Lại thêm một luận điệu xuyên tạc chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân của Bùi Tín

Lợi dụng Đảng Cộng sản Việt Nam đẩy mạnh việc công khai tự phê bình và phê bình, đấu tranh chống tệ nạn tham nhũng, quan liêu, lãng phí và tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; ngăn ngừa những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đặc biệt là việc xử lý các phần tử có những hành vi chống đối, gây rối, kích động nhân dân làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn, an ninh xã hội…, vừa qua, trên trang Blog của mình, Bùi Tín có bài viết với tiêu đề: “Coi nhân dân là thù địch, họ còn sống với ai?”. Nội dung bài viết đã xuyên tạc thực tiễn để bôi nhọ, nói xấu Đảng khi cho rằng chủ trương hiện đại hóa lực lượng dân quân xã của Đảng là nhằm mục đích “tăng cường đàn áp cơ sở, cho bọn xấu gây rối để lấy cớ hành trị dân”.

Có thể thấy, luận điệu trên của Bùi Tín thực chất là nhằm chia rẽ mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, làm cho dân xa rời và đối lập với Đảng, thủ tiêu nguồn sức mạnh vô địch và sức sống của Đảng, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta.

Lịch sử cách mạng Việt Nam gần 90 năm qua đã chứng minh mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam là mối quan hệ gắn bó trong một chỉnh thể thống nhất. Chính lịch sử dân tộc và nhân dân ta đã lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo, dẫn dắt dân tộc trên con đường đi tới độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. Đảng đã vì dân mà ra đời, mục tiêu hoạt động của Đảng là vì nhân dân, vì độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân; nguồn sức mạnh bất tận và vô địch của Đảng là từ nhân dân, ở trong nhân dân; Đảng là của dân, vì dân, Đảng quan tâm chăm lo đến dân. Dân một lòng, một dạ theo Đảng, chiến đấu dưới ngọn cờ của Đảng. Điều đó cho thấy,  nhân dân Việt Nam đã lựa chọn và trao cho Đảng Cộng sản Việt Nam quyền duy nhất lãnh đạo, duy nhất cầm quyền ở nước ta. Và nhân dân ta đã một lòng theo Đảng, đoàn kết dưới ngọn cờ của Đảng để làm nên những kỳ tích vĩ đại, những thành tựu mang tầm vóc lịch sử. Đảng đã lãnh đạo cách mạng, đưa nhân dân thoát khỏi ách nô lệ, lầm than, vươn lên làm chủ đất nước, xây dựng cuộc sống mới, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, mọi người dân Việt Nam đều đã cảm nhận được mình là chủ thể mọi quyền lực. Trong quá trình lãnh đạo, tất cả các đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân, có sự tham gia ý kiến của nhân dân. Mọi người dân đều trực tiếp hay gián tiếp đề đạt nguyện vọng và đóng góp ý kiến cho các cơ quan công quyền. Các cơ chế, chính sách phát huy quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được hoàn thiện và hoạt động hiệu quả. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra trở thành quy chế, thiết chế dân chủ trong xã hội; là phương châm hành động của người dân trong xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng; là yêu cầu ứng xử của cán bộ, đảng viên trong tiếp xúc, quan hệ với dân và chăm lo đến dân… Điều 4 Hiến pháp Việt Nam đã hiến định: Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình. Tất cả những điều này được coi là yếu tố quan trọng đảm bảo dưới sự lãnh đạo của Đảng, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; xã hội ngày càng ổn định, kinh tế phát triển nhanh và bền vững… điều này được thế giới đánh giá cao, tin tưởng vào con đường phát triển của nước ta.

Như vậy, những luận điệu cho rằng Đảng ta “coi nhân dân là thù địch” của Bùi Tín là ý đồ đen tối, công kích, xuyên tạc, nói xấu Đảng nhằm chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, làm tổn hại đến sự ổn định chính trị – xã hội, đi ngược lại nguyện vọng, lợi ích của nhân dân.  Do đó, chúng ta cần hết sức cảnh giác, đề cao trách nhiệm đấu tranh, bác bỏ các luận điệu sai trái, phản động của y./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

15 thoughts on “Lại thêm một luận điệu xuyên tạc chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân của Bùi Tín

 • 28 Tháng Bảy, 2018 at 2:26 chiều
  Permalink

  Luận điệu “coi nhân dân là thù địch” của Bùi Tín hoàn toàn xuất phát từ đầu óc vốn đã già nua và u tối của ông ta.

  Reply
 • 28 Tháng Bảy, 2018 at 4:40 chiều
  Permalink

  Dù các thế lực phản động thù địch có sử dụng các luận điệu xuyên tạc như thế nào đi chăng nữa vẫn không thê chia rẽ được mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân

  Reply
 • 28 Tháng Bảy, 2018 at 5:53 chiều
  Permalink

  Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân./

  Reply
 • 30 Tháng Bảy, 2018 at 10:35 sáng
  Permalink

  Qua bài viết, mỗi người dân Việt Nam càng hiểu thêm tâm địa của Bùi Tín là nhằm chia rẽ mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân,

  Reply
 • 31 Tháng Bảy, 2018 at 9:50 sáng
  Permalink

  Bùi Tín được biết đến như một nhân vật tráo trở hèn mạt qua các bài viết xuyên tạc, chửi bới chế độ và các lãnh đạo Việt Nam.

  Reply
 • 31 Tháng Bảy, 2018 at 2:15 chiều
  Permalink

  Trong quá trình lãnh đạo, tất cả các đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân, có sự tham gia ý kiến của nhân dân. Mọi người dân đều trực tiếp hay gián tiếp đề đạt nguyện vọng và đóng góp ý kiến cho các cơ quan công quyền

  Reply
 • 1 Tháng Tám, 2018 at 8:30 sáng
  Permalink

  Bùi Tín là một tên trùm phản động, bán nước. Y luôn tìm mọi cách để chia rẽ niềm tin của nhân dân với Đảng, hòng kích động nhân dân chống phá Đảng. Chúng ta cần nhận rõ âm mưu và thủ đoạn thâm độc của Y để đấu tranh, bác bỏ!.

  Reply
 • 1 Tháng Tám, 2018 at 9:48 sáng
  Permalink

  Hành động của Bùi Tín chính là muốn chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, làm tổn hại đến sự ổn định chính trị – xã hội, đi ngược lại nguyện vọng, lợi ích của nhân dân. Chúng ta cần phải lên án mạnh mẽ!

  Reply
 • 1 Tháng Tám, 2018 at 10:13 sáng
  Permalink

  Bùi Tín là kẻ bịa đặt, lừa bịp để chống phá. Bùi Tín là kẻ phản bội như kiểu đệ tử Judas bán Chúa mà thôi.

  Reply
 • 1 Tháng Tám, 2018 at 10:23 sáng
  Permalink

  Một kẻ bán nước cầu vinh, chuyên viết bài theo đơn đặt hàng của các thế lực phản động, khủng bố để chống phá lại Đảng, Nhà nước Việt Nam. Bùi Tín là một kẻ đáng khinh, luận điệu của Y là sự bịa đặt, vu cáo.

  Reply
 • 1 Tháng Tám, 2018 at 10:45 sáng
  Permalink

  Bài viết hay, Bùi Tín là kẻ bán nước

  Reply
 • 8 Tháng Tám, 2018 at 9:03 sáng
  Permalink

  Thực chất luận điệu của Bùi Tin là nhằm chia rẽ mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, làm cho dân xa rời và đối lập với Đảng, thủ tiêu nguồn sức mạnh vô địch và sức sống của Đảng, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Mọi người hãy cảnh giác và đừng nghe theo tên phản quốc, phản động Bùi tín nhé!

  Reply
 • 8 Tháng Tám, 2018 at 9:07 sáng
  Permalink

  Em ủng hộ lời khuyên của Bác Công Lý. Nhân dân ta có câu: “Một sự bất tín, vạn sự bất tin”. “Bùi Tín” đã trở thành kẻ “Bất Tín”, phản quốc, phản động thì đương nhiên hắn sẽ là “Bất Tin” đối với mọi người.

  Reply
 • 8 Tháng Tám, 2018 at 9:10 sáng
  Permalink

  Tôi rất cảm ơn bài viết của tác giả. Tác giả bài viết đã vạch rõ luận điệu cho rằng Đảng ta “coi nhân dân là thù địch” của Bùi Tín là ý đồ đen tối, công kích, xuyên tạc, nói xấu Đảng nhằm chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, làm tổn hại đến sự ổn định chính trị – xã hội, đi ngược lại nguyện vọng, lợi ích của nhân dân. Tôi cung đồng tình với tác giả bài viết, mọi cần hết sức cảnh giác, đề cao trách nhiệm đấu tranh, bác bỏ các luận điệu sai trái, phản động của Bùi Tín – kẻ Bất Tín với nhân dân ta.

  Reply
 • 12 Tháng Mười Một, 2018 at 10:55 sáng
  Permalink

  Bùi Tín là một kẻ bồi bút cực kỳ nguy hiểm, một kẻ đang sống lưu vong, phản động vẫn thường xuyên đưa ra các quan điểm lỗi thời với mục đích chống phá Đảng, nhà nước ta.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.