KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC, PHỦ NHẬN KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XIII CỦA ĐẢNG

Thời gian vừa qua trên trang mạng “Thongluan-rdp. org”, có bài viết “Một dịp để diện chẩn Đảng Cộng sản” thể hiện sự chống đối, xuyên tạc nội dung, ý nghĩa của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta, cần bác bỏ vì một số lý do sau đây:

Thứ nhất, “nhà chính trị cuội” lạm dụng thuật ngữ của y học tên gọi rút gọn của phương pháp Diện Chẩn – Điều khiển Liệu Pháp (Face diagnosis – Cybernetic Therapy – FACY).  Đây là một phương pháp phòng và trị bệnh mới của Việt Nam, ra đời vào đầu năm 1980 do nhà nghiên cứu y học dân tộc, GS,TSKH Bùi Quốc Châu sáng kiến. Tuy nhiên thời gian qua, còn có những ý kiến bàn luận trái chiều về phương pháp này, khác với Châm cứu, cần bắt mạch để biết bệnh và châm vào hệ kinh lạc để chữa bệnh. Vậy mà, thật khập khiễng và trắng trợn khi Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị Trung ượng 6 khóa XIII, từ phương trời xa đã có bài viết thật lạc lõng, tự cho mình quyền phán định thô thiển, kích động “diện chẩn” Đảng là phản khoa học, có ý đồ chính trị không trong sáng.

Thứ hai, thước đo đánh giá vai trò, khả năng lãnh đạo của một đảng chính trị cầm quyền là ở kiên định mục tiêu đã đề ra và thành tựu phát triển đất nước, cải thiện đời sống của nhân dân. Các đảng cộng sản giữ vai trò cầm quyền, lãnh đạo xã hội thể hiện ở nhiều phương thức khác nhau, trong đó lãnh đạo bằng đường lối là phương thức chủ yếu. Đường lối lãnh đạo xã hội của đảng cộng sản thể hiện ở mỗi nhiệm kỳ đại hội, hội nghị, sẽ quyết định mục tiêu, nhiệm vụ lâu dài thì gọi là đường lối chiến lược và quyết định mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian ngắn thì có thể gọi là sách lược. Đường lối chiến lược hay sách lược có mối quan hệ biện chứng với nhau, trên cơ sở mục tiêu đã xác định, tùy theo tình hình có những điều chỉnh và được đánh giá bằng thước đo thực tế, ở thành tựu đạt được trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, được nhân dân tin tưởng.

Thứ ba, Đảng Cộng sản Việt Nam rất coi trọng dân chủ, huy động trí tuệ của các tầng lớp nhân dân tham gia ý kiến vào xây dựng các văn kiện, Nghị quyết của Đảng. Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng là nhiệm kỳ có tính bước ngoặt có ảnh hưởng to lớn đến những chặng đường tới, với trí tuệ, bản lĩnh vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới; các nguyên tắc xây dựng Đảng; cùng với bám sát tình hình thế giới và trong nước để đưa ra đường lối cách mạng đúng đắn. Đảng ta đã phát huy tinh thần dân chủ, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, khơi dậy khát vọng cống hiến của nhân dân ta vì một nước Việt Nam hùng cường. Với thành tựu đạt được qua hơn 35 năm đổi mới là bằng chứng quan trọng, chứng minh vai trò, khả năng lãnh đạo của Đảng ta trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tiệm tiến theo các nấc thang trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Với đánh giá khái quát về thành tựu đó là: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”[1].

Thứ tư, Hội nghị Trung ương 6, cụ thể hóa nội dung cơ bản mà Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra là đúng đắn. Hội nghị Trung ương 6 diễn ra từ ngày 3-9 tháng 10 năm 2022, đã cụ thể hoá nhiều nội dung cốt lõi và những vấn đề lớn nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn, rất quan trọng và phức tạp, đó là: 1/ Bàn về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính, ngân sách nhà nước 3 năm 2023 – 2025; 2/ Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 3/Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 4/ Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; 5/Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; một số công việc quan trọng khác và về công tác cán bộ. Nội dung và kết quả của Hội nghị Trung ương 6, đã tạo nên sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, hành động, đoàn kết trong Đảng, các tầng lớp nhân dân, các lực lượng xã hội và phát huy sức mạnh của toàn dân tộc vượt qua khó khăn, thử thách, hiện thực hóa định hướng, mục tiêu mà Đại hội XIII đề ra. Hội nghị Trung ương 6, với tinh thần trí tuệ, dân chủ, khoa học, đưa ra định hướng đúng đắn, phù hợp. Ngay ở phiên khai mạc Hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lưu ý: Kinh tế phục hồi, tăng trưởng nhưng tuyệt đối không chủ quan trong xem xét, đánh giá tình hình kinh tế – xã hội, các lĩnh vực phải đặt trong bối cảnh, tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, chưa có tiền lệ, khó dự báo của các nước và các tổ chức quốc tế. Vì thế, đề nghị Trung ương tập trung thảo luận, phân tích kỹ đặc điểm nổi bật của năm 2022, làm rõ những kết quả đã đạt được; những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, những khó khăn, vướng mắc phải giải quyết và thách thức phải vượt qua…

Vậy mà, tác giả của bài viết: “Một dịp để diện chẩn Đảng Cộng sản” phù họa cho các thế lực thù địch, xuyên tạc nội dung và kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với mục đích chính trị phản động là phủ nhận thành tựu lãnh đạo của Đảng, của nhân dân ta, kích động “đa nguyên chính trị”, “lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”. Chúng ta tin tưởng mỗi người dân Việt Nam không bị lôi kéo, mất cảnh giác trước luận điểm sai trái, phản động của các kẻ cơ hội chính trị nhằm hạ bệ vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Ở Việt Nam, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo duy nhất đem lại độc lập dân tộc và hạnh phúc cho nhân dân./.

[1]ĐCSVN, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2021, tr25.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC, PHỦ NHẬN KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XIII CỦA ĐẢNG

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.