Nguyễn Đình Cống – Kẻ xuyên tạc, chống phá công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Việt Nam

Gần đây, trên trang Baotiengdan bút danh Nguyễn Đình Cống đã đăng bài viết “Nguy hiểm cho ai?”. Toàn bộ nội dung bài viết của Y là những lời lẽ xuyên tạc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Việt Nam.

1. Nguyễn Đình Cống, với mưu đồ chính trị đen tối, Y đã cố tình xuyên tạc, cho rằng “Lãnh đạo Đảng csVN đang loay hoay trước tình thế nguy hiểm của sự suy thoái. Cấp thiết phải củng cố, làm trong sạch đảng”.

Nguyễn Đình Cống nên biết rằng: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là vấn đề có tính nguyên tắc và mang tính chiến lược; là tất yếu khách quan, gắn chặt với quá trình phát triển, trưởng thành của sự nghiệp cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “… một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”.

Đảng ta nhận định: Suy thoái là hiện tượng mang tính xã hội, tồn tại ở các quốc gia. Khi Đảng đã trở thành Đảng cầm quyền, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên trở thành những cán bộ có chức, có quyền trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Đây là điều kiện dễ làm cho cán bộ, đảng viên thoái hoá, biến chất, chạy theo chức, quyền, danh, lợi, dẫn đến phai nhạt lý tưởng, xa rời nhân dân, tham nhũng, lãng phí. Trong điều kiện mới hiện nay, nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ngày càng tinh vi, phức tạp; nếu không kịp thời đấu tranh, khắc phục sẽ dẫn đến sự suy vong của Đảng.

Do đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là vấn đề có tính quy luật, tính nguyên tắc; là việc làm thường xuyên, liên tục của Đảng ta, để “cơ thể Đảng” thường xuyên khỏe mạnh, đủ năng lực lãnh đạo, có khả năng “đề kháng”, “miễn dịch” trước sự chống phá của các thế lực thù địch.

2.Thực tiễn từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn làm tốt công tác xây dựng Đảng, thường xuyên đổi mới, chỉnh đốn Đảng; xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt.

Qua các kỳ Đại hội của Đảng, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng luôn được đặc biệt quan tâm. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đã đề ra các nhiệm vụ xây dựng Đảng trên 3 mặt: Tư tưởng, chính trị, tổ chức. Những nội dung này đã được Đảng ta thường xuyên bổ sung, phát triển cho phù hợp với bối cảnh, tình hình thực tiễn cách mạng Việt Nam. Từ năm 1986 đến nay, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, như: Hội nghị Trung ương 3 (khóa VII) năm 1992 về một số nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng; Hội nghị Trung ương 6 lần 2 (khóa VIII) năm 1999 “Một số vấn đề cơ bản và cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay”. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI năm 2012 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII năm 2016 “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đại hội XIII của Đảng đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Đảng ta tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đảng ta đã ban hành các Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Thành lập, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và đi vào hoạt động có hiệu quả của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, đã tạo sự chuyển biến tích cực, rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Như vậy, cả về lý luận và thực tiễn đều chứng minh, Đảng Cộng sản Việt Nam thường xuyên coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; luôn có quyết tâm chính trị cao và kiên quyết phòng, chống khắc phục tham nhũng, suy thoái, thoái hóa, biến chất trong tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, trong đảng viên và cán bộ nhà nước. Chính vì vậy, Đảng ta đã lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội, đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới của đất nước; cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của nước ta ngày càng được nâng cao. Đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Cho nên, những nhận định mà Nguyễn Đình Cống đưa ra là hồ đồ, thể hiện rõ mưu đồ xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Việt Nam, cần được vạch trần và đấu tranh bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.