LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA NGUYỄN SONG CHI

Vừa qua Song Chi đã đăng trên trang Buerau CTM Media – Á Châu bài viết “Đảng cộng sản đã làm gì cho đất nước, dân tộc sau gần nửa thế kỷ”. Trong bài viết, y đã cố tình đưa ra những luận điệu sai trái, thù địch, tuyên truyền, bịa đặt, xuyên tạc sự thật, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm mục đích phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Song Chi đã đưa ra nhận định hết sức phản động là: “VNCH sụp đổ, dân tộc chúng ta không chỉ mất đi cơ hội thực tập và hoàn thiện một thể chế dân chủ… người dân hoàn toàn không có bất cứ quyền tự do dân chủ nào… không có quyền bầu chọn ra đảng phái chính trị xứng đáng và những con người xứng đáng để lãnh đạo đất nước… không có quyền lên tiếng trước mọi chính sách đối nội, đối ngoại bất lợi cho đất nước, dân tộc… Tất cả là do đảng và nhà nước cộng sản quyết định”.

Vấn đề này Song Chi nên hiểu rằng: Ở Việt Nam hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, vấn đề tự do, dân chủ luôn được coi trọng và phát huy hơn bao giờ hết. Chỉ có dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quyền tự do, dân chủ của mọi tầng lớp nhân dân mới được đảm bảo. Bởi lẽ, xuất phát từ bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, là nền dân chủ văn minh, tiến bộ nhất trong lịch sử, nó đảm bảo lợi ích của mỗi người dân luôn gắn chặt với lợi ích của toàn xã hội, đây là hình thức tổ chức quyền lực nhà nước dựa trên nguyên tắc nhân dân là chủ thể duy nhất của mọi quyền lực. Dân chủ trong Đảng và trong xã hội ta phản ánh quyền lực, địa vị, lợi ích của Đảng, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Dân chủ là bản chất của chế độ ta, mang bản chất giai cấp công nhân, vừa là mục tiêu vừa là động lực để phát triển đất nước, là phương thức để thực hiện quyền lực của nhân dân. Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, Đảng, Nhà nước luôn coi trọng việc phải làm sao để người dân có điều kiện phát huy và thụ hưởng quyền dân chủ của mình. Để thực hiện quyền tự do, dân chủ của nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo dựng các cơ chế thích hợp để mọi người dân có được các yếu tố cơ bản để thực thi quyền làm chủ, đó là; trình độ hiểu biết về dân chủ, phương pháp thực hành dân chủ của nhân dân.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã khẳng định từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng, nhân dân ta đã đạt được những thành tựu to lớn, đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng một xã hội ổn định, phồn vinh và giàu mạnh. Bởi vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam được nhân dân tin tưởng, suy tôn là lực lượng chính trị duy nhất cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và toàn xã hội. Nhân dân thông qua Đảng của mình để bày tỏ nguyện vọng dân chủ và thể hiện năng lực làm chủ của mình đối với xã hội. Sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị là điều kiện quyết định, cơ bản để nhân dân thực hiện các quyền tự do, dân chủ của mình. Đảng có vai trò quyết định trong việc thiết lập, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển các quyền tự do, dân chủ, khắc phục những bất cập trong quá trình thực hiện các quyền tự do, dân chủ trước yêu cầu dân chủ ngày càng cao của quần chúng nhân dân. Quần chúng nhân dân sẽ không có các quyền tự do, dân chủ nếu thiếu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Điều 4 Hiến pháp của Nhà nước Việt Nam ghi rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình, các tổ chức của Đảng và đảng viên ĐCSVN hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Mục đích của Đảng là xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, công bằng, văn minh, đây cũng là ý chí nguyện vọng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc Việt Nam.

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã cụ thể hóa, hoàn thiện thể chế thực hành dân chủ được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Hiến pháp năm 2013, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện phải được thực hiện đúng đắn, hiệu quả, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở. Với phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ. Cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức phảỉ nêu gương thực hành dân chủ, tuân thủ pháp luật, đề cao đạo đức xã hội. Hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo phải tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền làm chủ cuả nhân dân; đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước, trong toàn bộ quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Tóm lại, những vấn đề nêu ra trong bài viết của Song Chi đã bộc lộ dã tâm thâm độc, xuyên tạc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, gây hoang mang, dao động về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Do vậy, chúng ta cần hết sức cảnh giác, vạch trần và đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của Y./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.