Quan điểm đúng, đường lối đúng, chúng ta nhất định thành công

Bài học về sự sai lầm của Đảng Cộng sản Liên Xô trong lãnh đạo cách mạng đã phải trả giá bằng máu và nước mắt của hàng triệu người dân lao động ở Liên bang Nga và các nước Đông Âu. Ai đó đã lấy sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu để vội kết luận và coi đó chính là sự sụp đổ của chủ nghĩa Mác – Lênin, của chủ nghĩa xã hội khoa học, của lý tưởng Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại thì thật là võ đoán, là không đúng. Ai cũng biết rằng, chủ nghĩa Mác – Lênin chỉ có một, lý tưởng Cách mạng Tháng Mười Nga cũng chỉ có một, nhưng đi theo, làm theo lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin và lý tưởng của cách mạng Tháng Mười thì có nhiều Đảng Cộng sản…. Các đảng này có cơ cấu tổ chức, đội ngũ đảng viên khác nhau, tiếp thu và vận dụng lý luận khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin có một số điểm cũng khác nhau. Do đó, những sai lệch trong nhận thức và hành động của một số Đảng Cộng sản có thể xảy ra bởi sự nhận thức và vận dụng lý luận khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin trong thực tiễn còn có một khoảng cách lớn.

V.I.Lênin lãnh tụ thiên tài của cách mạng Tháng Mười đã dự báo, trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội cũng như khi chủ nghĩa xã hội đã được thiết lập rồi, các Đảng Cộng sản không được một chút lơ là, mất cảnh giác, không được xa rời lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin. Chỉ có như vậy mới giúp họ đi đến mục tiêu cuối cùng. Rõ ràng là, ở đâu và bao giờ cũng vậy, việc tuân thủ những nguyên tắc mácxít – lêninnít trong xây dựng, củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản là một nguyên tắc tối thượng đối với những đảng viên của Đảng Cộng sản.

Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nhân tố hàng đầu quyết định sự thắng lợi của cách mạng. Bài học này có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, tôn trọng quy luật khách quan, Đảng ta đã sớm nhìn nhận ra những sai lầm, khuyết điểm của bạn và chính mình trong quá trình lãnh đạo nhân dân ta khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1986 đến nay đã minh chứng vai trò lãnh đạo của Đảng mácxít – lêninnít là hoàn toàn đúng đắn. Với kết quả đạt được qua 30 năm đổi mới, Đảng ta được bạn bè quốc tế đánh giá cao, nhân dân ta thừa nhận, tôn vinh và khẳng định: ở Việt Nam, vai trò lãnh đạo công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” duy nhất chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam. Và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố bảo đảm sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đó là sự thật! Ai đó dù có thành kiến hoặc có quan điểm đối lập với Đảng ta, nhưng không thể phủ nhận những kết quả mà nhân dân Việt Nam tạo dựng qua 30 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều gì đã giúp Đảng ta thực hiện tốt vai trò lãnh đạo toàn dân tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước? Trước hết, Đảng ta đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, giáo dục và rèn luyện và đã trưởng thành trong lãnh đạo cách mạng. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam, là mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. Kể từ khi ra đời cho đến nay, trước sau như một, Đảng ta luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, luôn lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động. Hơn 86 năm hoạt động và lãnh đạo cách mạng, ở những thời điểm quan trọng mang ý nghĩa bước ngoặt, Đảng ta đều vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, đề ra được đường lối, chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, dự báo được tình huống có thể xảy ra, để từ đó chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết cho việc xử lý tình huống.

Trong lãnh đạo công cuộc kháng chiến giành và giữ độc lập dân tộc cũng như lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước, thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam; đặc biệt, trong bối cảnh quốc tế hết sức phức tạp, chế độ xã hội chủ nghĩa theo mô hình xô viết ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, kẻ thù với âm mưu thâm độc muốn dùng chiến lược “diễn biến hòa bình” để xỏa bỏ thành quả cách mạng mà nhân dân ta đã tạo dựng nên bằng xương máu của mình. Đảng ta luôn giữ vững vai trò lãnh đạo, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt sóng to gió cả, vững vàng tiến lên. Thắng lợi của đường lối đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, một lần nữa khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là một tất yếu khách quan, là nhân tố quyết định sự thành công của cách mạng Việt Nam.

 Vì vậy, ai đó, một lực lượng nào đó nói rằng sẽ đứng ra thay Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân là điều không thể chấp nhận, là làm đảo lộn cuộc sống, gây mất ổn định xã hội, làm xáo trộn trật tự an ninh của xã hội ta. Những “kiến nghị”, những “lời khuyên”, những “bức thư tâm huyết” của những người nhân danh người dân, đại diện người dân, kiến nghị với Đảng đòi thay đổi vai trò lãnh đạo của Đảng là không thể chấp nhận.

Mỗi người dân Việt Nam, nhất là những người là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam luôn biết phải làm gì để bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin; đồng thời đề cao tinh thần trách nhiệm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng ta làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình trước nhân dân. Trước bộn bề công việc, chúng ta phải tập trung trí tuệ, sức lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2016- 2020… Một trong nhiều công việc lớn ấy là tích cực đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, phản động, kiên định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cần phải khẳng định rằng, cách mạng muốn thành công phải có đảng mácxít chân chính lãnh đạo. Bài học về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là bài học mang tính tổng hợp của tất cả các bài học. Chỉ khi nào đường lối, chủ trương chiến lược, sách lược của Đảng đúng đắn, sáng tạo thì chúng ta mới đi đến thành công. Với tất cả niềm tin yêu về Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại, với tinh thần Quốc khánh 2/9 bất diệt; toàn quân và dân ta hãy đoàn kết chặt chẽ hơn nữa xung quanh Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đưa đất nước ta sớm trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đường rộng mở, tương lai rạng ngời, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta vững bước tiến lên. Ai đó, tổ chức nào đó cố tình ngăn đường, cản lối chỉ chuốc lấy sự thất bại thảm hại mà thôi./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “Quan điểm đúng, đường lối đúng, chúng ta nhất định thành công

 • 4 Tháng Chín, 2016 at 6:35 chiều
  Permalink

  Mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước phải hợp với lòng dân, xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của người dân, phải làm cho nhân dân hiểu, thấm nhuần, biến thành ý chí và hành động của toàn dân và đi vào cuộc sống. Sứ mệnh của Đảng và của cả hệ thống chính trị là phải không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao tầm trí tuệ, sức chiến đấu để tập hợp các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành sức mạnh vững chắc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

  Reply
 • 27 Tháng Chín, 2018 at 8:25 sáng
  Permalink

  Hồ Chí Minh khẳng định: “Trước hết phải có Đảng Cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp ở mọi nơi. Đảng có vững, cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy”. Do đó vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là hết sức quan trọng, mọi âm mưu nhằm làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đều phải bị lên ạn, bác bỏ.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.