Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống – vấn đề nói và cần làm ngay

Đảng ta luôn quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. trong những năm qua, Đảng ta đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chỉ tính từ Đại hội đại biểu lần thứ VI của Đảng đến nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành 8 nghị quyết, Bộ Chính trị đã ban hành 6 nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng, Ban Bí thư khóa VII đã chỉ đạo tiến hành tổng kết 20 năm xây dựng Đảng thời kỳ 1975 – 1995; Ban Bí thư khóa IX đã chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn 20 năm đổi mới (1996 – 2006), trong đó có phần về xây dựng Đảng.

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Đại hội XII của Đảng đều nhất quán nhận định: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đạt được nhiều kết quả tích cực; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng không ngừng được nâng cao; phương thức lãnh đạo của Đảng không ngừng được đổi mới; vai trò lãnh đạo của Đảng được giữ vững; niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố; đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã có bước trưởng thành và tiến bộ về nhiều mặt. Đa số cán bộ, đảng viên có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân tin tưởng. Thành tựu 30 năm đổi mới là thành quả của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có sự đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, Nghị quyết cũng chỉ ra: Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém, khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc.

Trên cơ sở nhận thức được những ưu điểm, đặc biệt là những hạn chế, khuyết điểm, tại Đại hội XII, Đảng ta đã xác định kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng.

Sự cần thiết, tầm quan trọng của việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay được thể hiện ở chỗ góp phần giữ vững mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Đảng và của nhân dân ta.

Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu nhất quán của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Đây là mục tiêu, lý tưởng mà Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc ta, nhân dân ta đã lựa chọn cách đây hơn một trăm năm. Đây cũng là một trong những vấn đề mà các thế lực thù địch thường xuyên tập trung công kích, chống phá, nhất là tìm cách phủ nhận mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Để thực hiện mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đã có biết bao cán bộ, đảng viên, đồng chí, đồng bào, quân và dân ta trên mọi miền đất nước, của nhiều thế hệ đã đấu tranh kiên cường, bất khuất, trải qua những mất mát, hy sinh xương máu trong các cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, cũng như những khó khăn, gian khổ trong thời kỳ hòa bình xây dựng đất nước.

Việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Hiện nay, yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng đã có bước phát triển mới, yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh đang chịu sự tác động cả tích cực và tiêu cực của những điều kiện, nhân tố mới. Sự biến đổi nhanh chóng, phức tạp, khó dự lường của tình hình thế giới, khu vực và trong nước; đất nước đang phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa, hội nhập quốc tế; sự chống phá ngày càng tinh vi, thâm độc của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch bằng chiến lược “diễn biến hòa bình” để thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong… Trong những điều kiện đó càng đòi hỏi phải nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đảm bảo cho Đảng ta luôn trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực, bản lĩnh chính trị tốt để tổ chức, lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới.

Cả lý luận và thực tiễn xây dựng Đảng cho thấy, mọi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên dù ở mức độ như thế nào đều tác động, ảnh hưởng làm suy giảm năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và của toàn Đảng. Vì vậy, việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay sẽ góp phần củng cố niềm tin của đội ngũ đảng viên và nhân dân đối với Đảng. Trước đây trong kháng chiến cũng như hiện nay, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, đồng chí, đồng bào ta vẫn sắt son tin tưởng vào Đảng, vào Bác Hồ, vào thắng lợi của cách mạng; tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân ta vẫn giữ vững niềm tin son sắt đối với Đảng trước những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng ta đã tổ chức, lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh giành được, thì một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân đã suy giảm niềm tin đối với Đảng do những yếu kém, bất cập trong quá trình xây dựng đất nước. Tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân suy giảm niềm tin đối với Đảng, đối với chế độ xã hội chủ nghĩa hiện nay là vấn đề rất đáng quan tâm, cần phải có giải pháp khắc phục; đem lại niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng. Đây là vấn đề đã và đang nói, nói khá nhiều nhưng quan trọng hơn là làm, làm tốt hơn nữa. Phải coi đó là mệnh lệnh của cuộc sống!./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.