đảng. Y đừng có nằm mơ. Nhân dân Việt Nam luôn tin tưởng vào Đảng CSVN.

  Reply
 • 20 Tháng Mười, 2015 at 10:55 sáng
  Permalink

  Thực tế lịch sử cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng đã minh chứng quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân là tình cảm thiêng liêng, là cội nguồn sức mạnh, quyết định sự sống còn của Đảng và của dân tộc. Những kẻ muốn làm vấy bẩn hoặc xúc phạm tình cảm, đạo lý thiêng liêng ấy, không xứng đáng là người con đất Việt!

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 2:35 chiều
  Permalink

  Thực tế đã chứng minh, Đảng Cộng sản Việt Nam là tập họp những người con ưu tú nhất của dân tộc Việt Nam. Đảng sinh ra từ dân, vì lợi ích của dân mà chiến đấu. Tình cảm giữa Đảng với dân là tình cảm máu thịt không thể tách rời, không thể phủ nhận. Những kẻ muốn xúc phạm, chia rẽ tình cảm thiêng liêng ấy để mưu lợi cá nhân thật vô liêm sỉ. Hành động của chúng đáng bị nguyền rủa, trừng phạt.

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 4:39 chiều
  Permalink

  Bản chất xuyên tạc vẫn là cố hữu của các page phản động.
  Lướt 1 vòng các page như Việt Tân, Nhật ký yêu nước, Con đường Việt Nam, Dân luận, Dân làm báo… thì thấy gần như hầu hết các bài viết của các page này nhuốm 1 màu cực đoan, đả kích, xuyên tạc chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước. Dưới con ngươi lệch lạc của chúng, mọi thứ tốt đẹp đều trở thành đen tối, phải trái lẫn lộn, vậy nên chúng ta không nghe, khong tin vào luận điệu của chúng, đồng thời hãy cùng nhau đoàn kết, toàn đảng toàn dân một lòng chung sức xây dựng chủ nghĩa xã hội tươi đẹp

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.