SỰ XUYÊN TẠC CỦA TÂN PHONG

Vừa qua, trên Viettan.org Tân Phong có bài viết: “Văn hóa cộng sản”, cho rằng “văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc đang bị văn hóa cộng sản nghiền nát, nhào lặn thành văn hóa dị hợm, vô sỉ, giả dối, gây nhức nhối nhân tâm”. Thực tế, Tân Phong đang không hiểu hoặc cố tình không hiểu văn hóa dân tộc, văn hóa Đảng ở Việt Nam.

Thứ nhất, đặc trưng của văn hóa truyền thống Việt Nam không phải là cái gì xa lạ, khó hiểu, đó chính là lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần bất khuất, ý chí độc lập và tự cường dân tộc; lòng yêu thương, độ lượng, sống có nghĩa tình với con người; Tinh thần đại đoàn kết dân tộc; tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất; truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo. Văn hóa, truyền thống dân tộc đã và đang được phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và tinh thần làm chủ của nhân dân. Văn hóa Đảng là một bộ phận của văn hóa dân tộc; là nơi hội tụ, kết tinh, biểu hiện tập trung nhất của văn hoá, trí tuệ dân tộc và là nhân tố quan trọng quyết định năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng. Chính vì vậy, xây dựng văn hóa Đảng là xây dựng, phát triển văn hóa dân tộc để Đảng thực sự là đạo đức, là văn minh, là danh dự và lương tâm của dân tộc, đây là trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng và mọi cán bộ, đảng viên. Vậy, thử hỏi Tân Phong văn hóa dân tộc có bị văn hóa Đảng nhào nặn, nghiền nát không?

Thứ hai, tại hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ngày 24/11/2021, khẳng định: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước; xác định phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thể hiện tính ưu việt của chế độ. “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”! Nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với nội dung cốt lõi là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội; kế thừa những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc đồng thời tiếp thu có chọn lọc những thành tựu, tinh hoa văn hóa của thế giới, phấn đấu xây dựng một xã hội văn minh, lành mạnh vì lợi ích chân chính và phẩm giá con người, với trình độ tri thức, đạo đức, thể lực, lối sống và thẩm mỹ ngày càng cao. Đồng thời, hội nghị cũng khẳng định: Con người là chủ thể, giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển; phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp đổi mới. Hội nghị đã đề ra 6 nhiệm vụ và 4 gải pháp vừa cụ thể vừa lâu dài để tiếp tục xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là “nền tảng tinh thần”, “động lực phát triển”, và “soi đường cho quốc dân đi”. Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì mà Tân Phong nêu trong bài viết.

Như vậy, văn hóa Đảng là một bộ phận của văn hóa dân tộc. Đây là điều không thể phủ nhận, đã là người Việt Nam đều có quyền tự hào về văn hóa, truyền thống, lịch sử vẻ vang của dân tộc. Tất cả các cá nhân, tổ chức có tư tưởng và hành động xuyên tạc văn hóa dân tộc Việt Nam là đi ngược lại với mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, cần phải đấu tranh loại bỏ.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.