CHỦ ĐỘNG PHÒNG NGỪA NHỮNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Sau gần 40 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng đất nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tuy vậy, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có những diễn biến phức tạp, khó lường; thuận lợi, thời cơ đan xen với khó khăn, thách thức, đặt ra nhiều vấn đề mới, cấp bách đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách xuyên tạc chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng ta, hòng làm giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Mới đây, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội xuất hiện bài viết: “Bệnh ung thư của chế độ” của Phạm Hồng Sơn, có nội dung xuyên tạc Đảng và vị trí, vai trò người đứng đầu của Đảng ta. Y hồ đồ nói rằng: “ĐCSVN sẵn sàng tiếp tay cho quân cướp nước, nhượng chủ quyền đất nước cho ngoại bang…”“Các quan chức lớn của ĐCSVN cũng tận lực đục khoét, bòn rút tài nguyên, công quỹ của dân…” Phạm Hồng Sơn thật đúng là giả dối, trơ trẽn, bởi lẽ:

Thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam là đạo đức, là văn minh, người đứng đầu của Đảng và Nhà nước luôn hết lòng vì dân, vì nước.

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng ta luôn trọn vẹn tấm lòng thủy chung vì dân tộc, vì Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân mà chiến đấu; biết đặt mình trong sinh mệnh của nhân dân, gắn bó với lợi ích quốc gia – dân tộc, hết lòng vì dân, vì nước. Đảng ta quang minh, chính đại, luôn “dĩ công vi thượng”, không che giấu hạn chế, khuyết điểm; trung thực, dũng cảm nhận sai lầm và kiên quyết đấu tranh sửa chữa, khắc phục để luôn tiến bộ, trưởng thành, để dân yêu, dân mến, dân tin. Đảng là đạo đức, là văn minh được thể hiện rất chân tình, giản dị, ấm áp, đi vào lòng người bởi những phẩm chất đạo đức và những giá trị văn hóa dân tộc đặc sắc của Đảng, thấm nhuần sâu sắc vào từng cán bộ, đảng viên của Đảng, suốt đời tận trung với Đảng, trọn hiếu với dân.

Thứ hai, thực tiễn quá trình lãnh đạo cách mạng đã khẳng định bản chất, trí tuệ, bản lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam mà không phần tử nào có thể xuyên tạc được.

Trải qua 94 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng bước thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình, 15 năm sau khi thành lập, Đảng ta đã lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, đánh đuổi đế quốc, thực dân, lật đổ chế độ phong kiến, lập ra nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á; mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam – kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Tiếp đó, Đảng lãnh đạo toàn dân, toàn quân tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975) giành thắng lợi, thu non sông về một mối. Sau ngày thống nhất đất nước, trước đòi hỏi từ thực tiễn, Đảng ta đã chủ động khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986). Những thành tựu to lớn, “có ý nghĩa lịch sử” trong gần 40 năm đổi mới trên các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng – an ninh, vai trò vị thế Việt Nam ngày càng nâng cao trên trường quốc tế. Chưa bao giờ Việt Nam có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế vững chắc như hiện nay. Điều đó khẳng định tính đúng đắn và sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhân dân, dân tộc Việt Nam có quyền tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam – Lực lượng lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân.

Nhân dân Việt Nam luôn vững tin theo Đảng. Cho dù, những kẻ phản động như Sơn có dùng trăm mưu, nghìn kế để xuyên tạc, bôi nhọ nói xấu Đảng và người đứng đầu của Đảng cũng không phủ nhận được hiện thực khách quan đó. Dưới sự lãnh đạo sang suốt của Đảng, dân tộc Việt Nam sẽ luôn vững bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.