Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội và hội nhập quốc tế

Sau khi đất nước thống nhất, cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đã hoàn thành trên cả nước. Khắc phục những khó khăn và hạn chế của lịch sử, Đảng đã tìm tòi khảo nghiệm thực tiễn để đề ra đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong 10 năm (1975 – 1986) Đảng đã lãnh đạo nhân dân tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên cả nước. Song hành với quá trình đó là công cuộc bảo vệ chủ quyền của đất nước, đánh thắng chiến tranh xâm lược của các thế lực phản động ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, làm thất bại mưu toan của các thế lực thù địch phá hoại sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta.

Vào thời điểm những năm cuối của thập niên 80 và những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ XX, đất nước ta lại một lần nữa đứng trước những thử thách gay gắt, có thể nói đến mức hiểm nghèo. Đất nước lâm vào khủng hoảng kinh tế – xã hội, bị các thế lực thù địch bao vây cấm vận; phong trào cộng sản quốc tế, chủ nghĩa xã hội lâm vào khủng hoảng, với những tổn thất cực kỳ nghiêm trọng, nặng nề.

Trong bối cảnh cực kỳ phức tạp ấy, Đảng đã đề ra đường lối đổi mới lãnh đạo nhân dân ta vượt qua khó khăn, thử thách, giành được những thành tựu mới to lớn. Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội và tình trạng kém phát triển, bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Gần 30 năm đất nước đổi mới, sức mạnh mọi mặt, thế và lực của đất nước được củng cố và tăng cường; độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững; hội nhập quốc tế ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; uy tín và vị thế của Việt Nam trên thế giới được nâng cao. Những thành tựu đó đã khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, truyền thống tốt đẹp của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc đề ra đường lối đổi mới đúng đắn sáng tạo, phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của nhân dân và xu thế thời đại; thực sự xứng đáng là đạo đức, là văn minh.

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ rõ, Đảng luôn nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường trong nhận thức và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhạy bén, sáng tạo, kịp thời xác định đường lối, phương hướng, nhiệm vụ cách mạng phù hợp với những biến đổi của tình hình thế giới và đất nước. Đảng tuyệt đối trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc, một lòng, một dạ chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân. Chính vì thế, nhân dân ta giao cho Đảng lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ngày nay, hội nhập quốc tế là nhu cầu khách quan đối với mọi quốc gia dân tộc trên con đường phát triển. Trong bối cảnh của cuộc đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp quyết liệt, phức tạp trên thế giới hiện nay, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương, khoá XI đã chỉ rõ phải nhận thức và giải quyết mối quan hệ “giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế”. Nhận thức và giải quyết đúng mối quan hệ giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế là nhằm giữ vững độc lập về sự lựa chọn con đường xây dựng đất nước, độc lập về chính trị, kinh tế, bảo vệ, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, lãnh thổ, giữ gìn phát triển bản sắc văn hoá dân tộc, mở rộng quan hệ đối ngoại với tinh thần: Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm với các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển; chống sự áp đặt và can thiệp của các thế lực bên ngoài. Để nhận thức và giải quyết đúng mối quan hệ giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế, phát huy truyền thống tốt đẹp của mình, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải trung thành vô hạn với con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn; giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nắm vững và vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm, đường lối của Đảng cũng như phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng vào giải quyết những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

13 thoughts on “Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội và hội nhập quốc tế

 • 26 Tháng Mười Một, 2015 at 9:02 sáng
  Permalink

  Vai trò lãnh đạo của Đảng là vấn đề quyết định sự thành công của cách mạng. Trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên là nắm vững học thuyết Mác – Lênin, xuất phát từ thực tiễn cách mạng nước ta, tổng kết kinh nghiệm và vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm đó trong thực tiễn, nhằm giữ vững, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng. Đó là nhân tố cơ bản bảo đảm cho đất nước, dân tộc ta tiến từng bước vững chắc lên chủ nghĩa xã hội./.

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 11:21 sáng
  Permalink

  “Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao,
  Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình,
  Đảng ta là đạo đức, là văn minh,
  Là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no…”.
  Xây dựng “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” là ý chí chính trị của Đảng, là tình cảm và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam, là yêu cầu tất yếu của sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo.

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 12:45 chiều
  Permalink

  Gần 30 năm đổi mới, đất nước đã đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển; khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử.. Những kẻ phản động muốn phủ nhận mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng những những xuyên tạc ấy không thể đứng vững được trước sự phê phán, bởi lý luận và trước thực tế lịch sử.

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 12:49 chiều
  Permalink

  Có thể khẳng định các sự kiện trong những năm 1930, 1945, 1954, 1975, 1986 đã trở thành những cột mốc lịch sử quan trọng cho sự lựa chọn con đường chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Nó minh chứng con đường cách mạng giải phóng dân tộc do Đảng Cộng sản chân chính lãnh đạo tất yếu đi lên chủ nghĩa xã hội; độc lập dân tộc luôn gắn liền với chủ nghĩa xã hội là một tất yếu, nội tại. Bởi, độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc. Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) đã khẳng định: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử.

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 3:57 chiều
  Permalink

  Một đất nước nhỏ bé như Việt Nam mà bị quá nhiều kẻ thù nhòm ngó, xâm lược… hàng ngàn năm xây dựng đất nước … và cũng hàng ngàn năm bị kẻ thù tàn phá đi những thành tựu phát triển kinh tế đó. Bây giờ đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc này đang quyết tâm đi lên xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh… nhưng cũng không một phút lơi lỏng phòng bị đất nước… dù còn nhiều khó khăn ở phía trước… song công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam ấy sẽ thành công… và đừng có kẻ thù nào manh động xâm phạm đến Việt Nam, vì lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam đã chứng minh tất cả ngững kẻ cướp nước và bán nước đã và sẽ bị dân tộc Việt Nam nghiền nát vụn.

  Reply
 • 1 Tháng Mười Hai, 2015 at 12:46 sáng
  Permalink

  Đảng luôn nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường trong nhận thức và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhạy bén, sáng tạo, kịp thời xác định đường lối, phương hướng, nhiệm vụ cách mạng phù hợp với những biến đổi của tình hình thế giới và đất nước. Đảng tuyệt đối trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc, một lòng, một dạ chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân. Chính vì thế, nhân dân ta giao cho Đảng lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Vai trò của Đảng luôn được chỉ rõ, vậy mà vẫn còn có kẻ có mắt như mù, thật tội nghiệp.

  Reply
 • 1 Tháng Mười Hai, 2015 at 1:02 sáng
  Permalink

  đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, hoàn toàn phù hợp với quy luật phát triển của xã hội loài người. Quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam Đảng luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định độc lập dân tộc nhưng chúng ta không đóng cửa khép kín mà vẫn mở rộng quan hệ quốc tế và hội nhập ngày càng sâu rộng. Thực tiễn những năm qua cho thấy dưới sự lãnh đạo của Đảng công cuộc xây dựng CNXH và hội nhập quốc tế của nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, nhân dân vô cùng vui mừng phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

  Reply
 • 3 Tháng Mười Hai, 2015 at 2:32 sáng
  Permalink

  Vào thời điểm những năm cuối của thập niên 80 và những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ XX, hệ thống xã hội chủ nghĩa hiện thực nói chung, Việt Nam nói riêng đứng trước những thử thách gay gắt, có thể nói đến mức hiểm nghèo. nhưng cũng chính lịch sử ấy chứng mình: cùng một nền tảng – nền tảng chủ nghĩa mác – lênin, cùng một con đường – con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, nhưng lịch sử lại rẽ theo hai hướng khác nhau. trong khi Liên xô và các nước đông âu sụp đổ, thì Việt Nam lại đổi mới thành công và đất nước ngày càng phát triển. nghĩa là Đảng ta luôn vì lợi ích của dân tộc, vì cuộc sống của nhân dân mà đổi mới, chỉnh đốn và vươn lên xứng tầm lãnh đạo cách mạng thành công mang lại âm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

  Reply
 • 12 Tháng Mười Hai, 2015 at 2:49 chiều
  Permalink

  Trước thềm Đại hội XII của Đảng, các thế lực thù địch, phản động đã và đang sử dụng nhiều biện pháp, cách thức, chiêu trò hết sức tinh vi và phản động nhằm hạ thấp vai trò, uy tín của Đảng, chia sẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Tuy nhiên, thực tế lịch sử đã chứng minh, chỉ có Đảng cộng sản Việt Nam mới là lực lượng chính trị duy nhất, có đủ bản lĩnh, trí tuệ và uy tín để lãnh đạo cách mạng nước ta vượt qua những thác gềnh của lịch sử để xây dựng một nước Việt Nam “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, vì mục tiêu “DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH”. Để hoàn thành được sứ mệnh của mình, trước những thời cơ, vận hội và thách thức mới, đòi hỏi Đảng ta phải kiện định mục tiêu lý tưởng, tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiên đấu, xây dựng Đảng về chính trị, trí tuệ, tổ chức và đạo đức, tăng cường lòng tin của nhân dân đối với Đảng trên tinh thần “Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN”

  Reply
 • 14 Tháng Mười Hai, 2015 at 7:17 chiều
  Permalink

  Thành quả vĩ đại của dân tộc, của đất nước ta trong hơn 85 năm qua gắn liền với vai trò và năng lực lãnh đạo của Đảng. Thực tế lịch sử đã chứng minh, Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại và hoạt động vì một mục tiêu duy nhất là độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, làm tất cả chỉ vì hạnh phúc, quyền sống, quyền tự do và làm chủ của nhân dân – đó là một Đảng cách mạng chân chính, là đạo đức, là văn minh. Trong mọi giai đoạn lịch sử, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng tạo của Đảng chính là nhân tố cơ bản quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

  Reply
 • 30 Tháng Mười Hai, 2015 at 9:25 sáng
  Permalink

  Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất đúng mà toàn Đảng, toàn quân cũng như mọi người dân Việt Nam đã và đang kiên trì, bền bỉ, quyết tâm thực hiện cho bằng được. Sẽ không có khó khăn, thách thức nào, không có thế lực chống đối nào có thể ngăn cản chúng ta thực hiện lý tưởng cao đẹp đó, bởi vì đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử nhân loại.

  Reply
 • 4 Tháng Một, 2016 at 9:53 chiều
  Permalink

  Dân tộc Việt Nam, nơi ký thác cuối cùng của cả tộc người Bách Việt sau khi bị người Hán tiến công, đồng hóa ít nhất là hơn 2000 năm nay.
  Dân tộc Việt Nam đã xứng đáng là nơi ký thác cuối cùng của tộc người Việt, người Kinh suốt hơn 2000 năm nay.
  Người Hán nói, người Trung Quốc nói: “Kinh kịch là quốc kịch”, “Kinh kịch là quốc hồn quốc túy” của người Hán, của người Tring Quốc.
  Kinh kịch và Việt kịch là một, là sản phẩm của tộc người Bách Việt, rồi người Hán bị đồng hóa ngược, nên mới có ông Khổng Tử cướp công, lập nên “Kinh dịch”, là một trong “Ngũ kinh” của ông Khổng.
  Và, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh lấy sứ mệnh của dân tộc, của tộc người Bách Việt, đã gặp và chiến thắng tất cả những kẻ thù lớn nhất thế giới này.
  Chừng ấy thôi, cũng đủ tin rằng ĐCS Việt Nam sẽ xứng đáng là con cháu, và xứng đáng là nơi ký thác cuối cùng và bất diệt của tộc người Bách Việt.

  Reply
 • 10 Tháng Mười, 2018 at 3:03 chiều
  Permalink

  Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nhưng không theo đuổi đường lối biệt lập. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng đã lãnh đạo đất nước chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với thực tiễn đất nước và bối cảnh thời đại. Nhờ đó đã phát huy được nội lực, tranh thủ ngoại lực, kết hợp có hiệu quả sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo nên tổng hợp lực đưa đất nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.