Đừng ảo tưởng về sự thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Trong khi chúng ta đang khẩn trương chuẩn bị mọi mặt cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công, thì các thế lực thù địch lại ra sức đẩy mạnh chống phá hòng xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng và bảo vệ. Lần chống phá này, chúng vẫn sử dụng những thủ đoạn cũ rích như: xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta; lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kích động nhân dân làm “cuộc thay đổi hoành tráng mà ôn hoà, sâu sắc, không đổ máu”, các thế lực thù địch và bọn cơ hội phản động đang thực hiện nhiều chiêu trò mới trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là mạng internet với nhiều bài viết, phản ánh rõ thái độ hằn học khác nhau, kẻ thì công kích công khai, kẻ thì giả danh chân thành xây dựng. Song tựu chung đều nhằm chống phá Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam bằng luận điệu vu khống, xuyên tạc rằng: “Sau khi chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu sụp đổ, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tập trung xây dựng hình tượng Hồ Chí Minh thành một tượng đài để vá chỗ hụt hẫng trong lòng người dân đang hoài nghi học thuyết chủ nghĩa xã hội”. Trắng trợn hơn, để đánh lừa những ai nhẹ dạ, cả tin, chúng đã công khai tuyên truyền “Đây là một phương pháp cứu uy tín và che đậy sự sai lầm mà cộng sản nói chung trên thế giới vẫn làm”, chúng ám chỉ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Để thể hiện thiện chí xây dựng, bọn này đề xuất giải pháp khắc phục “sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội” là Đảng Cộng sản Việt Nam nên “thay đổi Cương lĩnh”. Tuy khẩu khí, ngôn từ của chúng có khác nhau, nhưng đều chứa đựng dã tâm đòi “thay đổi chế độ chính trị”, mà thực chất là xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với Nhà nước và xã hội. Với chiêu trò xảo quyệt như vậy, các thế lực thù địch và bọn cơ hội hy vọng đạt ba mục tiêu: Thứ nhất, tăng thêm sự hoài nghi trong nhân dân về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam sau khi chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ; Thứ hai, phủ nhận công lao to lớn và những đóng góp quan trọng của lãnh tụ Hồ Chí Minh với dân tộc và nhân loại; Thứ ba, phá hoại uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm chia rẽ Đảng với dân tộc, tiến tới xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, từ thực tiễn hơn 70 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam có thể khẳng định, đó là luận điệu của những kẻ thù địch, cơ hội, không có cơ sở khoa học, không đúng với thực tế và cũng không phải là mong muốn và sự lựa chọn của dân tộc Việt Nam. Đó hoàn toàn là những điều vu khống, xuyên tạc, bịa đặt, bóp méo, bôi đen tình hình Việt Nam.

Là chính Đảng duy nhất lãnh đạo, cầm quyền ở Việt Nam, 85 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang tiếp tục thực hiện rất tốt sứ mệnh lịch sử của mình. Tuy nhiên, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” là quá trình lâu dài, với nhiều thách thức khó lường để xây dựng và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Vì thế, đây là quá trình đấu tranh gay go, quyết liệt giữa cái cũ và cái mới, giữa tiến bộ và lạc hậu trong quá trình phát triển của đất nước. Với “thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa” có thể khẳng định, chưa bao giờ thế và lực của cách mạng nước ta lớn mạnh như hiện nay; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được chăm lo chu đáo; uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế rất cao, Việt Nam đã và đang là bạn, đối tác tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Đó là sự thật không chỉ người Việt Nam yêu nước thừa nhận, mà thế giới ngợi ca và đánh giá cao. Vậy mà những kẻ thù địch và cơ hội, đáng buồn hơn, có cả cán bộ, đảng viên do thoái hoá, biến chất đã cố tình xuyên tạc chủ nghĩa xã hội và tương lai của dân tộc mà đưa ra yêu cầu rất phi lý, không thể chấp nhận.

Từ thực tiễn xây dựng chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam cũng như từ sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực trên thế giới cho thấy, ở Việt Nam, lựa chọn Đảng nào cầm quyền, thể chế chính trị nào phù hợp, mang lại lợi ích cho nhân dân, cho đất nước là quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Cách mạng Việt Nam, độc lập dân tộc gắn liền với xã hội chủ nghĩa là sự lựa chọn của lịch sử, là khát vọng  của dân tộc Việt Nam. Điều này đã được chứng minh trong thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và được hiến định trong Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vì thế, những ai cho rằng “Đảng Cộng sản Việt Nam đã tập trung xây dựng hình tượng Hồ Chí Minh thành một tượng đài để vá chỗ hụt hẫng trong lòng người dân đang hoài nghi học thuyết chủ nghĩa xã hội” là xuyên tạc hiện thực, mà mục tiêu đen tối của luận điệu này là phủ nhận công lao và đóng góp của lãnh tụ Hồ Chí Minh đối với dân tộc và nhân loại; chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đây vẫn là những tích cũ, nhưng được ngụy trang, che đậy bằng những chiêu trò mới với hy vọng làm xáo trộn tư tưởng, gieo rắc hoài nghi, kích động hận thù, cổ xúy cho hoạt động chống phá, trước mắt là chống phá Đại hội XII của Đảng, về lâu dài là “thay đổi chế độ chính trị” ở nước ta. Vì vậy, chúng ta cần nêu cao cảnh giác để khỏi mắc mưu lừa đảo của các thế lực thù địch và bọn cơ hội, phản động./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

9 thoughts on “Đừng ảo tưởng về sự thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

 • 17 Tháng Mười Một, 2015 at 2:30 sáng
  Permalink

  Xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên đất nước Việt Nam là quá trình xây dựng một chế độ mới tốt đẹp hơn, một xã hội vì phẩm giá con người. Vì thế, đây là quá trình đấu tranh gay go, quyết liệt giữa cái cũ và cái mới, giữa tiến bộ và lạc hậu trong quá trình phát triển của đất nước. Những âm mưu và hành động nhằm gây mất ổn định, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc đó là những cái lạc hậu, phản động nhằm phá hoại sự phát triển của đất nước, của dân tộc. Vì vây, chúng ta cần vạch rõ, nâng cao cảnh giác, đấu tranh kiên quyết với những âm mưu và hành động của của bọn cơ hội và các thế lực thù địch./

  Reply
 • 18 Tháng Mười Một, 2015 at 12:47 sáng
  Permalink

  Đại hội Đảng lần thứ VII đã chỉ rõ: “Chủ nghĩa xã hội hiện đang đứng trước những khó khăn thử thách, lịch sử thế giới đang trải qua những bước quanh co. Song, loài người cuối cùng nhất định sẽ tiến tới Chủ nghĩa xã hội vì đó là quy luật tiến hóa của lịch sử.” Điều đó khẳng định, Việt Nam đi lên Chủ nghĩa xã hội là hoàn toàn phù hợp với quy luật khách quan của tiến trình lịch sử nhân loại. Những luận điệu phản động, chống phá mục tiêu, con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là vô căn cứ, thiếu khách quan. Chúng ta phải giữ vững lý tưởng và niềm tin vào sự thắng lợi tất yếu của sự nghiệp cách mạng, vào tương lai của dân tộc.

  Reply
 • 18 Tháng Mười Một, 2015 at 8:24 sáng
  Permalink

  Rất đồng tình với bài viết. Sự thật là mỗi khi đất nước đứng trường thời khắc lịch sử quan trọng, thì bao giờ cũng thế, các thế lực thù địch đủ loại mầu sắc thi nhau dùng đủ mọi luận điệu hòng lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của một bộ phận quần chúng cho mưu toan đen tối của chúng. Nhưng chúng đâu có biết rằng, ngày nay với những bước tiến dài về đời sống nhân, về thực hiện dân chủ, về tiến bộ, công bằng và văn mình trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhân dân Việt Nam đang trả lời đanh thép rằng: sự lựa chọn của nhân dân, của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh là hoàn toàn đúng đắn. nhân dân Việt Nam không bao giờ từ bỏ cuộc sống ấm no, tự do hạnh phúc này chỉ để đổi lấy hòa bình, dân chủ hão huyền của vài lời hứa xuông

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 1:46 chiều
  Permalink

  Đi lên CNXH là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, hợp quy luật khách quan, phản ánh đúng khát vọng của nhân dân Việt Nam. Trên con đường ấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu “có ý nghĩa lịch sử”. Đặc biệt, những thành tựu to lớn của công cuộc Đổi mới đất nước đã tạo thêm thế, lực và củng cố niềm tin vững chắc cho Đảng ta, nhân dân ta vào con đường đã lựa chọn. Có thể khẳng định chắc chắn rằng, đi lên CNXH là con đường duy nhất đưa nhân dân ta đến ấm no, tự do, hạnh phúc. Do đó, không một thế lực nào có thể cản trở con đường đó. Thay đổi chế độ XHCN ở Việt Nam mãi mãi chỉ là ảo tưởng của phường bán nước, hại dân!

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 3:08 chiều
  Permalink

  Thay chế độ là ước vọng của đám rân chủ nửa mùa thôi. Tưởng tượng ngày nào đó mà cái đám rân chủ này lên nắm quyền mà rùng mình sởn gai ốc, toàn một đội ăn ốc nói mò, bóp méo xuyên tạc, hoang tưởng vô độ mà cũng đòi lên nắm quyền, đòi lên lãnh đạo đất nước cơ đấy

  Reply
 • 1 Tháng Mười Hai, 2015 at 12:50 sáng
  Permalink

  đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường đúng đắn mà Đảng, Bác Hồ và dân tộc Việt Nam đã lựa chọn, điều này nó hoàn toàn phù hợp với quy luật phát triển tất yếu của xã hội loài người và phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Đi theo con đường ấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, nhân dân vô cùng phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và tin rằng đi lên CNXH mọi người dân sẽ thật sự được tự do, ấm no, hạnh phúc. còn thay đổi chế độ XHCN ở Việt Nam chỉ là luận điệu phản động của kẻ bán nước hại dân mà thôi.

  Reply
 • 4 Tháng Một, 2016 at 9:35 chiều
  Permalink

  Thực tiễn cách mạng Việt Nam 85 năm qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta; đồng thời chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân. Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Từ thực tế lịch sử trên, có thể khẳng định: Mưu đồ về sự thay đổi chế độ ở Việt Nam, thay đổi vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản chỉ là ảo tưởng hoang đường của các thế lực thù địch “có mắt như mù” mà thôi!

  Reply
 • 24 Tháng Một, 2016 at 8:29 chiều
  Permalink

  Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch hứa sẽ viện trợ rất nhiều USD nếu Việt Nam chịu từ bỏ Điều 4 của Hiến pháp năm 1992, đồng nghĩa với việc xác nhận từ bỏ vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại sao chúng tìm mọi cách để thực hiện mưu đồ làm mất vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng? Câu trả lời rất rõ ràng là: Chừng nào còn Đảng Cộng sản lãnh đạo thì chừng đó mục tiêu đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam là không thể thay đổi. Một chế độ đối lập với chủ nghĩa tư bản dĩ nhiên là một cái gai trong mắt chúng cần được nhổ bỏ. Thế nhưng, đừng hoang tưởng vào điều đó khi đại đa số nhân dân Việt Nam vẫn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy, hãy cứ ở đó mà run sợ với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

  Reply
 • 1 Tháng Năm, 2016 at 8:48 sáng
  Permalink

  Nhìn vào nội dung giáo điều của bài viết và các cmt bên dưới là biềt nguồn gốc website này. Đừng dùng chiêu trò mị dân, mị truyền thông rồi biến mình thành bắc hàn thứ 2 nhé.Ngôn luận là phải tự do, thử xem cmt facebook trên kia sẽ thấy dân có ủng hộ việc mình làm ko.
  Mong người tạo nên trang này đừng vì ăn cơm nhà nước mà mắc chứng tự lừa bản thân, huyễn hoặc ngụy tạo, bỏ bút xuống để đi ra thế giới bên ngoài gần gũi với nhân dân, học xem các tiến bộ của nhà nước khác, đừng ấu trĩ vào những thành công năm xưa nữa. Tôi ko phủ nhận những thành công của Đảng trước đây, nhưng tôi ko cổ súy cho những thất bại hiện tại.
  Như một người tự trọng biết nhìn nhận sai lầm yếu kém khả năng của bản thân, như thiên hoàng Nhật hay vua Bảo Đại xưa kia thoái vị hay mới đây nhất là sự thay đổi nhà nước Myanmar. Đảng nên vì lợi ích của toàn dân và sự phát triển của đất nước mà từ bỏ lợi ích của “cá nhân” Đảng.
  Như chính trong quy luật của cn Marx-Lenin, ở đâu có bất công ở đó sẽ có đấu tranh. Vạn vật phải có đấu tranh, thay đổi thì mới đi lên được. Tôi không ủng hộ bất cứ đường lối nhà nước đảng phái nào, nhưng tôi tin muốn thay đổi triệt để bộ mặt đất nước ta thì ko nên sử dụng Đảng cộng sản lãnh đạo nữa. Và phần lớn người dân đặc biệt giới trí thức sẽ đồng ý quan điểm này nếu Đảng can đảm dám trưng cầu dân ý trong thời điểm hiện tại.
  Vì vậy xin Đảng hãy của dân, do dân, vì dân như tuyên ngôn của mình, hãy để đẹp lòng dân mà thực hiện quy luật đó đừng trở thành bảo thủ độc tài như sai lầm của Bắc Triều Tiên.
  Dù biết ý kiến của mình sẽ không xuất hiện nhưng cũng rất cám ơn nếu có admin kiểm tra và đọc được những dòng này.
  Thân!

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.