Đa nguyên, đa đảng không phải là sự lựa chọn của Việt Nam

Bất chấp những thành quả mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động vẫn điên cuồng xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam. Trong bài viết “Phải có dân chủ đa nguyên để phục hồi đạo đức, cứu nguy dân tộc”, với cái nhìn định kiến và hận thù, Ban Biên tập Viettan viện dẫn những hiện tượng tiêu cực trong xã hội, rồi quy chụp thành bản chất và đổ lỗi cho Đảng “đảng CS đã làm cho đất nước này khánh tận cả về tinh thần lẫn vật chất, làm biến dạng xã hội VN” và đưa ra kiến nghị hết sức phản động “Đảng Cộng sản Việt Nam phải nhanh chóng chấp nhận dân chủ hóa để các lực lượng chính trị đối lập tham gia kiến thiết và điều hành đất nước, xây dựng nhà nước tam quyền phân lập, đa nguyên đa đảng”… Đây là những luận điệu hoàn toàn sai trái, phản động, xuyên tạc tình hình kinh tế, xã hội và đời sống của Nhân dân; hạ thấp uy tín, phủ nhận vai trò của Đảng đối với cách mạng Việt Nam.

Thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất đủ khả năng lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi.

Vào những năm cuối của thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX khi thực dân Pháp xâm lược và đặt ách thống trị trên đất nước ta, nhân dân ta mất quyền độc lập, phải chịu cảnh lầm than, một cổ hai tròng. Trước ách thống trị, bóc lột hà khắc, tàn bạo của thực dân, phong kiến, đã có nhiều cuộc đấu tranh, phong trào yêu nước nổ ra, theo tư tưởng phong kiến, tư sản, nhưng đều thất bại. Những thất bại đó do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân sâu xa và chủ yếu là do chưa có đường lối, tư tưởng phù hợp với thời đại và nguyện vọng của nhân dân.

Trước tình trạng dân tộc đang bế tắc về đường lối cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cứu nước, cứu dân, đó là con đường cách mạng vô sản theo chủ nghĩa Mác – Lênin. Người đã tích cực chuẩn bị mọi mặt, nhằm hình thành một chính đảng để lãnh đạo phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đáp ứng được nguyện vọng của dân tộc và nhân dân, bởi Đảng có đường lối đúng đắn, gồm những người ưu tú nhất, đại biểu cho giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân lao động, đáp ứng yêu cầu bức thiết về lực lượng lãnh đạo, đường lối cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, khơi dậy, quy tụ được sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, được quần chúng nhân dân tin tưởng, đi theo. Đó là sự lựa chọn của lịch sử. Ngay khi mới 15 năm tuổi, Đảng đã lãnh đạo dân tộc Việt Nam làm cuộc Cách mạng Tháng Tám “long trời lở đất”, giành độc lập, tự do cho dân tộc sau gần một trăm năm bị thực dân Pháp đô hộ; nhân dân Việt Nam thoát khỏi “kiếp ngựa trâu”, trở thành người làm chủ vận mệnh của mình. Tiếp đó, Đảng lãnh đạo Nhân dân tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo kém phát triển, vào nhóm những nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Kinh tế phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, bình quân thu nhập đầu người năm 2020 là 3.561 USD, năm 2023 khoảng 4.200 USD. Chính trị – xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

Thực tiễn cũng cho thấy, có những thời điểm, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, ở nước ta còn có các đảng khác cùng tồn tại: Đảng Dân chủ, Đảng xã hội. Tuy nhiên, quá trình sàng lọc, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định được vai trò của mình, đủ khả năng lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của đất nước đi đến thắng lợi, còn Đảng Dân chủ và Đảng Xã hội đã tự tuyên bố giải tán vào năm 1988.

Lịch sử và thực tiễn đất nước đã chứng minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã không ngừng phát triển về mọi mặt, đời sống của nhân dân được nâng lên, chứ không phải “làm cho đất nước khánh tận” và cũng không cần đa nguyên, đa đảng theo những “khuyến cáo” phản động của bọn Viettan.

Thứ hai, tiếng nói khách quan của bạn bè quốc tế về vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đối với những người có cái nhìn khách quan, không định kiến, khi đề cập đến những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong hơn 94 năm qua, đều đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Philip Fernandez, thành viên của Hội Hữu nghị Canada-Việt Nam, đảng viên Đảng Cộng sản Canada, nhấn mạnh “Uy tín và vị thế cao của Việt Nam trên trường quốc tế đã phản ánh sức mạnh chính trị và ý thức hệ của Đảng, cũng như khả năng tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam khi tìm ra phương hướng trong tình hình quốc tế phức tạp hiện nay, và cùng với sự tham gia của nhân dân để đưa ra chương trình nghị sự nhằm xây dựng một nước Việt Nam hiện đại. Một ưu điểm nổi bật của Đảng Cộng sản Việt Nam đó là khả năng ứng dụng một cách sáng tạo các nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện của Việt Nam để đạt được các mục tiêu ở quy mô quốc gia và quốc tế. Điều này cũng phản ánh niềm tin của người dân Việt Nam vào sự lãnh đạo của Đảng. Và niềm tin của cộng đồng quốc tế đối với Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã được thể hiện khi Việt Nam mới đây đã trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021 với số phiếu gần như tuyệt đối”.

Tương tự, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Argentina Victor Kot cho rằng, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa trọng đại không chỉ đối với lịch sử dân tộc Việt Nam mà còn cả đối với phong trào cách mạng thế giới. Trong thế kỷ 20 và những thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21, Việt Nam đã tạo ra được sự khích lệ lớn lao cho việc hình thành phong trào quốc tế cộng sản, cho cuộc đấu tranh của những người cộng sản và cách mạng, cũng như lịch sử nhân loại.

Ông Moribe Hiroyuki, Chủ tịch Viện Nghiên cứu kinh tế Việt Nam tại Nhật Bản, Ủy viên Hiệp hội Việt – Nhật tại Nhật Bản nói: cảm nhận của tôi, Đảng Cộng sản Việt Nam là một Đảng rất mạnh, bởi Đảng dựa vào dân, tôn trọng dân.

Thành tựu của đất nước đạt được hơn 94 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và những tiếng nói khách quan của bạn bè quốc tế đã chứng minh rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước và xã hội là sự lựa chọn của lịch sử, là lực lượng duy nhất đủ khả năng lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của đất nước đi đến thắng lợi. Hoàn toàn phù hợp với điều kiện đất nước và xu thế của thời đại; đa nguyên, đa đảng không bao giờ là sự lựa chọn của Việt Nam./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.