Điều kiện tốt để đẩy mạnh đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống hiện nay

Để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay, chúng ta đang có những thuận lợi cơ bản, là điều kiện tốt để chấm dứt hiện tượng này, đó là:

 – Đảng ta kiên cường, dũng cảm trưởng thành trong đấu tranh cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, Tổ quốc và nhân dân, sớm nhận rõ nguy cơ, kiên quyết khắc phục, giữ vững ngọn cờ lãnh đạo. Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Hồ Chí Minh trực tiếp tổ chức, giáo dục, rèn luyện, trải qua hơn 86 năm đấu tranh cách mạng, Đảng luôn khẳng định được vai trò là người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đó là, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thành lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Thắng lợi của các cuộc chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cách mạng và khoa học làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng và khái quát bài học kinh nghiệm từ thực tiễn cách mạng Việt Nam để bổ sung phát triển lý luận tiền phong. Đảng luôn chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng không ngừng lớn mạnh trưởng thành qua những thành công, thắng lợi và cả những khuyết điểm, sai lầm, vấp ngã. Với bản lĩnh chính trị vững vàng của một đảng cách mạng chân chính, Đảng ta vui mừng bao nhiêu trước những tiến bộ trưởng thành, lại càng nghiêm túc nhận rõ khuyết điểm, thừa nhận sai lầm và kiên quyết khắc phục, biết vượt qua chính mình để trưởng thành mãi. Chính vì vậy, Đảng đã khẳng định được vai trò độc tôn lãnh đạo, đưa cách mạng Việt Nam đi tới thắng lợi, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đảng luôn được nhân dân tin cậy và yêu mến và đi theo Đảng làm cách mạng và khi Đảng gặp sai lầm, khuyết điểm nhân dân vẫn tin rằng Đảng sẽ nhận ra và vững vàng vượt qua.

Hiện nay, đất nước đang đứng trước những thời cơ, vận hội mới đồng thời cũng tiềm ẩn những nguy cơ, thách thức lớn. Với tinh thần tự phê phán, “tự chỉ trích”, Đảng mà trước hết là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã có nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và kiên quyết tổ chức khắc phục tận gốc nguy cơ “nội sinh” đó. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Đại hội XII của Đảng đáp ứng nhu cầu bức thiết, nguyện vọng chính đáng của toàn Đảng, toàn dân, tạo bước đột phá trong công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới. Có thể nói, đến nay Đảng ta đã bắt “đúng bệnh”, cắt “đúng thuốc”, nhưng vấn đề chỉ còn là làm sao tổ chức chặt chẽ, kiên quyết “điều trị” cho có hiệu quả, khắc phục yếu kém tồn đọng, triển khai kém hiệu quả của các đợt sinh hoạt chính trị kiểm điểm trước đây. Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu đã kiên quyết triển khai đồng bộ các bước, chỉ đạo chặt chẽ các cấp ủy đảng gương mẫu, nghiêm túc tự kiểm điểm và kiểm điểm theo trình tự các bước, từ trên xuống dưới, coi trọng vũ khí đấu tranh tự phê bình và phê bình trong nội bộ Đảng và kiên quyết xử lý những vi phạm, không bao che, dung túng. Đó là phương thuốc hiệu quả nhất để chữa lành căn bệnh “nội sinh” của một đảng cầm quyền, ngăn chặn đảng viên, cán bộ, công chức trong bộ máy công quyền lạm quyền, quan liêu, tham nhũng, cửa quyền vi phạm khuyết điểm.

– Chúng ta có lực lượng quần chúng cách mạng đông đảo luôn sát cánh bên Đảng để giúp đỡ cán bộ, đảng viên vượt qua thử thách trên cơ sở thực sự cầu thị, tiếp thu ý kiến đóng góp phê bình, sửa chữa khuyết điểm để tiến bộ mãi. Quần chúng nhân dân là lực lượng đông đảo chiếm đại đa số trong dân cư, có vai trò to lớn là người sáng tạo chân chính ra lịch sử. Quần chúng không những là người sáng tạo ra những giá trị vật chất và tinh thần cho xã hội, mà còn là lực lượng chủ yếu trong đấu tranh cách mạng thúc đẩy xã hội phát triển. Sức mạnh của quần chúng nhân dân khi được lý luận tiền phong hướng dẫn và tổ chức chặt chẽ sẽ trở thành sức mạnh vô địch làm biến đổi lịch sử “một ngày bằng những hai mươi năm”.

Dân tộc ta, nhân dân ta đã trải qua lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước làm nên truyền thống đoàn kết cộng đồng, cần cù sáng tạo trong lao động; bất khuất, kiên cường, anh hùng, vì nghĩa trong đấu tranh chống các kẻ thù xâm lược làm nên bản sắc văn hóa Việt Nam. Hơn 82 năm qua, nhân dân luôn kề vai sát cánh cùng nhau, đoàn kết xung quanh Đảng làm nên những bước ngoặt trong sự phát triển của cách mạng Việt Nam với biết bao sự tích anh hùng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhắc nhở đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng muốn trở thành người lãnh đạo nhân dân, trước hết phải biết học hỏi, là học trò của nhân dân, không được coi thường quần chúng nhân dân. Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Dân là chủ, dân làm chủ. Bao nhiêu sức mạnh đều ở nơi dân. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. Hơn ai hết, quần chúng nhân dân là người luôn theo sát, hiểu rõ các ưu điểm và cả những hạn chế, sai lầm, khuyết điểm của mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng. Quần chúng nhân dân theo Đảng làm cách mạng luôn đặt niềm tin yêu vào Đảng, vào đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng luôn gương mẫu, hết lòng vì nhân dân.

Hiện nay, trước các hiện tượng tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên trong Đảng, bộ máy Nhà nước; trước các hiện tượng quan liêu, tham nhũng, tiêu cực của những công chức trong bộ máy công quyền, quần chúng nhân dân không đồng tình, có nhiều ý kiến đóng góp, thậm chí có những thái độ và hành động phản đối rất quyết liệt. Nhưng quần chúng nhân dân vẫn phân biệt được đâu là bản chất của Đảng và đâu là những khuyết điểm của Đảng, bộ máy Nhà nước. Sự suy thoái của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, của những người có chức, có quyền không chịu tu dưỡng rèn luyện, chạy theo lợi ích cá nhân, xa rời lợi ích tập thể, dần trở nên đối lập với nhân dân. Nhân dân sẵn sàng đóng góp ý kiến cho Đảng, cho từng cán bộ, đảng viên của Đảng nhận thấy lỗi lầm, biết vượt qua chính mình để trở thành công bộc của dân, thực sự là “người lãnh đạo, người đầy tớ của nhân dân”. Nhân dân ta có truyền thống “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”. Quần chúng nhân dân không chỉ có “trăm tai, nghìn mắt” mà còn có triệu triệu tai mắt để giám sát mọi việc làm của cán bộ, đảng viên của Đảng. Nên muốn tiến bộ, trưởng thành và được quần chúng tín nhiệm, sẵn sàng tha thứ cho những sai lầm khuyết điểm thì không cách gì tốt hơn là mỗi cán bộ, đảng viên khi đã vi phạm khuyết điểm cần nghiêm khắc nhìn lại mình, thật thà nhận khuyết điểm và hứa sửa chữa, sẽ được quần chúng nhân dân tha thứ và giúp đỡ tiến bộ, trưởng thành. Trái lại cứ trượt dài theo sai lầm, khuyết điểm, sa vào tội lỗi thì chắc chắn sẽ bị quần chúng lên án và lịch sử đào thải. Mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng cần giữ mối liên hệ với quần chúng, thường xuyên tự phê bình, phê bình và chân thành tiếp thu ý kiến phê bình của quần chúng thì sẽ tránh được sai lầm khuyết điểm và tiến bộ mãi.

– Bài học tự phê bình và phê bình được duy trì thành nền nếp trong các tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trở thành động lực thúc đẩy nhanh quá trình khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đó là tài sản vô giá giúp cho Đảng kịp thời khắc phục sai lầm, khuyết điểm, chúng ta cần nghiêm túc học tập, đổi mới và duy trì trong hoàn cảnh mới. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, có khi Đảng gặp sai lầm, tổn thất, các đồng chí từ Trung ương tới cơ sở đã dũng cảm tự kiểm điểm, “tự chỉ trích” nhận khuyết điểm trước quần chúng nhân dân vẫn được quần chúng nhân dân giúp đỡ để mỗi tổ chức và đảng viên của Đảng sửa chữa sai lầm, khuyết điểm, tiếp tục tiến lên. Hiện nay, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên trong Đảng, bộ máy Nhà nước chỉ có thể được phát hiện và khắc phục khi biết vận dụng nghiêm túc, sáng tạo những kinh nghiệm, bài học quý giá đó vào trong hoàn cảnh mới, khắc phục có hiệu quả tình trạng suy thoái đó. Phê bình và tự phê bình với động cơ trong sáng, chân thành và thường xuyên như mỗi người rửa mặt hằng ngày thì sai lầm, khuyết điểm sẽ được phát hiện, loại bỏ khỏi mỗi người, tổ chức và làm cho toàn Đảng sẽ từng bước tiến bộ, trưởng thành. Nếu không thật tự giác, chân thành, công tâm thì rất dễ chủ quan, thường chỉ thấy ưu điểm, mặt mạnh của mình nhiều hơn người khác, trong khi chỉ thấy khuyết điểm, mặt yếu của người khác nhiều hơn mình. Tự phê bình và phê bình trong nội bộ Đảng xa lạ với lối lợi dụng phê bình để bôi xấu, hạ bệ lẫn nhau gây nên sự nghi kỵ, mất đoàn kết dẫn đến ngại phê bình và tự phê bình, vì sợ bị lợi dụng để trả thù, đố kị. Tiến hành phê bình và tự phê bình được triển khai đồng bộ với nhiều biện pháp khác như thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, các quy định của pháp luật, dựa vào sự giám sát, giúp đỡ của nhân dân và đặc biệt là phát huy trách nhiệm của bản thân mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng để triển khai nâng cao hiệu quả./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Điều kiện tốt để đẩy mạnh đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống hiện nay

  • 31 Tháng Mười, 2018 at 8:26 sáng
    Permalink

    Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên phải được coi là công việc “cần làm ngay” để giữ vững sự trong sạch của Đảng.

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.