Lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

Gần đây, phần tử có bút danh “Cánh dù lộng gió” đã tung lên trang mạng Danlambao với tiêu đề bài viết “Chính nghĩa Cộng sản là chính nghĩa của kẻ cướp”. Nội dung bài viết là những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong xã hội, bới móc lịch sử, phủ nhận những hy sinh xương máu của quân và dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Thứ nhất, “Cánh dù lộng gió” đã xuyên tạc, phủ nhận mọi nỗ lực, cố gắng quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong lịch sử cũng như trong hiện tại. Chúng cho rằng: “Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ có chính nghĩa và lý tưởng, chính nghĩa của chúng ta là dùng bạo lực cướp chính quyền…làm cho nửa miền Bắc lâm vào cảnh khốn cùng chết chóc trong cải cách ruộng đất”. Đây là luận điệu xuyên tạc lịch sử một cách trắng trợn, vô căn cứ, thể hiện rõ sự thâm thù, hằn học với chế độ, con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam do Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Sự thật lịch sử ở Việt Nam đã bác bỏ hoàn toàn cho nhận định sai trái của “Cánh dù lộng gió”. Bởi, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo, hợp quy luật của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng, đánh bại hai cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đưa nhân dân lao động từ thân phận nô lệ lên làm chủ tương lai cuộc sống của mình, đem lại nhiều quyền lợi chính đáng cho các giai cấp, giai tầng trong xã hội.

Thực tiễn cho thấy, trong suốt những năm tháng nhân dân ta sống trong cảnh bị áp bức, bóc lột, lầm than, thử hỏi đã có tổ chức chính trị nào kiên cường đấu tranh dẫu phải hy sinh những chiến sĩ ưu tú của mình để thực hiện mục tiêu cao cả của dân tộc như Đảng Cộng sản Việt Nam? và chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới có đường lối cách mạng và khoa học để đưa phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở nước ta đi đến thắng lợi cuối cùng. Trong công cuộc xây dựng, kiến thiết đất nước, chúng ta đã đạt nhiều thành tựu to lớn, nhưng cũng không tránh khỏi những sai lầm, khuyết điểm. Bởi lẽ, xây dựng chủ nghĩa xã hội là một quá trình lâu dài, khó khăn, phức tạp. Hơn nữa, sự nghiệp ấy lại diễn ra ở một quốc gia nông nghiệp còn không ít dấu ấn của của “phương thức sản xuất châu Á” – nơi tồn tại dai dẳng những quan hệ của công xã nông thôn với chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất mang dấu ấn của chủ nghĩa bình quân, sự phân biệt đẳng cấp và một kiểu kiến trúc thượng tầng mang nặng dấu ấn của chế độ “chuyên chế phương Đông”. Song, đó không phải là trở ngại không thể vượt qua để xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa trên đất nước ta. Đảng ta dám nhìn thẳng vào sự thật, kiên quyết sửa chữa sai lầm, khuyết điểm để tiếp tục đưa cách mạng Việt Nam phát triển đi lên. Những sai sót về nhận thức lý luận và bệnh chủ quan duy ý chí, cùng những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đất nước, quản lý kinh tế đã được Đảng ta nhận thức và kiên quyết khắc phục, từng bước đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng, tiếp tục phát triển theo con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa. Cho dù “Cánh dù lộng gió” có lớn tiếng xuyên tạc, bóp méo sự thật, cố tình gieo rắc hoài nghi về tính đúng đắn và khả năng dẫn tới thành công của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, chúng ta vẫn vững tin vào con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn.

Thứ hai, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo cho sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong mọi giai đoạn, thời kỳ cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Thực tiễn cách mạng Việt Nam, với những thành tựu vĩ đại đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng, gần 90 năm qua đã chứng minh rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày thành lập đến nay đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử mà dân tộc và nhân dân giao cho, đang phấn đấu để đủ sức hoàn thành sứ mệnh được giao trong chặng đường cách mạng tiếp theo. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước không giảm đi mà còn ngày càng tăng lên. Càng trong bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước diễn biến phức tạp như hiện nay càng cần có sự lãnh đạo tài tình, sáng tạo của Đảng ta. Cả truyền thống và thực tiễn sinh động của gần 90 năm Đảng lãnh đạo cách mạng, đặc biệt là qua hơn 30 năm đổi mới cho phép chúng ta khẳng định sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của dân tộc Việt Nam được một Đảng dẫn dắt, nhất định sẽ thành công, cho dù phải trải qua nhiều khó khăn, thách thức.

Những luận điệu, xuyên tạc phản động của “Cánh dù lộng gió” sẽ không lừa mị được ai, bởi toàn thể dân tộc Việt Nam là khối thống nhất về ý chí, hành động. Quần chúng nhân dân đang phấn khởi và tin tưởng vào những nỗ lực cố gắng quyết tâm của Đảng ta trong đấu tranh loại bỏ những hiện tượng tham nhũng, lãng phí, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên để đưa sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đến thắng lợi cuối cùng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “Lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

 • 19 Tháng Một, 2018 at 10:57 chiều
  Permalink

  Đúng như Nguyên Anh nói lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam. Đó là thực tiễn lịch sử không thể phủ nhận, đảo ngược.

  Reply
 • 26 Tháng Một, 2018 at 9:27 sáng
  Permalink

  Có hiểu đúng, hiểu sâu sắc về mục đích lý tưởng cộng sản chủ nghĩa cao đẹp mới có lập trường chính trị kiên định là giữ vững độc lập tự do, dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Có thực tự hào về người cộng sản là người có lý tưởng cao đẹp mới biết giữ cho mình tránh được những vi phạm về đạo đức, lối sống thấp hèn xấu xa./.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.