Cảnh giác về “Lời khuyên” vô lý của Phạm Trần

Những ngày qua, dư luận xã hội lại hết sức bất bình về bài viết “Đảng cộng sản Việt Nam nên rút lui” của Phạm Trần được đăng trên trang “Thongluan-rdp”. Toàn bộ nội dung bài viết là sự bịa đặt, xuyên tạc, hồ đồ, phủ nhận kết quả xây dựng và chỉnh đốn Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt thời gian vừa qua. Phạm Trần cho rằng, những yếu kém trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng từ Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đến nay là minh chứng khẳng định đội ngũ đảng viên đang bị “suy thoái”?!, “Đảng không còn đủ năng lực để lãnh đạo cách mạng”?!. Do vậy, Phạm Trần khuyên “Đảng cộng sản Việt Nam nên rút lui”. Đây là âm mưu rất thâm độc, lợi dụng những hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta để thổi phồng, bôi đen nhằm mục đích xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hòng thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Như chúng ta đều biết, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ thường xuyên gắn với quá trình phát triển liên tục của sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo. Trước diễn biến của điều kiện khách quan, bản thân Đảng phải tự chỉnh đốn, tự đổi mới để vươn lên làm tròn trọng trách trước giai cấp và dân tộc. Đảng là một bộ phận hợp thành của hệ thống chính trị. Tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên ở các cấp, giữ các chức vụ đều chịu ảnh hưởng, tác động của môi trường, các quan hệ xã hội, cả cái tốt và cái xấu, cái tích cực, tiến bộ và cái tiêu cực, lạc hậu. Do đó, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên rèn luyện. Đảng phải thường xuyên chú ý đến việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Và như vậy, việc chỉnh đốn đi đôi với xây dựng Đảng là một yêu cầu khách quan, một việc làm tự nhiên, thường xuyên của bất cứ một Đảng cách mạng chân chính nào, ở bất kỳ giai đoạn nào.

Thực tiễn cho thấy, bất kỳ Đảng nào mà không nhận thấy khuyết điểm, yếu kém của mình và không kiên quyết sửa chữa khuyết điểm, yếu kém đó thì trước hay sau, sớm hay muộn, Đảng đó sẽ mất vai trò lãnh đạo và vai trò của Đảng cầm quyền. Nhận thức đúng đắn tất yếu đó, trước những yêu cầu khách quan, để Đảng ta ngày càng hoàn thiện hơn, thực sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc, đủ năng lực và uy tín, “đủ sức”, “đủ tầm” lãnh đạo cách mạng thành công, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm và hoan nghênh như: Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đặt trọng tâm vào “tự phê bình và phê bình” làm cho mỗi đảng viên và toàn Đảng thấy được những ưu điểm, hạn chế để “tự soi, tự sửa”, tự làm trong sạch. Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) tiếp tục xác định: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tại hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) đã ban hành Kết luận số 21- KL/TW về đấy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sông, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đó là những Nghị quyết rất quan trọng, đề cập vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách. Các Nghị quyết này đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, thực sự đi vào cuộc sống, có nhiều bước đột phá quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Nhờ đó, với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đó là một thực tế không thể phủ nhận.

Như vậy, những thành tựu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt được trong thời gian qua không những được cán bộ, đảng viên và nhân dân ta ghi nhận, đánh giá cao mà còn khẳng định xây dựng và chỉnh đốn Đảng là vấn đề có tính nguyên tắc và mang tính chiến lược để Đảng ta có đủ sức mạnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Những “con sâu” chỉ làm rầu “nồi canh” chứ không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam – nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Điều đó, một lần nữa khẳng định “lời khuyên” của Phạm Trần là cực đoan, vô lý. Chúng ta không sợ nói ra khuyết điểm, tiêu cực, nhưng đồng thời cũng không cho phép ai lợi dụng để bôi nhọ, kích động, chống phá Đảng ta, chống phá sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Vì vậy, mọi người hãy đề cao cảnh giác, đấu tranh kiên quyết với những âm mưu thâm độc của Phạm Trần và các thế lực thù địch đòi phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.