Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhà nước và xã hội là sự lựa chọn của lịch sử, không thể thay thế

Trong những ngày này, cả nước ta đang nô nức phấn khởi chào đón năm mới 2024 và tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thì các thế lực thù địch, phản động lại tỏ ra tức tối, hậm hực trước những thành tựu mà đất nước ta đã đạt được trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, rồi điên cuồng xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội Việt Nam. Trong bài viết “Đảng búa liềm Cộng sản Việt Nam: Búa đập đầu công nhân, liềm cắt cổ nông dân” đăng trên mạng xã hội, với cái nhìn định kiến và hận thù, Trần Hoài Nam đã cho rằng “mọi tầng lớp dân chúng đều bị rơi vào vô vàn tai ương dưới sự cai trị hà khắc của Đảng Cộng sản”, “toàn dân Việt Nam bị Đảng Cộng sản Việt Nam đầy đọa, đất nước hoang tàn”… Đây là những luận điệu hoàn toàn sai trái, xuyên tạc tình hình kinh tế, xã hội và đời sống của nhân dân; hạ thấp uy tín, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam.

Thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước và xã hội Việt Nam là sự lựa chọn của lịch sử, không thể thay thế.

Vào những năm cuối của thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX khi thực dân Pháp xâm lược, đặt ách thống trị, đất nước ta mất quyền độc lập, nhân dân ta phải chịu cảnh lầm than. Trước ách thống trị, nô dịch, bóc lột hà khắc, tàn bạo của thực dân, phong kiến, trên khắp đất nước đã có nhiều cuộc đấu tranh, phong trào yêu nước theo tư tưởng phong kiến, tư sản nổ ra, nhưng đều thất bại. Những thất bại đó do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân sâu xa và chủ yếu là do chưa có đường lối, tư tưởng phù hợp với thời đại và nguyện vọng của nhân dân.

Giữa lúc cả dân tộc đang bế tắc về dường lối cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cứu nước, cứu dân, đó là con đường cách mạng vô sản theo chủ nghĩa Mác – Lênin. Người đã tích cực chuẩn bị mọi mặt, nhằm hình thành một chính đảng để lãnh đạo phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đáp ứng được nguyện vọng của dân tộc và nhân dân, bởi Đảng có đường lối đúng đắn, gồm những người ưu tú nhất, đại biểu cho giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân lao động, đáp ứng yêu cầu bức thiết về lực lượng lãnh đạo, đường lối cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, khơi dậy, quy tụ được sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, được quần chúng nhân dân tin tưởng, đi theo. Đó là sự lựa chọn của lịch sử. Ngay khi mới 15 năm tuổi, Đảng đã lãnh đạo dân tộc Việt Nam làm cuộc Cách mạng tháng Tám “long trời lở đất”, giành độc lập, tự do cho dân tộc sau gần một trăm năm bị thực dân Pháp đô hộ; nhân dân Việt Nam thoát khỏi “kiếp ngựa trâu”, trở thành người làm chủ vận mệnh của mình. Tiếp đó, Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Khi kết thúc chiến tranh, Đảng đã khởi sướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo kém phát triển, vào nhóm những nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Kinh tế vĩ mô ổn định, tốc độ tăng trưởng khá cao (giai đoạn 2016 – 2020, tăng trưởng bình quân khoảng 6%/năm, năm 2023 là khoảng 5,05%). Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, bình quân thu nhập đầu người năm 2020 là 3.561 USD, năm 2023 là 4.284 USD. Chính trị – xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và đạt được nhiều thành tựu nổi bật…

Những bằng chứng lịch sử và thực tiễn cho thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta không ngừng phát triển, đời sống của nhân dân dần được nâng lên, quyền và lợi ích cơ bản của người dân được bảo đảm, đa số nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, chứ không phải bị “đày đọa” như sự xuyên tạc của Trần Hoài Nam.

Thứ hai, bạn bè quốc tế đánh giá cao vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước và cộng đồng quốc tế.

Đối với những người có cái nhìn khách quan, không định kiến, khi đề cập đến những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong 94 năm qua, đều đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Philip Fernandez, thành viên của Hội Hữu nghị Canada-Việt Nam, đảng viên Đảng Cộng sản Canada, nhấn mạnh “Uy tín và vị thế cao của Việt Nam trên trường quốc tế đã phản ánh sức mạnh chính trị và ý thức hệ của Đảng, cũng như khả năng tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam khi tìm ra phương hướng trong tình hình quốc tế phức tạp hiện nay, và cùng với sự tham gia của nhân dân đã đưa ra chương trình nghị sự nhằm xây dựng một nước Việt Nam hiện đại. Một ưu điểm nổi bật của Đảng Cộng sản Việt Nam đó là khả năng ứng dụng một cách sáng tạo các nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện của Việt Nam để đạt được các mục tiêu ở quy mô quốc gia và quốc tế. Điều này cũng phản ánh niềm tin của người dân Việt Nam vào sự lãnh đạo của Đảng. Và niềm tin của cộng đồng quốc tế đối với Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã được thể hiện khi Việt Nam đã trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu gần như tuyệt đối”.

Tương tự, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Argentina Victor Kot cho rằng, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa trọng đại không chỉ đối với lịch sử dân tộc Việt Nam mà còn cả đối với phong trào cách mạng thế giới. Trong thế kỷ 20 và những thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21, Việt Nam đã tạo ra được sự khích lệ lớn lao cho việc hình thành phong trào quốc tế cộng sản, cho cuộc đấu tranh của những người cộng sản và cách mạng, cũng như lịch sử nhân loại.

Nhà Việt Nam học kỳ cựu Evghenhi Kobelev, chuyên gia nghiên cứu hàng đầu của Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN thuộc Viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm khoa học Nga (RAN) cũng đánh giá cao vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong những năm chiến tranh, cũng như thời kỳ đổi mới, phát triển kinh tế. Ông Evghenhi Kobelev nhấn mạnh Việt Nam gần như đã 20 năm phát triển kinh tế ở tốc độ cao, GDP tăng trưởng 6-7%/năm, và thành quả này rõ ràng là nhờ vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ những thành tựu của đất nước ta đạt được trong 94 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và những tiếng nói khách quan của bạn bè quốc tế đã chứng minh rằng Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhà nước và xã hội là sự lựa chọn của lịch sử, không thể thay thế. Đó là những bằng chứng sinh động, thuyết phục đập tan mọi luận điệu sai trái, xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.