Sự lựa chọn đúng xu thế lịch sử và hợp lòng người dân Việt Nam

Chủ nghĩa Mác – Lênin là học thuyết cách mạng và khoa học; là học thuyết vì con người và do con người, chứa đựng chủ nghĩa nhân đạo cao đẹp có khả năng chinh phục lòng người, không chỉ đối với giai cấp công nhân mà tất cả mọi tầng lớp nhân dân. Chủ nghĩa Mác – Lênin là hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, là lý luận đấu tranh giai cấp của giai cấp công nhân, nhưng cũng là lý luận của cuộc đấu tranh giải phóng nhân dân lao động và các dân tộc trên thế giới. Trên con đường vươn tới một xã hội mới nhân đạo, công bằng và hợp lý hơn, giai cấp công nhân và nhân dân lao động các dân tộc, trong sự lựa chọn của mình, đã và vẫn sẽ lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm ngọn cờ tư tưởng để dẫn đường, chỉ lối. Sự hồi phục và phát triển của các Đảng Cộng sản, các đảng cánh tả, các phong trào xã hội chủ nghĩa ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là ở các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa đã bị tan rã trước đây là minh chứng rõ ràng, thuyết phục nhất cho điều đó.

Như vậy, đi từ sự phân tích nguyên nhân quá trình sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu, từ lôgic của cuộc đấu tranh giai cấp và khả năng giải quyết mâu thuẫn vốn có với những căn bệnh trầm kha trong lòng xã hội tư bản; từ khát vọng vươn tới của phần lớn nhân loại cần lao, chúng ta thấy rằng, chủ nghĩa Mác – Lênin đã, đang và chắc chắn sẽ được giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc lựa chọn làm vũ khí tinh thần, tư tưởng trong cuộc đấu tranh xoá bỏ mọi áp bức, bất công, xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa.

Ở Việt Nam, vào đầu thế kỷ XX, trong bối cảnh sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân ta đã gặp nhiều khó khăn, bế tắc về đường lối, khủng hoảng về lực lượng lãnh đạo, “tưởng chừng như không có đường ra”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên và nhận thức sâu sắc rằng, chỉ có chủ nghĩa Mác – Lênin là chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất. Và Người đã chỉ rõ: muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản. Chính sự lựa chọn của Người đã đặt cách mạng Việt Nam vào trong dòng chảy của phong trào cách mạng thế giới, vừa phù hợp với xu thế phát triển tất yếu của thời đại, vừa đáp ứng nguyện vọng và khát vọng cháy bỏng của nhân dân ta trên con đường đi tới ấm no hạnh phúc. Đó là một sự lựa chọn đúng – đúng với “ý trời” và hợp với lòng người.

Trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã có những đóng góp to lớn trong quá trình phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin về các vấn đề giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về phát huy sức mạnh của nhân dân, lấy dân làm gốc; về đoàn kết trong Đảng, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân; về văn hoá, về đạo đức…

 Cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã và đang soi đường thắng lợi cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta vì độc lập, thống nhất Tổ quốc, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Đó là một thực tế không thể phủ nhận và bác bỏ. Vì thế, tổng kết quá trình lãnh đạo cách mạng, đặc biệt là trong 30 năm đổi mới để rút ra bài học kinh nghiệm và xác định những vấn đề cốt tử đưa cách mạng Việt Nam tiếp tục phát triển vững chắc trong tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, thời cơ và nguy cơ đan xen vào nhau, Đảng ta đã khẳng định phải kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập và chủ nghĩa xã hội. Vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động của Đảng. Thường xuyên tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận, giải quyết đúng đắn những vấn đề do cuộc sống đặt ra. Thực tiễn đòi hỏi chúng ta phải giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của nước ta và xu thế vận động của thời đại để giải đáp cho được những vấn đề nóng bỏng của đất nước hiện nay.  Đây là vấn đề sinh tử, có tính nguyên tắc liên quan đến sự thành bại của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; trong cuộc đấu tranh chống hệ tư tưởng tư sản, chủ nghĩa chống cộng và các trào lưu cơ hội, xét lại.

Hơn bao giờ hết, để đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, cần đẩy mạnh việc học tập, nghiên cứu cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kết hợp chặt chẽ với nghiên cứu triển khai và tổng kết thực tiễn trong nước, học tập có chọn lọc kinh nghiệm của các nước khác, kịp thời làm sáng tỏ hơn những vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về Đảng cầm quyền và công tác xây dựng Đảng, về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa … làm cơ sở để xây dựng  nền tảng tư tưởng, lý luận vững chắc cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững mục tiêu lý tưởng, giữ vững niềm tin, bảo đảm thống nhất nhận thức và hành động.

Trong quá trình nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phải hết sức chú trọng nâng cao tính khoa học, tính thực tiễn và sự mạnh dạn khám phá, sáng tạo; phải học tinh thần xử trí mọi việc, “dĩ bất biến, ứng vạn biến” theo phương pháp Hồ Chí Minh; phải bảo đảm “dân chủ trong nghiên cứu lý luận”. Cần khắc phục hiện tượng coi chủ nghĩa Mác – Lênin là “nhất thành bất biến” như một lược đồ cứng nhắc làm mất đi khả năng “tự phát triển” với tư cách là một khoa học và thủ tiêu tính thực tiễn của nó đối với lịch sử khi là một cương lĩnh hành động cách mạng.

Đồng thời, phải làm tốt việc tổ chức thực tiễn và tổng kết quá trình đó để phát triển lý luận, đáp ứng nhu cầu phát triển của thực tiễn, thúc đẩy thực tiễn tiến lên. Phải lấy thực tiễn để đối chiếu, kiểm nghiệm, bổ sung và phát triển lý luận, chứ không phải lấy lý luận để chứng minh cho thực tiễn. Vì thế, Đại hội XII của Đảng đã chỉ rõ: Trong quá trình đổi mới tư duy, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận cần bám sát thực tiễn công cuộc đổi mới đất nước cả về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… và đời sống nhân dân để phát hiện, tìm tòi và khái quát chỉ ra những vấn đề có tính qui luật, xây dựng nền tảng tư tưởng, lý luận cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, làm tốt việc tổ chức thực tiễn và tổng kết thực tiễn phải luôn đi song hành với cuộc đấu tranh không khoan nhượng, trước hết với sự xuyên tạc, phá hoại bằng những thủ đoạn tinh vi, nham hiểm của các thế lực thù địch, những kẻ chống cộng và cơ hội xét lại đối với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Mặt khác, cần phê phán, khắc phục triệt để mọi biểu hiện lệch lạc, sai lầm cả trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, kiên quyết khắc phục những biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong từng tổ chức, từng đơn vị.

Con đường bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách khoa học, cách mạng và triệt để là thể hiện sinh động sự kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chỉ có như thế mới thực sự chủ động đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm, tư tưởng phản động, sai trái chống lại sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta và cách mạng nước ta./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Sự lựa chọn đúng xu thế lịch sử và hợp lòng người dân Việt Nam

  • 31 Tháng Mười, 2018 at 8:38 sáng
    Permalink

    Chúng ta phải trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam.

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.