ĐÔI LỜI NHẮN NHỦ ĐỐI VỚI PHẠM TRẦN

Phạm Trần là một trong những phần tử cơ hội phản động, thâm thù Đảng, Nhà nước Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa từ trong “xương tủy”. Chính điều đó đã biến Phạm Trần thành một kẻ chống phá quyết liệt, sử dụng mọi chiêu thức, thủ đoạn vô cùng thâm độc, xấu xa, hèn hạ, xuyên tạc sự thật, trắng trợn bịa đặt, vu cáo, thậm chí “ngậm máu phun người”… để tuyên truyền, kích động chống Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Phạm Trần triệt để lợi dụng những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của Đảng, Nhà nước ta để đưa thông tin sai trái, tuyên truyền các quan điểm phản động, thù địch hòng phục vụ cho mưu đồ hèn hạ của y.

Nhân sự kiện Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bế mạc vào ngày 09/10/2022, vừa qua, Phạm Trần có bài viết với tựa đề Trung ương 6 bế mạc què quặt đăng trên trang mạng “Doithoaionline. Com. Vẫn bằng những chiêu thức, thủ đoạn xấu xa, hèn hạ, thói “ngựa quen đường cũ”, Phạm Trần đã trích dẫn một số nội dung diễn văn bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để bịa đặt, xuyên tạc, phủ nhận các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước để gây hoài nghi, làm giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài với Đảng, Nhà nước Việt Nam…

Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII đã nhất trí cao và đề ra những quyết sách đúng đắn về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” với mục tiêu tổng quát là: “Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, có hệ thống pháp luật hoàn thiện được thực hiện nghiêm minh, nhất quán; thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tông trọng và bảo vệ có hiệu quả quyền con người, quyền công dân…”. Song, Phạm Trần đã cố tình xuyên tạc, bịa đặt rằng: “Nhà nước do Đảng CSVN lãnh đạo, không hề là của dân, do dân và vì dân mà là “của đảng, do đảng và vì đảng… Nhân dân không có quyền chọn người lãnh đạo, không được bầu cử và ứng cử tự do, không được lập đảng đối lập, và không được ra báo thì “dân chủ” ở đâu?”. Không chỉ trắng trợn bịa đặt, xuyên tạc, phủ nhận bản chất Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, do Đảng CSVN lãnh đạo. Phạm Trần còn xuyên tạc, bịa đặt, phủ nhận nền tư pháp dân chủ, công bằng, nghiêm chính, phụng sự Tổ quốc, phụng vụ Nhân dân ở Việt Nam; hoạt động tuân theo pháp luật, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân của Tòa án nhân dân các cấp… Phạm Trần đã cổ súy, tán dương những phần tử cơ hội, phản động hoạt động chống Đảng, Nhà nước và vi phạm Hiến pháp, pháp luật Nhà nước là “tù nhân chính trị và đấu tranh tư tưởng”… để vu cáo Đảng, Nhà nước ta và các cơ quan tư pháp “vi phạm dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo”… Đồng thời, bịa đặt, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong cơ quan đảng, bộ máy nhà nước, các cơ quan tư pháp và thổi phồng nạn tham nhũng, trắng trợn vu cáo, bịa đặt cho rằng “100% từ Trung ương xuống cơ sở tham nhũng ngập đầu”…

 Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII đã ban hành Nghị quyết “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”, xác định rõ mục tiêu, quan điểm và những chủ trương, giải pháp đúng đắn, phù hợp với thực tiễn. Trong đó có mục tiêu:“Vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; bảo đảm sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”. Song, Phạm Trần viết: “Toàn là khẩu hiệu và tuyên truyền… Chủ nghĩa Cộng sản đã chết ngay trên quê hương sinh ra nó ở Nga từ năm 1991, sau 70 năm cai trị hà khắc và giết hại hàng trăm triệu người khắp thế giới” và “từ khi ông Hồ Chí Minh du nhập chủ nghĩa này vào trong nước năm 1930 và thành lập đảng, Việt Nam đã biến thành bãi chiến trường cho tham vọng cường quyền và độc tài của những người đi theo Chủ nghĩa Cộng sản”. Cuối bài viết Phạm Trần đã phủ nhận những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của Việt Nam sau 36 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước và vu cáo “Đảng CSVN đã sa lầy từ năm này qua năm khác”…

Sự thật lịch sử của nhân loại trong thế kỷ XX đã chứng minh rằng, chính chủ nghĩa đế quốc là thủ phạm gây ra hai cuộc chiến tranh thế giới và các nước đế quốc chủ nghĩa là kẻ đi xâm lược, thôn tính, áp bức, bóc lột các dân tộc thuộc địa, đã tàn sát hàng trăm triệu người trên khắp thế giới. Đối với Việt Nam, chính thực dân Pháp, đế quốc Mỹ là những kẻ xâm lược tàn bạo buộc nhân dân ta phải đứng lên chiến đấu trường kỳ, gian khổ để giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và hơn 20 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kiên trì thực hiện chân lý “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, “Thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không cam chịu làm nô lệ”, không ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, anh dũng đứng lên đánh đuổi quân xâm lược tàn bạo và bè lũ tay sai bán nước… Hàng triệu cán bộ, chiến sĩ quân đội và nhân dân ta đã anh dũng hy sinh để dân tộc ta được độc lập, đất nước ta được thống nhất, nhân dân có cuộc sống hòa bình, ấm no, tự do, hạnh phúc…

Chủ tịch Hồ Chí Minh truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam không bao giờ là nguyên nhân “biến Việt Nam thành bãi chiến trường” mà là nguồn gốc của mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo. Những thành tựu to lớn, toàn diện có ý nghĩa lịch sử của đất nước sau 36 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN đã được nhân dân ta ghi nhận và được các quốc gia, các tổ chức quốc tế tôn vinh, đánh giá cao. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ta ngày càng được cải thiện, không ngừng nâng cao; tiềm lực đất nước, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng lớn – đây là những sự thật mà không ai có thể phủ nhận. Song chỉ vì lòng thâm thù những người Cộng sản mà Phạm Trần đã đổi trắng thay đen, táng tận lương tâm “gắp lửa bỏ tay người” ….

Nếu là con người có liêm sỉ, có lòng yêu quê hương, đất nước, yêu thương đồng bào mình thì Phạm Trần phải biết đau xót khi thực dân, đế quốc đem quân xâm lược Tổ quốc ta, sử dụng hàng triệu tấn bom, đạn để tàn sát đồng bào ta… Phạm Trần càng hung hăng tuyên truyền, kích động chống Đảng, Nhà nước bằng những chiêu thức, thủ đoạn xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo “ngậm máu phun người” hắn sẽ tự vạch trần bộ mặt phản động, xấu xa, hèn hạ của mình trước nhân dân… Cá nhân tôi khuyên Phạm Trần hãy gác lại quá khứ, từ bỏ lòng thâm thù mù quáng; hãy trung thực, khách quan, tôn trọng sự thật; đừng vụ lợi, quay quắt mà bán rẻ lương tâm; hãy một lần trở lại nơi “chôn giau, cắt rốn” của mình để chứng kiến sự đổi thay, giàu đẹp của quê hương, đất nước và cuộc sống yên an, ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân…./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.