Luận điệu chống phá Đảng của Nguyễn Nam

Mới đây, trên trang “Vietnamthoibao, bút danh Nguyễn Nam đăng bài Quyền lực của Đảng cộng sản Việt Nam đang bị lung lay?”. Chúng ta hãy cùng xem mục đích của những luận điệu mà Nguyễn Nam đưa ra trong bài viết là gì?

Thứ nhất, với mưu đồ công kích, chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, trong bài viết Nguyễn Nam cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là “độc tài toàn trị”. Đây thực sự là giọng điệu xuyên tạc của Nguyễn Nam, bởi vì:

Điều 4 Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: “1. Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. 2. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình. 3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.

Như vậy, ngay trong Điều 4 Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định và quy định bản chất, vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam. Trước tiên là khẳng định sứ mệnh lịch sử và vị thế lãnh đạo nhà nước, xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiến pháp cũng chỉ rõ bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam  không chỉ là đội tiên phong của giai cấp công nhân mà còn là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phải phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân và chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình. Đồng thời, Hiến pháp cũng quy định rõ tổ chức Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phải hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Thứ hai, ngay tiêu đề của bài viết Nguyễn Nam đã tự đặt câu hỏi “Quyền lực của Đảng cộng sản Việt Nam đang bị lung lay?”. Tác giả bài viết xin viện dẫn một vài minh chứng để trả lời và làm rõ những mưu đồ, tâm địa đen tối của Y.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: “Công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ này đã đạt được kết quả toàn diện, trong đó nổi bật là: Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và tinh giản biên chế của hệ thống chính trị; đổi mới công tác cán bộ và ngăn chặn tình trạng chạy chức, chạy quyền; tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, xử lý nghiêm những tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Kết quả của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng các nhiệm kỳ qua và nhiệm kỳ Đại hội XII đã góp phần rất quan trọng để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay; Đảng ta đoàn kết, thống nhất và trong sạch, vững mạnh hơn; niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố, tăng cường hơn, tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới”.

Trong thực tiễn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo Nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách để đạt được những thành quả vĩ đại của cách mạng qua các thời kỳ. Đó là thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; nhất là những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới. Việt Nam từ một đất nước nghèo nàn, có cơ sở vật chất – kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội lạc hậu, trình độ thấp; đến nay, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, đời sống của Nhân dân được cải thiện; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có bước đột phá; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh, độc lập, chủ quyền được giữ vững; vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế… Những thành tựu đó là minh chứng để khẳng định vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Trong Diễn văn Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2020), đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Điều này đã bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam của Nguyễn Nam và đồng bọn của y./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.