Đảng không đứng ngoài, đứng trên pháp luật

Thời gian gần đây, trên nhiều trang mạng xã hội, các lực lượng thù địch, phản động đăng tài nhiều thông tin, bài viết cho rằng, “Đảng đứng ngoài, đứng trên pháp luật”, hòng xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong bài viết “Theo tôi thì đây là một cuộc “thanh lọc cần thiết”, với cái nhìn sai trái, lệch lạc, Quê Hương đã hồ đồ cho rằng, “đảng ở ngoài, đứng trên pháp luật”, “đảng viên là bất khả xâm phạm”… Đây là luận điệu sai trái, hòng xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với Nhà nước, cần phải đấu tranh bác bỏ.

Thứ nhất, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật là nguyên tắc khẳng định vị trí, vai trò của Đảng cầm quyền được chế định trong Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, hệ thống chính trị và xã hội. Đảng là lực lượng lãnh đạo xã hội thông qua việc đề ra đường lối, chính sách; Nhà nước tổ chức thực hiện đường lối, chính sách của Đảng thông qua chức năng quản lý nhà nước, thông qua đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng. Hiến pháp, pháp luật chính là đường lối, chính sách của Đảng được thể chế hóa.

Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền duy nhất, lãnh đạo Nhà nước và xã hội Việt Nam, nhưng Đảng không đứng ngoài, đứng trên Hiến pháp và pháp luật. Đảng không những phải tôn trọng, mà còn phải chịu sự điều chỉnh của Hiến pháp, pháp luật, bình đẳng như mọi chủ thể chính trị khác. Tổ chức, sinh hoạt của Đảng phải phù hợp với các thiết chế do Hiến pháp và pháp luật quy định. Nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng phù hợp với các chế định của Hiến pháp, pháp luật. Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội đã được quy định trong Hiến pháp, nhưng sự lãnh đạo của Đảng không được trái với Hiến pháp, cản trở việc thực thi Hiến pháp và pháp luật. Mọi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên không những phải nghiêm chỉnh chấp hành, mà còn phải gương mẫu trong chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Việc thực hiện nguyên tắc Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Đảng, vừa đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với Đảng. Một mặt, bằng các quy định của những văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý, công nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội Việt Nam; công nhận sự hoạt động hợp pháp của các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Mặt khác, từ sự thể chế hóa này, hoạt động của các tổ chức đảng, đảng viên được pháp luật bảo vệ, giúp Đảng giữ được vị trí cầm quyền, bảo đảm mọi chủ trương, chính sách của Đảng được thể chế hóa và thực hiện có hiệu quả trên thực tế.

Thực tế quá trình lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cho thấy, mọi hoạt động của Đảng đều trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, đó là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, chứ không phải “đảng ở ngoài, đứng trên pháp luật” như sự xuyên tạc của Quê Hương.

Thứ hai, tổ chức đảng, đảng viên sai phạm đều bị xử lý theo quy định.

Đảng Cộng sản Việt Nam đã quy định: Bắt buộc các tổ chức đảng và đảng viên tôn trọng quyền hạn, trách nhiệm và các chế độ của cơ quan nhà nước, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và các quyết định của Nhà nước, coi đó là kỷ luật của Đảng. Tổ chức đảng và đảng viên vi phạm chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều phải xem xét thi hành kỷ luật công minh, chính xác, kịp thời.

Thực tế những năm qua cho thấy, với quan điểm kiên quyết, kiên trì, không có điểm dừng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, nếu vi phạm kỷ luật, pháp luật đều bị xử lý công bằng, nghiêm minh. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm minh nhiều tổ chức đảng và đảng viên do tham nhũng, tiêu cực, vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước. Không phân biệt người đó là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, cán bộ cấp cao, hay chỉ là đảng viên không giữ chức vụ gì, họ đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có những trường hợp vi phạm đã bị xử lý hình sự.

Theo thông báo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, từ đầu năm 2024 đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo, vi phạm do suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương, vi phạm những điều đảng viên không được làm. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã hoàn thành 7/8 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 7 tổ chức đảng liên quan đến các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Qua kiểm tra đã xử lý kỷ luật đối với 68 tổ chức đảng, 104 đảng viên, trong đó có 20 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý; chỉ đạo 68 cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành kiểm tra 830 dự án, gói thầu liên quan đến công ty AIC, kỷ luật 65 tổ chức đảng, 127 đảng viên, chuyển cơ quan điều tra 26 vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Thực tế trên cho thấy, đảng viên vi phạm pháp luật cũng đều bị xử theo đúng quy định của pháp luật, không có chuyện đảng viên “bất khả xâm phạm” như sự xuyên tạc của Quê Hương.

Để bảo đảm vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm xây dựng và chỉnh đốn Đảng, không ngừng củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với Nhà nước. Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng chủ trương, chính sách; tổ chức và hoạt động của Đảng luôn trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Kiên quyết, kiên trì xử lý nghiêm những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, những vi phạm. Không có chuyện tổ chức đảng và đảng viên đứng ngoài pháp luật và bất khả xâm phạm như sự xuyên tạc của các lực lượng thù địch, phản động./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.