Càng chống phá Đảng, bọn cơ hội càng khùng dại, hóa điên

Thời gian gần đây, trước thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam; quán triệt, chấp hành và đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam, Đảng đã lãnh đạo kiện toàn một bước nhân sự của bộ máy nhà nước, được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhất trí, tin tưởng và các nước trên thế giới đồng tình, đánh giá cao, song trên một số trang mạng xã hội các thế lực thù địch đã tán phát các bài viết với những luận điệu cực kỳ phản động rằng: “Cộng sản khinh dân…Đảng cộng sản đã mạo nhận là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Trong lịch sử, không có khi nào đảng cộng sản phục vụ lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, mà cộng sản chỉ lợi dụng công nhân và nhân dân lao động để phục vụ quyền lợi đảng cộng sản”; từ đó quy kết một cách hồ đồ rằng “Còn Cộng sản thì còn Quốc hận” đi tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử, phản ánh sự vận động, phát triển chín muồi của các điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan. Đó là sự chín muồi của phong trào công nhân những năm đầu thế kỷ XX với sự xuất hiện của ba tổ chức Cộng sản ở ba miền Bắc, Trung, Nam, và phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ, ý chí quyết tâm chống giặc ngoại xâm của người dân đất Việt đã dâng cao ngút trời; là sự giác ngộ cách mạng và hiểu biết lý luận khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin về sự cần thiết phải đánh đổ ách thống trị của quân xâm lược để giành lại quyền sống, quyền làm người của hàng triệu người dân Việt Nam và nó đã trở thành sức mạnh của một dân tộc. Điều đó chứng tỏ, trước khó khăn, thử thách, trước kẻ thù hung bạo, hàng triệu người dân Việt Nam yêu nước không hề run sợ, chẳng tiếc máu xương, tự nguyện đứng lên, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì lý tưởng cộng sản, vì chân lý “không có gì quý hơn độc lập tự do”. Chính trong đêm trường nô lệ, giữa cảnh lầm than cơ cực của người dân mất nước, tình hình “đen tối như không có đường ra”, Đảng ta đã ra đời như một vầng dương và đã đem về cho nhân dân ta, dân tộc ta một tương lai tươi sáng, rạng ngời.

Để giữ vững, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính tiền phong của Đảng, để xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân và làm tròn vai trò của đảng cầm quyền, lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng, Đảng ta đặc biệt chăm lo công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, nâng cao trình độ, trí tuệ của Đảng. Đảng đã vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp thu tinh hoa trí tuệ nhân loại, xu thế thời đại, thực tiễn đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn, đáp ứng nguyện vọng cháy bỏng, lợi ích chính đáng của nhân dân. Đảng luôn tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đồng thời, Đảng không ngừng tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh.

Trải qua hơn 86 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta xóa bỏ “đêm trường nô lệ”, làm Cách mạng Tháng Tám thành công, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; đánh thắng hai kẻ thù xâm lược đầu sỏ là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; xóa bỏ chế độ áp bức, bóc lột bất công; hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà; đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người chủ thực sự của đất nước; thu giang sơn gấm vóc về một mối, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội – thực hiện một sự nghiệp vinh quang, vĩ đại, hoàn toàn mới mẻ, chưa có tiền lệ trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

 Qua đó mà làm cho nhân dân ta nhận thức một cách sâu sắc giá trị được sống trong một đất nước hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc vì có được điều đó dân tộc ta đã phải đánh đổi bằng chính xương máu, mồ hôi, nước mắt và sự hy sinh của hàng triệu đồng bào, chiến sĩ, anh hùng, liệt sỹ là  những người thân yêu, ruột thịt của chúng ta; đồng thời nhận thức sâu sắc hơn mục tiêu, lý tưởng của Đảng, Bác Hồ là hết lòng vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ, kiên quyết thực hiện độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Sự thành công rất tốt đẹp Đại hội XII của Đảng là cơ sở khoa học để chúng ta có niềm tin sắt đá vào việc thực hiện thắng lợi vẻ vang mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Trước đây cũng như hiện nay, trong muôn vàn khó khăn, thách thức, Đảng ta vẫn son sắt thủy chung, một lòng một dạ trung thành với sự nghiệp cách mạng, vì hạnh phúc của nhân dân, vững tin chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam băng qua muôn ngàn chông gai, vượt qua mọi bão táp, phong ba, gềnh thác, đưa dân tộc ta đi đến bến bờ vinh quang: đất nước có hòa bình, ổn định chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh được tăng cường; uy tín, vị thế của nước ta không ngừng được củng cố và nâng cao trên trường quốc tế; nhân dân ta được sống trong độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc, đời sống vật chất, tinh thần được chăm lo chu đáo và ngày càng tốt hơn. Qua thực tiễn cách mạng “lửa thử vàng”, tư duy lý luận, bản lĩnh và trí tuệ của Đảng ta ngày càng phát triển, khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo và để lại những mốc son tươi thắm trong từng giai đoạn lịch sử; đặc biệt là việc Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 30 năm qua.

Những vấn đề lý luận và thực tiễn nêu trên đã hoàn toàn bác bỏ những luận điệu phản động, phản khoa học của các thế lực thù địch. Đó cũng chính là những luận cứ khoa học xác đáng, chứng tỏ: Đảng Cộng sản Việt Nam thật sự là người lãnh đạo, đày tớ trung thành của nhân dân.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.