Đảng Cộng Sản Việt Nam không đặt quyền lợi của mình lên trên quyền lợi quốc gia – dân tộc

Sử dụng phần tử cơ hội chính trị thông qua một số trang mạng xã hội đưa ra những luận điệu xuyên tạc, vu khống, nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam, đối lập Đảng với nhân dân, với dân tộc nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội là âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Thực hiện âm mưu này, gần đây, trên blog Danlambao – một blog phản động, có đăng tải bài viết của Thành Đỗ với tiêu đề “Thế đứng nào cho Đảng Cộng sản Việt Nam trong một trật tự mới của thế giới”. Trong bài viết này, Thành Đỗ đưa ra một mớ luận điệu hổ lốn, vô bằng, vô chứng, để quy chụp, bôi xấu Đảng Cộng sản Việt Nam. Một trong những luận điệu mà Thành Đỗ cho là, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đặt quyền lợi của Đảng đứng trên quyền lợi của quốc gia – dân tộc. Đây là luận điệu xuyên tạc, hoàn toàn sai trái, hết sức phản động

Vấn đề lợi ích quốc gia – dân tộc đã được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định từ rất sớm. Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ khi mới thành lập, trong “Chính cương vắn tắt” của Đảng xác định: Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản. Điều đó có nghĩa, con đường cách mạng Việt Nam có hai giai đoạn với hai cuộc cách mạng: cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa, và chỉ có hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc mới có điều kiện để tiến lên chủ nghĩa xã hội và chỉ có cách mạng xã hội chủ nghĩa mới giữ vững được thành quả cách mạng giải phóng dân tộc. Với chủ trương đúng đắn đó, Đảng đã đoàn kết toàn dân trong và ngoài nước, nhận được sự ủng hộ của bạn bè quốc tế trong đấu tranh giải phóng dân tộc, từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Bước vào thời kỳ đổi mới, đứng trước yêu cầu cấp bách phải nhanh chóng vượt ra khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế, phá thế bao vây, cấm vận của chủ nghĩa đế quốc và sự chống phá của các thế lực thù địch, lợi ích quốc gia – dân tộc ngày càng được khẳng định rõ hơn. Nghị quyết số 13 – NQ/TW của Bộ Chính trị (1988) khoá VI đã khẳng định: “Lợi ích cao nhất của Đảng và nhân dân ta là phải củng cố và giữ vững hoà bình để tập trung sức xây dựng và phát triển kinh tế”. Như vậy, Đảng ta đã xác định lợi ích cao nhất của Tổ quốc lúc này là giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển kinh tế – xã hội.

 Tiếp đó, chủ trương lấy phục vụ lợi ích đất nước làm mục tiêu cao nhất tiếp tục được thể hiện rõ trong các kỳ Đại hội Đại biểu toàn quốc sau đó của Đảng. Nhìn lại 30 năm đổi mới (1986-2016), tại Đại hội lần thứ XII, Đảng ta đã rút ra năm bài học kinh nghiệm, trong đó bài học thứ tư là: “Phải đặt lợi ích quốc gia – dân tộc lên trên hết”. Đây là sự tổng kết có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quan điểm, chủ trương xuyên suốt của Đảng về lợi ích quốc gia – dân tộc. Lợi ích quốc gia – dân tộc, đó là lợi ích tối cao của nhân dân Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Bảo đảm lợi ích quốc gia – dân tộc là cơ sở để thực hiện mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Điều lệ Đảng (do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua) đã khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.

Như vậy, trong chủ trương, đường lối lãnh đạo và trong thực tế cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ đặt quyền lợi của mình đứng trên quyền lợi quốc gia – dân tộc. Luận điệu mà Thành Đỗ cho rằng, Cộng sản Việt Nam đặt quyền lợi của Đảng đứng trên quyền lợi của quốc gia – dân tộc là hoàn toàn sai trái sẽ không làm lung lạc được ai.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

3 thoughts on “Đảng Cộng Sản Việt Nam không đặt quyền lợi của mình lên trên quyền lợi quốc gia – dân tộc

 • 22 Tháng Tư, 2019 at 9:20 sáng
  Permalink

  thực tế cho thấy, Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ đặt quyền lợi của mình đứng trên quyền lợi quốc gia – dân tộc. Luận điệu của Thành Đỗ là hoàn toàn sai trái

  Reply
 • 24 Tháng Tư, 2019 at 7:39 sáng
  Permalink

  Luận điệu mà Thành Đỗ cho rằng, Cộng sản Việt Nam đặt quyền lợi của Đảng đứng trên quyền lợi của quốc gia – dân tộc là hoàn toàn sai trái sẽ không làm lung lạc được ai.

  Reply
 • 7 Tháng Năm, 2019 at 7:02 sáng
  Permalink

  Lợi ích quốc gia dân tộc là lợi ích chủ đạo, cốt lõi và trên hết trong đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.