Mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân

Mới đây, ngày 23/12/2016, trên mạng xã hội danlambaovn.blogspot.com có bài viết “Thế lực thù địch” và “phản động” là gì? của tác giả Nguyên Thạch. Bài viết nhằm kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam, chia rẽ Đảng với Nhân dân. Xin có đôi điều cùng trao đổi, suy ngẫm từ góc độ mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Nhân dân Việt Nam để nhận dạng đâu là thù địch, phản động.

1. Mối quan hệ mật thiết giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Nhân dân Việt Nam được hình thành khách quan, là điều kiện tiên quyết bảo đảm đưa dân tộc Việt Nam phát triển. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, ghi rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng viên là những tế bào của Đảng, xuất thân từ các tầng lớp nhân dân, được giác ngộ mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, rèn luyện, phấn đấu trở thành những “chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam”. Đảng ta từ nhân dân mà ra, đảng viên xuất thân là con em của Nhân dân; như vậy, mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân hình thành khách quan, như một lẽ tự nhiên, không ai có thể phủ định và chia tách được. Đó là mối quan hệ mật thiết, gắn bó và thống nhất với nhau giữa mục đích của Đảng và nguyện vọng của Nhân dân, tạo nên sức mạnh bảo đảm cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc giành được thắng lợi.

Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi áp bức, bóc lột, bất công, mang lại cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Mục đích phấn đấu của Đảng và mục tiêu xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta cũng chính là nguyện vọng thiết tha của Nhân dân ta. Để thực hiện được mục đích của mình, Đảng cần có Nhân dân để có sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc đến thành công. Và Nhân dân cần có Đảng – đội tiên phong lãnh đạo để có hướng đi đúng đắn trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng bản thân mình. Chính mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân là sự hội tụ sức mạnh to lớn bảo đảm cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Nhân dân ta đi đến thắng lợi cuối cùng, đưa dân tộc Việt Nam ngày càng phát triển. Bất cứ ai, bất cứ thế lực nào có âm mưu, hành động chia rẽ Đảng với Nhân dân, phá hoại mối đoàn kết gắn bó giữa Đảng với Nhân dân, gây phương hại đến lợi ích của dân tộc đều được coi là thế lực thù địch, phản động.

2. Thực tiễn chứng minh, mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Nhân dân Việt Nam là một, không thể tách rời. Lịch sử dân tộc Việt Nam đã chứng minh, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cách mạng, đưa dân tộc ta tiến bước đi lên. 86 năm lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng ta luôn chăm lo xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, tạo được sức mạnh từ sự hội tụ giữa ý Đảng với lòng dân, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Ngay từ khi ra đời, Đảng đã giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đoàn kết, tập hợp, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta ở một nước thuộc địa nửa phong kiến, vùng lên giành lại độc lập dân tộc, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; đưa Nhân dân ta thoát khỏi kiếp nô lệ, trở thành chủ nhân thật sự của đất nước. Hiện thực lịch sử đó khẳng định, bất cứ thế lực nào cũng không thể phủ nhận được. Đảng đã lãnh đạo Nhân dân tiến hành các cuộc kháng chiến chống đế quốc xâm lược bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, non sông thu về một mối, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Điều này cả thế giới thừa nhận Việt Nam là dân tộc tiên phong trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.

Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Đảng lãnh đạo Nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn và thử thách quyết liệt, giành được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân đã được Nhân dân ta thừa nhận, gửi trọn niềm tin vào Đảng – lãnh tụ duy nhất của mình và gọi Đảng với cái tên trìu mến “Đảng ta”. Mặc dù trong quá trình lãnh đạo cách mạng, có những lúc Đảng mắc sai lầm, khuyết điểm; cán bộ, đảng viên mắc sai phạm với Nhân dân; nhưng Nhân dân vẫn một lòng theo Đảng. Bởi lẽ, Đảng đã dũng cảm tự nhận khuyết điểm, tự chỉ ra những khuyết điểm nghiêm trọng của một bộ phận cán bộ, đảng viên phai nhạt mục tiêu, lý tưởng, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, gây tổn hại cho nhân dân. Cũng chính từ tinh thần dũng cảm dám nhận sai lầm, khuyết điểm của Đảng, Nhân dân tin tưởng Đảng sẽ khắc phục, sửa chữa được những khuyết điểm, sai lầm; mong muốn Đảng có đủ sức mạnh để lãnh đạo, chèo lái con thuyền cách mạng đi đến thắng lợi cuối cùng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.