Đảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng là Đảng duy nhất lãnh đạo, cầm quyền ở Việt Nam

Mới đây, trên trang mạng “Brueau CTM Media-Âu Châu”, tên phản động, bán nước cầu vinh Nguyễn Văn Đài, lại tung lên bài viết: “Đảng CSVN chưa có tính chính danh?” với mục đích hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam qua việc đả kích tính chính danh, đồng thời kêu gọi “xóa bỏ điều 4 Hiến pháp, chấp nhận thể chế chính trị đa nguyên, đa đảng”. Tuy nhiên, thực tiễn lịch sử và hiện tại chứng minh: Đảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng là Đảng duy nhất lãnh đạo, cầm quyền ở Việt Nam, bởi lẽ:

Một là, Đảng Cộng sản Việt Nam mở ra trang sử mới cho dân tộc Việt Nam

Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, các phong trào yêu nước, chống thực dân Pháp nổ ra mạnh mẽ nhưng tất cả đều bị đàn áp đẫm máu và lần lượt tan rã. Đất nước chìm trong đêm trường nô lệ, tưởng chừng như không có đường ra. Chỉ đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã xác định đúng đắn mục tiêu cách mạng, đáp ứng được những đòi hỏi và nguyện vọng cấp bách nhất của toàn thể dân tộc Việt Nam (độc lập dân tộc), đồng thời, mục tiêu đó còn phù hợp với xu thế phát triển tất yếu của thời đại (thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội). Cùng với đó, Đảng đã xây dựng được đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn. Với Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt… do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng (02/1930), những vấn đề cơ bản mang tính chiến lược của cách mạng Việt Nam đã được giải quyết. Không chỉ vậy, những cán bộ, đảng viên của Đảng được huấn luyện, thử thách, rèn luyện trong phong trào cách mạng, luôn bám sát thực tiễn, có đủ năng lực lãnh đạo và uy tín chính trị, không phụ lòng tin của nhân dân. Những tấm gương kiên trung của Đảng đã tỏ rõ tinh thần yêu nước, hàng nghìn đảng viên của Đảng bị tù đầy, chém giết, chỉ riêng 31 Ủy viên Trung ương của Đảng (khóa II) đã bị thực dân Pháp “tặng” cho 221 năm tù khổ sai nhưng vẫn kiên định, không sợ khó khăn, gian khổ hy sinh phấn đấu làm tròn sứ mệnh lịch sử giao phó. Do đó, Đảng Cộng sản Việt Nam uy tín tập hợp được sức mạnh toàn dân tộc, lãnh đạo dân tộc đứng lên Tổng khởi nghĩa, giành thắng lợi Cách mạng Tháng Tám 1945, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đi qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, làm nên những thắng lợi vĩ đại trong thế kỷ XX.

Hai là, Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa đất nước Việt Nam không ngừng phát triển

Hoàn thành trọng trách lãnh đạo sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam với tư cách là Đảng duy nhất cầm quyền, được nhân dân Việt Nam thừa nhận, tin tưởng, ủng hộ và suy tôn, được hiến định trong Hiến pháp và pháp luật. Đảng nắm quyền lực Nhà nước, hóa thân vào Nhà nước nhưng không làm thay Nhà nước mà sử dụng Nhà nước, lãnh đạo Nhà nước và hệ thống chính trị để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, phấn đấu vì mục đích chung của toàn xã hội, của dân tộc Việt Nam theo phương châm: “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì nhân dân… Và Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn dân, toàn quân ta tiến hành toàn diện, động bộ công cuộc đổi mới đất nước. Sau 37 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã giành được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu lại chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, đến nay Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình; văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh, độc lập, chủ quyền được giữ vững; vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, tạo cho: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Thực tiễn đó đã khẳng định một chân lý: Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Vì vậy, những luận điệu mà Nguyễn Văn Đài đưa ra là hoàn toàn sai trái, đi ngược lại với lợi ích quốc gia, dân tộc và mong muốn của nhân dân Việt Nam. Chúng ta cần nâng cao cảnh giác và kiên quyết lên án, đấu tranh bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.