Cảnh giác với chiêu trò kêu gọi lật đổ chế độ của Việt Hoàng

Mới đây, trên Vietstudie. com, Việt Hoàng, một kẻ bất mãn “theo đóm ăn tàn” bọn cơ hội chính trị và phản động, âm mưu kêu gọi trí thức và nhân dân chuẩn bị tinh thần thay đổi chế độ xã hội ở Việt Nam. Để thực hiện âm mưu, y dùng thủ đoạn kích động với chiêu trò nêu ra “Giải pháp nào sẽ thay thế cho giải pháp cộng sản?”. Với cách đặt vấn đề này, y đã tìm cách khơi mào, bới móc một số sự vụ tiêu cực xã hội đổ lỗi cho hệ thống lãnh đạo của Đảng ta. Cho rằng Đảng không còn phù hợp với tiến trình phát triển của đất nước, tiếp theo, y lèo lái dư luận xã hội và nhân dân ta lựa chọn theo giải pháp “Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên” mà y và tổ chức phản động của y hướng tới. Vậy, bản chất của cái Tập hợp… này là gì? Nó có phù hợp với chế độ xã hội ở Việt Nam hiện nay hay không?

Thứ nhất, có thể khẳng định bản chất của cái gọi là giải pháp “Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên” thực chất là âm mưu kêu gọi thực hiện “Dân chủ đa nguyên”, ở Việt Nam không cần và không chấp nhận chế độ đa nguyên. Đảng Cộng sản Việt Nam – đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, nhân dân và của cả dân tộc; lợi ích của Đảng thống nhất với lợi ích của nhân dân, của dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Do vậy, ở Việt Nam không có chỗ đứng cho chủ nghĩa đa nguyên – một thứ cơ sở lý luận cho việc thực hiện chế độ đa đảng.

Thứ hai, thực tiễn 92 năm qua đã khẳng định tính đúng đắn duy nhất lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn dắt đất nước phát triển ngày càng giàu mạnh, dân chủ, văn minh. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và tồn tại là quá trình lựa chọn, sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử. Ngay thời kỳ 1930 – 1945, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam chứ không cần thêm bất cứ một tổ chức, đảng phái chính trị nào khác lãnh đạo cách mạng giành thắng lợi. Tuy có thời điêm, bên cạnh Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn có những đảng phái khác nhưng duy nhất chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam được lịch sử và nhân dân giao phó sứ mệnh nắm quyền lãnh đạo đối với cách mạng Việt Nam. Với bản lĩnh, trí tuệ, “là đạo đức, là văn minh”, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đưa nước ta từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, vượt qua khủng hoảng về kinh tế – xã hội, dịch bệnh và đang phát triển năng động.

Trên thế giới hiện nay, có không ít những nước đa đảng, nhưng vẫn mất dân chủ, vẫn là những nước nghèo, kém phát triển; ngược lại cũng có những nước chỉ một đảng lãnh đạo, nhưng dân chủ vẫn được bảo đảm, kinh tế – xã hội phát triển, đời sống nhân dân sung túc. Điều đó minh chứng là đa nguyên, đa đảng không phải là cứu cánh cho dân chủ và sự phát triển, càng không phải có nhiều đảng thì dân chủ hơn, ít đảng thì ít dân chủ hơn. Chính Giáo sư Paul Mishler (Đại học bang Indiana, Mỹ) đã chỉ rõ nguyên nhân của tình trạng phân hóa xã hội ở Mỹ: “Mọi đói nghèo, thất nghiệp, thất học… đều do lỗi của hệ thống, lỗi từ chủ nghĩa tư bản Mỹ gây ra; nước Mỹ tự xưng là đa đảng nhưng thực chất chỉ là một đảng, đó là đảng của chủ nghĩa tư bản, dù là Đảng Cộng hòa hay Đảng Dân chủ.

Như vậy, quan điểm một đảng thì mất dân chủ, cản trở sự phát triển, còn đa đảng đồng nghĩa với dân chủ, phát triển là hoàn toàn sai trái. Vì vậy, chúng ta cần phải vạch trần chiêu trò kích động của Việt Hoàng với giải pháp “Tập Hợp…” trước nhân dân, để mọi người nâng cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của chúng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.