Sự lạc lối của Võ Ngọc Ánh

Gần đây, trên trang mạng Dân làm báo, Võ Ngọc Ánh có bài viết với tựa đề “Việt Nam: Quốc gia lạc lối”. Nội dung bài viết tập trung xuyên tạc, phủ nhận đường lối, chủ trương và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam khi cho rằng Đảng “vẫn cứ kiên định lạc lối trong sai lầm thể chế”, bằng những luận điệu xuyên tạc vu cáo, bịa đặt hết sức phản động như: “… chủ nghĩa cộng sản và đứa con xã hội chủ nghĩa chỉ mang đến thống khổ, nghi ngờ… cho đất nước và nhân loại”. Theo Y, phải “vứt bỏ” lý thuyết và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội – con đường “chưa biết chắc hoàn thiện được hay không mà đảng vẫn kiên trì … đẩy cả dân tộc chìm đắm trong sự bất an, sợ hãi, chậm tiến…”. Từ đó, Y khuyến nghị: “Việt Nam cần chấm dứt chìm đắm trong lý thuyết chính trị của thế kỷ 19 đã không còn phù hợp với sự phát triển như vũ bão về kỹ thuật, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và xã hội như hiện nay”. Với những luận điệu phản động, phản khoa học và quy kết vô căn cứ, Y đã hiện nguyên hình là kẻ phản động, thâm thù chế độ xã hội chủ nghĩa. Vậy, thực chất âm mưu của Võ Ngọc Ánh là gì? Ai mới là người lầm đường, lạc lối? Có lẽ tất cả người Việt Nam chân chính, có lương tri đều dễ dàng nhận ra.

Đảng cộng sản Việt Nam kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là hoàn toàn đúng đắn

Ngay khi mới ra đời và trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn khẳng định: Đi lên chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng; là khát vọng và là sự lựa chọn đúng đắn của nhân dân và lịch sử. Thực tiễn đã chứng minh, chỉ có chủ nghĩa xã hội mới thực sự đem lại thống nhất, hòa bình, độc lập, tự do cho đất nước; đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Chính sự kiên định đi theo con đường chủ nghĩa xã hội kiên trì lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này qua thắng lợi khác. Đó là thắng lợi của Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, là những thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới đất nước hơn 30 năm qua. Những thành quả to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự thật khách quan, không một ai, không thế lực thù địch nào có thể xuyên tạc phủ nhận.

Hiện nay, trên thế giới, mặc dù chủ nghĩa tư bản hiện đại có sự điều chỉnh thích nghi, song về bản chất vẫn là chế độ người bóc lột người với những mâu thuẫn sâu sắc trong lòng xã hội áp bức bất công không thể dung hòa. Điều kiện ấy, tất yếu dẫn đến cách mạng xã hội chủ nghĩa để tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cho nên, hà cớ gì Việt Nam phải đi vào con đường tư bản chủ nghĩa trong khi có đầy đủ điều kiện để quá độ, bỏ qua.

Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhận thức đầy đủ và đúng đắn về con đường quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội là một quá trình lâu dài, khó khăn, phức tạp vì nó phải tạo sự biến đổi sâu sắc về chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong quá trình quá độ ấy, chắc chắn không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót còn tồn tại trong Đảng và xã hội. Thế nhưng, những sai phạm, khuyết điểm, hạn chế, thiếu sót đó không phải là sản phẩm của sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và giải pháp để giải quyết những tồn tại, yếu kém đó nhất định không phải là từ bỏ định hướng xã hội chủ nghĩa. Chỉ có kiên định đi lên chủ nghĩa xã hội mới là con đường đúng đắn bảo đảm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

   Âm mưu nham hiểm của Võ Ngọc Ánh đã quá rõ ràng: gây sự hoài nghi; phá vỡ sự đồng thuận xã hội, làm suy giảm niềm tin của nhân dân ta đối với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, đưa nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Đây mới chính là sự lầm đường lạc lối của Võ Ngọc Ánh và đồng bọn.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

6 thoughts on “Sự lạc lối của Võ Ngọc Ánh

 • 11 Tháng Tư, 2019 at 2:17 chiều
  Permalink

  Với bọn phản động thì mọi thứ đều “lạc lối”

  Reply
 • 12 Tháng Tư, 2019 at 6:49 sáng
  Permalink

  Bản chất phản động của Võ Ngọc Ánh đã quá rõ ràng: Chống Đảng Cộng sản Việt Nam, chie rẽ, kích động nhân dân.

  Reply
 • 12 Tháng Tư, 2019 at 8:21 sáng
  Permalink

  Bài này sao giống bài lịch sử Đảng mà chúng tôi học ở đại học cách đây 25 năm.

  Reply
 • 12 Tháng Tư, 2019 at 11:05 sáng
  Permalink

  Luận điệu của Võ Ngọc Ánh rõ ràng là hết sức phản động.

  Reply
 • 13 Tháng Tư, 2019 at 5:14 chiều
  Permalink

  Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là hòan tòan đúng đắn

  Reply
 • 24 Tháng Tư, 2019 at 7:27 sáng
  Permalink

  Một tư duy lạc lối

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

shares