Sự thật về những “nan giải” trong tư duy của Nguyễn Khắc Mai

Âm mưu đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập là mục tiêu nhất quán quan trọng trong hoạt động của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, hòng xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Các thế lực thù địch vô cùng cay cú, thất vọng trước sự thật Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng khẳng định rõ vai trò là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Điều đó được khẳng định rõ ràng trên thực tế bằng những thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, uy tín và vị thế của Việt Nam ngày càng tăng lên trên trường quốc tế.

Ở từng giai đoạn lịch sử nhất định, trước những sự kiện, những diễn biến phức tạp của tình hình, các thế lực thù địch đều bày ra những chiêu trò chống đối, bằng những thủ đoạn, hành động rất thâm độc, vừa công khai trắng trợn, vừa ẩn dấu hết sức tinh vi, xảo quyệt, nhằm thực hiện âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Để thực hiện âm mưu đó, mục tiêu hàng đầu của chúng nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng bằng những lời lẽ hết sức lố bịch. Trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, nhiều năm qua, chúng ra sức xuyên tạc, phủ nhận chủ chủ nghĩa Mác – Lênin, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, bôi nhọ thân thế và sự nghiệp của lãnh tụ Hồ Chí Minh anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất đã được thế giới trân trọng, tôn vinh.

Mới đây, trên mạng xã hội có bài viết của Nguyễn Khắc Mai, với tựa đề “Liệu có phải khai trừ đồng chí Mác và đồng chí Ăngghen?”. Bài viết mặc dù được che đậy bởi thủ đoạn “cắt dán” thô thiển, nửa vời về những luận điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen cũng như những quan điểm, chủ trương của Đảng ta trong giáo dục, rèn luyện đảng viên và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Song chúng đã bộc lộ rõ âm mưu chống phá chủ nghĩa Mác – Lênin, chống phá Đảng ta. Xin được có đôi điều xung quanh sự “nan giải thật đấy” trong tư duy của Nguyễn Khắc Mai.

1. Nguyễn Khắc Mai đã trắng trợn xuyên tạc sự trung thành của Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ nghĩa Mác – Lênin

Từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam nhất quán lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động. Nhờ tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, Đảng ta luôn sáng suốt, giữ vững vai trò lãnh đạo, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách quyết liệt, giành thắng lợi to lớn: thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đánh thắng thực dân Pháp xâm lược, tiến hành cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược giải phóng hoàn toàn miềm Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc biệt là những thành tựu to lớn toàn diện trong sự nghiệp đổi mới đất nước hơn 30 năm qua.

Để xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng, các thế lực thù địch đã thường xuyên có những luận điệu chống phá, phủ nhận chủ nghĩa  Mác – Lênin, đòi Đảng ta phải từ bỏ chủ nghĩa  Mác – Lênin thực hiện đa nguyên chính trị,…. Tất cả những thủ đoạn, hành động đó của chúng đều bị thất bại. Việc xuyên tạc sự trung thành kiên định của Đảng ta với chủ nghĩa Mác – Lênin; hòng đối lập quan điểm, chủ trương của Đảng với chủ nghĩa  Mác – Lênin, bằng những thủ đoạn bỉ ổi, thông qua công nghệ “cắt xén”, Nguyễn Khắc Mai đã phơi bày toàn bộ âm mưu, thủ đoạn mới trong chống phá chủ nghĩa  Mác – Lênin, xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng. Thủ đoạn này không thể lòe bịp được cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, khẳng định tư duy của những kẻ phản động, hại nước sẽ bị bánh xe lịch sử nghiền nát và nhân dân ta lên án mạnh mẽ.

2. Nguyễn Khắc Mai xuyên tạc quan điểm của C.Mác và F.Ăngghen cổ súy đòi thực hiện đa đảng

Một trong những thủ đoạn để xuyên tạc, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà các thế lực thù địch sử dụng là đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Nguyễn Khắc Mai đã lập lờ để làm điều đó. Trong Tuyên ngôn Đảng Cộng sản, khi bàn về “Thái độ của những người cộng sản đối với các đảng đối lập”, C.Mác và F.Ăngghen đã chỉ rõ: “Những người cộng sản chiến đấu cho những mục đích và những lợi ích trước mắt của giai cấp công nhân, nhưng đồng thời trong phong trào hiện tại, họ cũng bảo vệ và đại biểu tương lai của phong trào[1]. Điều đó khẳng định rõ sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân và vai trò lãnh đạo của các Đảng Cộng sản. Tiếp đó, C.Mác và F.Ăngghen nêu rõ: tình hình các Đảng Cộng sản ở Pháp, ở Thụy Sĩ, Ba Lan và Đức tiến hành liên minh đấu tranh chống giai cấp tư sản… và C.Mác, F.Ăngghen đi đến kết luận: “Tóm lại, ở tất cả mọi nơi, những người cộng sản đều ủng hộ mọi phong trào cách mạng chống lại trật tự xã hội và chính trị hiện hành[2], đó là trật tự xã hội tư bản chủ nghĩa do giai cấp tư sản cầm quyền mà phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đang đấu tranh để xóa bỏ. Và C.Mác và F.Ăngghen chỉ rõ: “Sau hết, những người cộng sản ở mọi nơi đều phấn đấu cho sự đoàn kết và sự liên hợp của các đảng dân chủ ở tất cả các nước[3]. Điều mà C.Mác và F.Ăngghen chỉ ra là “những người cộng sản ở mọi nơi đều phấn đấu cho sự đoàn kết và sự liên hợp của các đảng dân chủ ở tất cả các nước” trong cuộc đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa tư bản xây dựng một xã hội tiến bộ.

Thực tiễn lịch sử Việt Nam, trong thế kỷ XX đã tồn tại 3 đảng, đó là: Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Dân chủ và Đảng Xã hội, cả 3 đảng đã đoàn kết, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Khi hoàn thành vai trò, sứ mệnh lịch sử,  Đảng Dân chủ và Đảng Xã hội đã tuyên bố tự giải tán. Tất cả những việc làm ấy đã phản ánh sâu sắc truyền thống yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc của người Việt Nam, chứ đâu phải lập lờ như Nguyễn Khắc Mai tự bóc trần âm mưu, thủ đoạn của ông ta: “Các đảng cộng sản phải phấn đấu để đoàn kết và hợp tác với các đảng dân chủ, dân tộc trong mỗi quốc gia”. Nguyễn Khắc Mai xuyên tạc C.Mác và Ph.Ăng – ghen đã nói và làm trái quy định của Đảng. Sự xuyên tạc trắng trợn quan điểm của C.Mác và F.Ăngghen, trích dẫn theo kiểu cắt, dán của Nguyễn Khắc Mai thật sự là vấn đề “nan giải”, nó như một thứ bệnh nan y của những kẻ “hết khôn dồn đến dại” như ông, cha xưa thường nói.

[1] C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập, tập 4, Nxb CTQG-ST, H. 1995, tr. 644.

[2] C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập, tập 4, Nxb CTQG-ST, H. 1995, tr. 645-646.

[3] C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập, tập 4, Nxb CTQG-ST, H. 1995, tr. 646.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “Sự thật về những “nan giải” trong tư duy của Nguyễn Khắc Mai

 • 28 Tháng Tám, 2018 at 7:53 sáng
  Permalink

  Ông Nguyễn Khắc Mai đã sai lầm khi luận bàn về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

  Reply
 • 24 Tháng Chín, 2018 at 6:53 sáng
  Permalink

  Xuyên tạc, phủ nhận Chủ nghĩa Mác – Lenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng là thủ đoạn cơ bản của bọn phản động như Nguyễn Khắc Mai. Chúng ta chẳng lạ gì chiêu trò đó và cũng chẳng bao giờ tin theo chúng, vì nó không phải là chân lý, lẽ sống và chỉ đem lại đau khổ chết chóc cho ta mà thôi!.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.