Luận điệu “chủ thuyết khô cằn” không lừa được ai

Chế độ xã hội ở nước ta – chế độ được xây dựng trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, là chế độ mà trong đó “nhân dân là chủ, nhân dân làm chủ”, “Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”[1]; là chế độ bảo đảm quyền làm chủ trên thực tế của nhân dân trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, tinh thần trong một đất nước độc lập, tự do. Mọi công dân đều có quyền tham gia quản lý xã hội một cách trực tiếp, hoặc thông qua người đại diện do mình lựa chọn.

Một chủ thuyết như thế, một chế độ như thế là do con người và vì con người, là chủ thuyết sống động, sinh động, là chủ thuyết nhân văn, nhân đạo, sao lại cố tình quy kết là “khô cằn”, “bắt con người phục vụ chủ thuyết” như sự xuyên tạc trắng trợn của một số người.

Trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam làm cách mạng xóa bỏ mọi “gông xiềng”, giải phóng dân tộc, chính thức đứng lên làm chủ, tổ chức, cai quản, xây dựng xã hội mới, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được làm chủ trong một đất nước hòa bình, độc lập, tự do; và ngày nay đang phấn đấu tiến lên xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó là thành tựu vĩ đại và to lớn của cách mạng Việt Nam là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam; đó là hiện thực sinh động, là khát vọng mà mọi người dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đang nỗ lực quyết tâm phấn đấu thực hiện.

Thành tựu vĩ đại và to lớn đó là kết quả của biết bao công sức, máu xương của nhiều thế hệ người Việt Nam suốt hơn tám thập kỷ qua đi theo ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là thực tế, là hiện thực bác bỏ mọi luận điệu rằng chúng ta đang tôn thờ một “chủ thuyết khô cằn”, “bắt con người phục vụ chủ thuyết”. Những kẻ đưa ra luận điệu này đã không hiểu (hay cố tình không hiểu) bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang giương cao. Chúng đã cố tình xuyên tạc, bóp méo, vu cáo, phủ nhận một học thuyết nhân văn, nhân đạo và cao cả vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân lao động.

Chúng còn ngụy tạo khi cho rằng, khuynh hướng chính trị nào “phù hợp và bảo vệ Tổ quốc, thì dân chúng ủng hộ, bầu chọn khuynh hướng đó”. Đúng là khuynh hướng chính trị phải phù hợp thì nhân dân mới ủng hộ, tin theo. Đảng Cộng sản Việt Nam với Cương lĩnh chính trị đúng đắn, phù hợp với lợi ích, nguyện vọng của nhân dân, Đảng không phải là “đấng thần linh tối cao”, một tổ chức “siêu dân tộc, siêu nhân loại” như chúng nói, và hơn 85 năm qua Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc và nhân dân lên trên hết. Lịch sử Việt Nam, dân tộc Việt Nam, giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam đã sản sinh ra Đảng Cộng sản Việt Nam; đến lượt mình, đứa con của dân tộc và giai cấp ấy lại dẫn dắt nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam trên con đường tiến tới hạnh phúc, tiến bộ, hòa vào trào lưu của cách mạng thế giới, phù hợp với xu thế phát triển, văn minh của nhân loại. Con đường đó nhân dân ta đã đi, có được những thành tựu to lớn như ngày hôm nay; và nhân dân ta vẫn tiếp tục đang đi với những quyết tâm và tinh thần mới, động lực mới mà Đại hội XII của Đảng mang lại.

Như vậy, nhân dân Việt Nam vẫn và luôn kiên định “ủng hộ, bầu chọn khuynh hướng” chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, một khuynh hướng “phù hợp và bảo vệ Tổ quốc” theo cách họ nói. Cái “khuynh hướng chính trị” nào khác mà chúng vẽ lên chỉ vẫn luẩn quẩn theo kiểu “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”, thực chất, đó là khuynh hướng chính trị tư sản. Đó là khuynh hướng mà lịch sử Việt Nam đã loại bỏ từ lâu, nó càng không thể “phù hợp và bảo vệ Tổ quốc” Việt Nam hiện nay. Đó chỉ là “mong ước” của những kẻ chống lại Tổ quốc, chống nhân dân, chứ chẳng phải là “ý nguyện” của nhân dân ta hiện nay như chúng cố tình bịa đặt.

Vị thế, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc không phải là Đảng tự cho mình là “đấng thần linh tối cao” như họ cố tình xuyên tạc, mà là người được lịch sử, dân tộc và nhân dân Việt Nam lựa chọn, ủy thác. Sự lựa chọn và ủy thác này đã được kiểm nghiệm, khẳng định trên cả phương diện giữ nước và phương diện dựng nước. Vị thế, vai trò của Đảng có được là bởi bản chất cách mạng và khoa học của học thuyết mà Đảng tuân theo; bởi sự cống hiến, hy sinh và làm tròn trọng trách của mình đối với dân tộc; bởi Đảng đã xứng đáng với sự ủy thác của dân tộc và nhân dân Việt Nam.

Luận điệu “Đảng ta tôn thờ một chủ thuyết khô cằn” của các phần tử cơ hội, phản động không đánh lừa được ai, nhất định bị nhân dân ta phản bác.

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 85.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

5 thoughts on “Luận điệu “chủ thuyết khô cằn” không lừa được ai

 • 19 Tháng Hai, 2016 at 9:17 chiều
  Permalink

  “Chủ thuyết khô cằn” chỉ là sự vu cáo, sự bịa đặt trắng trợn của các thế lực thù địch hòng hạ thấp vị trí, giá trị khoa học mang tầm thời đại của chủ nghĩa Mác – Lênin và thâm hiểm hiểm hơn đó là sự ngấm ngầm xúi giục Đảng và nhân dân từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin để đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Nếu đã nói là đã đọc các tác phẩm của Mác, Ăngghen, Lênin và chủ tịch Hồ Chí Minh hẳn ai cũng phải công nhận rằng chủ nghĩa Mác – Lênin là học thuyết cách mạng, nhân văn và khoa học nhất trong lịch sử tư tưởng nhân loại. Cách mạng nhất vì nó đã đập tan những gì là cũ kỹ, dối trá của học thuyết dân chủ tư sản; nhân văn nhất vì nó đã chỉ ra con đường hiện thực để giải phóng giai cấp, dân tộc và nhân loại khỏi áp bức, bất công và nô dịch; khoa học nhất vì nó dựa trên những luận chứng xác đáng, dựa trên thực tiễn lịch sử sinh động và nó đã chỉ ra con đường mà nhân loại tất yếu sẽ trải qua: đó là chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Vì vậy, với bản chất cách mạng nhất, nhân văn nhất và khoa học nhất, chủ nghĩa Mác – Lênin sẽ không bao giờ là một “chủ thuyết khô cằn” như những lời dối trá của bọn người “mặt dày, tâm đen”; và Đảng ta, nhân dân ta và dân tộc ta sẽ mãi đi theo chủ nghĩa Mác – Lênin, đó là sự lựa chọn đúng đắn đã được lịch sử chứng minh hơn 86 năm qua!

  Reply
 • 20 Tháng Hai, 2016 at 10:32 sáng
  Permalink

  Từ thực tiễn thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và trong công cuộc xây dựng đất nước, đặc biệt bức tranh toàn cảnh về 30 năm đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng là bằng chứng hùng hồn về tính khoa học, cách mạng, đúng đắn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Rõ ràng được hưởng những thành tựu của đất nước mang lại, vậy mà lại có những kẻ cố tình xuyên tạc bản chất cách mạng khoa học của học thuyết Mác-Lênin, đúng là những kẻ “ăn tráo, đá bát”. Hãy biết rằng toàn thể dân tộc Việt Nam sẽ mãi tin theo sự lãnh đạo của Đảng dưới ánh sáng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

  Reply
 • 22 Tháng Hai, 2016 at 8:28 chiều
  Permalink

  Lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng minh chủ nghĩa Mác – Lênin là học thuyết cách mạng nhất, chân chính nhất và cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng, là kim chỉ nam của cách mạng Việt Nam. Nhân dân Việt Nam luôn tin tưởng, đi theo, trung thành và bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vì đó là ánh sáng soi đường, là “mặt trời” xua tan kiếp lầm than, nô lệ, đưa dân tộc vượt qua bao thác ghềnh để có được những thắng lợi vẻ vang, để Tổ quốc Việt Nam vang lên trên trường quốc tế. Cho nên, những âm mưu chống phá, phủ nhận vai trò của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là tiếng “sủa” lạc lõng, vô vọng của những kẻ phi nhân tính.

  Reply
 • 23 Tháng Hai, 2016 at 9:26 sáng
  Permalink

  Với sự trung thành, kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Đảng Cộng Sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; đưa dân tộc ta, nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Đặc biệt với những thành tự của 30 năm đổi mới đã đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, vững bước trên con đường đổi mới là minh chứng hùng hồn cho tính cách mạng, khoa học, sáng tạo và sức sống bất diệt của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy, luận điệu “Chủ thuyết khô cằn” chỉ là sự vu cáo, sự bịa đặt trắng trợn của các thế lực thù địch về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh./.

  Reply
 • 25 Tháng Hai, 2016 at 9:31 sáng
  Permalink

  Trong suốt quá trình lãnh đạo CMVN, Đảng ta “bao giờ cũng lấy thực tiễn của CMVN, lấy hiện thực sinh động của xã hội VN làm điểm xuất phát trong việc vận dụng những nguyên lý của CN ML” (Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV) chứ không bao giờ từ bỏ CNML. Do đó, trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, chúng ta càng phải trở về với CN ML, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách trung thành và sáng tạo trong tình hình mới. Đảng ta tiếp tục kiên định CNML, bởi thực tiễn cho thấy: đó là một học thuyết khoa học và cách mạng; là ngọn đuốc soi sáng con đường đấu tranh của toàn dân tộc ta để xây dựng phát triển đất nước, hội nhập quốc tế và bảo vệ được chủ quyền lãnh thổ của tổ quốc. Một thực tế nữa, xin lưu ý rằng, không chỉ có chúng ta thừa nhận tính tất yếu và yêu việt của CNML mà các học giả, nhà nghiên cứu trên thế giới khi nghiên cứu, đánh giá về CNML.
  Giắccơ Đêriđa, triết gia hiện đại có uy tín ở Mỹ và Pháp kêu gọi nhân loại hãy “trở về với Mác”, rằng nhân loại “không có tương lai nếu không có Mác, nếu không có các di sản của Mác”.
  Brêdinxki, tác giả cuốn sách “Thất bại lớn – sự hưng vong của chủ nghĩa cộng sản thế kỷ XX”, mặc dù rất thù ghét chủ nghĩa Mác, cũng phải thừa nhận chủ nghĩa Mác vẫn là một vũ khí sắc bén để nhân thức và cải tạo thế giới đương đại, khi viết rằng “Đối với những phần tử trí thức giàu năng lực phân tích giám định, thì phần lý luận chủ nghĩa Mác đã cung cấp cho họ chiếc chìa khóa để hiểu biết lịch sử nhân loại, là một phương pháp phân tích đánh giá xã hội, phân tích nguyên nhân những biến động chính trị, là một lý luận chặt chẽ khám phá những bí mật của đời sống kinh tế, và một loạt những kiến giải vì nhân tố động cơ xã hội. Khái niệm về phép biện chứng lịch sử xem chừng là phương pháp giá trị nhất để xử lý các mâu thuẫn hiện thực”
  Nhiều nhà triết gia, sử gia, kinh tế… nhận đinh, đánh giá về tính yêu việt của chủ nghĩa Mác và tầm quan trọng của nó trong thế giới đương đại của thế kỷ XXI. Cùng với đó, rất nhiều người trong các giai tầng xã hội lại tìm đọc Mác. Tư bản luận trở thành sách bán chạy ở ngay trong lòng các nước tư bản, theo Giám đốc nhà xuất bản Berlin Kari-Dietz (nơi giữ bản quyền tác phẩm của C. Mác: Tư bản luận bán ra trong tháng 10-2008 tăng gấp 3 lần so với năm 2005, đông nhất là độc giả trẻ. Ở Italia, Nhà xuất bản Niuton Comtơn cũng bán được 5000 bộ tư bản; ở Nhật bản, truyện tranh chuyển thể từ tư bản luận bán được 6000 bản chỉ trong 2 tuần đầu tháng 12-2008. Vậy tại sao có hiện tượng đó?, nhà sử học người Anh Êrích Hôxbon đã nói rằng “Chính là những người tư bản, chứ không phải ai khác, đã tái phát hiện Mác” và việc quay trở lại đọc Mác có nghĩa là thế giới cần phải nghiên cứu học thuyết của ông về chủ nghĩa tư bản, và về vị trí học thuyết đó trong sự phát triển của xã hội loài người”… Nhiều nhà khoa học thuộc các trường phái, quốc gia khác nhau trên thế giới cũng tập trung nghiên cứu, bình luận về Mác – Lênin…
  Những minh chứng ở trên là không thể phủ nhận, đồng thời cũng bác bỏ luận điệu “chủ thuyết khô cằn”

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.