Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng – nhân tố quyết định chiến thắng của Quân đội ta

Trung thành và vận dụng đúng đắn, sáng tạo những nguyên tắc cơ bản trong xây dựng quân đội kiểu mới của chủ nghĩa Mác – Lênin, ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã khẳng định phải thành lập quân đội công nông và đặt quân đội công nông dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Tại Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng, tháng 3 – 1935, Đảng ta ra nghị quyết về tổ chức, lãnh đạo của Đảng trong đội tự vệ công nông. Nghị quyết nêu rõ: Công nông cách mạng tự vệ đội là dưới quyền chỉ huy thống nhất của Trung ương Quân uỷ của Đảng Cộng sản. Tư tưởng này tiếp tục được Đảng ta khẳng định trong các văn kiện Đảng qua các kỳ đại hội và trở thành nguyên tắc bất di, bất dịch trong quá trình Đảng lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam. Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng trở thành nhân tố quyết định đối với sự trưởng thành, phát triển, chiến đấu và chiến thắng của quân đội ta.

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Phải xây dựng và lãnh đạo vững chắc lực lượng vũ trang cách mạng của nhân dân, bảo đảm đánh thắng bất cứ kẻ thù nào, bất cứ trong hoàn hoàn cảnh nào. Khi bàn về những nhân tố làm nên sức mạnh bách chiến bách thắng của quân đội, Người khẳng định: “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục. Đây là sự tổng kết lịch sử và là sự khái quát, phát triển tư duy lý luận của Đảng ta về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác quân sự, quốc phòng; chỉ rõ quy luật vận động, phát triển của xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam – quân đội của dân, do dân, vì dân trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.

 Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội là quan điểm nhất quán, xuyên suốt trong tiến trình cách mạng Việt Nam, được thể hiện sinh động trong thực tiễn tổ chức, lãnh đạo của Đảng đối với quân đội hơn 70 năm qua. Đó là một chân lý vì nó khẳng định rằng, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, Đảng luôn giữ vững quyền độc tôn lãnh đạo quân đội, Đảng không nhường quyền, chia quyền lãnh đạo của mình đối với quân đội cho bất cứ cá nhân, tổ chức, đảng phái chính trị nào; luôn nhất quán đặt mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội lên trên hết.

 Kể từ khi thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân – tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam, Đảng đã tổ chức chi bộ đảng để thực hiện vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đội quân chủ lực đầu tiên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân vững mạnh toàn diện. Tùy thuộc vào hoàn cảnh, tình hình cụ thể, Đảng đã điều chỉnh sách lược và sử dụng các giải pháp phù hợp để xây dựng tổ chức, tập hợp lực lượng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam; song về nguyên tắc, quyền lãnh đạo quân đội, lãnh đạo lực lượng vũ trang cách mạng – công cụ bạo lực chủ yếu của Đảng, Nhà nước và nhân dân thì Đảng không thể và không bao giờ phân chia, nhân nhượng cho bất kỳ cá nhân, tổ chức hoặc đảng phái chính trị nào. Trong những năm đầu tiên của chính quyền cách mạng, trước sức ép của các thế lực phản động, để bảo vệ Chính quyền nhân dân non trẻ, ngày 11 tháng 11 năm 1945, Đảng tuyên bố “tự giải tán”, thực chất là rút vào hoạt động bí mật để giữ vững sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ đất nước đang diễn ra cuộc đấu tranh đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc vô cùng gay go, quyết liệt, vận mệnh của quốc gia dân tộc “ngàn cân treo trên sợi tóc”. Ở trong tình thế ấy, Đảng vẫn kiên quyết giữ vững vai trò lãnh đạo của mình đối với công cuộc kháng chiến, kiến quốc; giữ vững quyền lãnh đạo của mình đối với quân đội và các lực lượng vũ trang nhân dân.

Đảng ta luôn trung thành và nắm vững bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo các quy luật vận động, phát triển của xã hội, các quy luật của chiến tranh để đề ra đường lối chính trị, quân sự đúng đắn, sáng tạo. Đảng trực tiếp xác định, đề ra đường lối quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tiến hành chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân nói chung và quân đội nhân dân nói riêng, theo lập trường, quan điểm của giai cấp công nhân. Sự lãnh đạo của Đảng không chỉ quyết định bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc và mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của quân đội mà còn quyết định các nguyên tắc tổ chức hoạt động, các mối quan hệ của quân đội đối với Đảng, Nhà nước, với Tổ quốc và nhân dân. Đảng trực tiếp lãnh đạo xây dựng và phát triển nền khoa học, công nghệ, nghệ thuật quân sự Việt Nam; lãnh đạo xây dựng tổ chức biên chế, trang bị vũ khí, kỹ thuật và nuôi dưỡng bộ đội; lãnh đạo công tác cán bộ và tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là toàn diện, bao quát trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức, các mặt công tác chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật, các nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu, lao động sản xuất, làm nhiệm vụ quốc tế theo khả năng và điều kiện cho phép…

Đảng trực tiếp giáo dục, rèn luyện, xây dựng thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ, làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng chiếm địa vị thống trị trong đời sống tinh thần của bộ đội. Thông qua cơ chế, phương thức lãnh đạo của Đảng và tiến hành công tác đảng, công tác chính trị, Đảng giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của mình trên tất cả các lĩnh vực, các nhiệm vụ và mọi hoạt động của quân đội, bảo đảm cho quân đội luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, kiên định lập trường, quan điểm của giai cấp công nhân, kiên quyết thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Hiến pháp và pháp luật Nhà nước, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Nhờ đó, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, quân đội ta cũng đều phục tùng sự lãnh đạo của Đảng, tuân theo Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, quyết tâm chiến đấu hy sinh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

10 thoughts on “Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng – nhân tố quyết định chiến thắng của Quân đội ta

 • 27 Tháng Tám, 2018 at 8:09 sáng
  Permalink

  SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI QUÂN ĐỘI LUÔN LÀ CỘI NGUỒN SỨC MẠNH ĐỂ XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI VỮNG MẠNH VỀ CHÍNH TRỊ, HOÀN THÀNH TỐT MỌI NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

  Reply
 • 27 Tháng Tám, 2018 at 10:33 sáng
  Permalink

  Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, là quân đội kiểu mới mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội, Đảng ta luôn kiên định nguyên tắc: lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội. Đó là một nguyên tắc bất di, bất dịch trong xây dựng quân đội và là yếu tố quyết định sự trưởng thành, chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

  Reply
 • 28 Tháng Tám, 2018 at 3:20 chiều
  Permalink

  Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới đem lại cho đất nước được hòa bình, độc lập, nhân dân được ấm no, tự do, hạnh phúc…

  Reply
 • 29 Tháng Tám, 2018 at 8:16 sáng
  Permalink

  Đảng có vững mạnh, thống nhất thì mới có thể dẫn dắt quân đội ta đến thắng lợi.

  Reply
 • 29 Tháng Tám, 2018 at 9:19 sáng
  Permalink

  Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội là quan điểm nhất quán, xuyên suốt trong tiến trình cách mạng Việt Nam, không kẻ nào có thể xuyên tạc được sự thật này!

  Reply
 • 10 Tháng Chín, 2018 at 7:54 sáng
  Permalink

  Đúng vậy! sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm sự thắng sự thắng lợi của Quân đội nhân dân Việt Nam

  Reply
 • 10 Tháng Chín, 2018 at 2:39 chiều
  Permalink

  Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội là quan điểm nhất quán, xuyên suốt trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Mọi sự xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội ta cần phải được đấu tranh, bác bỏ.

  Reply
 • 12 Tháng Chín, 2018 at 6:56 sáng
  Permalink

  Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội là quan điểm nhất quán, xuyên suốt trong tiến trình cách mạng Việt Nam, là nhân tố quyết định sự trưởng thành, lớn mạnh của quân đội ta.

  Reply
 • 14 Tháng Một, 2019 at 7:11 sáng
  Permalink

  Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng là nhân tố quyết định sự phát triển, trưởng thành, bách chiến, bách thắng của Quân đội ta

  Reply
 • 25 Tháng Một, 2019 at 11:45 chiều
  Permalink

  Không có 1 Đảng nào khác ngoài Đảng cộng sản với nhân dân đánh Pháp. Đảng Cộng sản là tất yếu

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.