Tăng sức đề kháng cho cuộc đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Tại phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021, khi bàn về quyết toán ngân sách 2014, một số đại biểu Quốc hội đã có kiến sâu sắc về sự cần thiết phải tăng sức đề kháng cho cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Bởi lẽ, trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở cửa, hội nhập quốc tế, công cuộc xây dựng và phát triển đất nước với quy mô ngày càng lớn, việc đầu tư cho công cuộc phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với một khối lượng vật chất, tiền của rất lớn. Một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý được Đảng, Nhà nước giao trọng trách lớn, nắm giữ khối lượng tài sản, nguồn vốn lớn của tập thể, của Nhà nước. Trong những điều kiện đó, nếu cán bộ, đảng viên không giữ vững phẩm chất, đạo đức, lối sống cách mạng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng thì sẽ dẫn đến sự suy giảm về phẩm chất đạo đức, lối sống.

Trong khi đó, các thế lực thù địch không từ bỏ âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong, tăng cường hoạt động chống phá, chia rẽ nội bộ Đảng và phá hoại mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng. Các thế lực thù địch sẽ tranh thủ “chớp thời cơ” khi một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp cao có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để tăng cường chống phá.

Cùng với đó, một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, lãng quên trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, trước yêu cầu của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở một số nơi chưa đến nơi, đến chốn; kỷ cương, kỷ luật không nghiêm, nói không đi đôi với làm, hoặc làm chiếu lệ, thậm chí nói một đường làm một nẻo…

Trong điều kiện Đảng cầm quyền, nhiều đảng viên có chức, có quyền, có điều kiện nắm giữ tài sản, tiền bạc, công tác cán bộ…; và trong điều kiện đất nước đang phát triển nền kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập quốc tế, thì bên cạnh mặt tích cực là những mặt tiêu cực đang hằng ngày, hằng giờ tác động đến đội ngũ cán bộ, đảng viên với những mức độ và biểu hiện khác nhau. Vì thế, có một số người băn khoăn, lo lắng về vai trò lãnh đạo của Đảng, về bản chất của Đảng; băn khoăn, lo lắng về sự tác động của mặt trái cơ chế thị trường, mở cửa, hội nhập quốc tế vào trong Đảng, vào đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng là điều có thể hiểu được.

Những băn khoăn, lo lắng của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân lại được các thế lực thù địch lợi dụng, thổi phồng, xuyên tạc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, phê phán đổ lỗi cho Đảng, đòi đa nguyên, đa đảng để có nhiều “dân chủ” hơn! Chúng kích động chia rẽ nội bộ, tung ra những luận điệu rằng, trong Đảng, trong Trung ương, Bộ Chính trị có phe này, phái kia; bịa đặt, xuyên tạc lịch sử, vu cáo, bôi nhọ một số đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, tìm mọi cách “hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh” trong lòng nhân dân ta và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới!

Mục tiêu chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch không có gì thay đổi, nhưng những luận điệu chống phá của chúng được tung ra, truyền bá vào lúc này là hết sức độc hại, nguy hiểm, nó gieo rắc thêm sự hoang mang, nghi ngờ, phân tâm, suy giảm và đi đến mất niềm tin trong nội bộ ta, tác động làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của chúng ta “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” như chúng đã từng làm ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu trước đây. Vì vậy, trong điều kiện hiện nay, một trong những biện pháp quan trọng, hiệu quả để củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng là tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng phải chứng minh cả về nhận thức và hành động rằng, chính họ là những chiến sĩ cách mạng ưu tú, tiên phong trong cuộc đấu tranh để thực hiện mục tiêu, lý tưởng cao đẹp mà họ đã từng lựa chọn, phấn đấu để thực hiện.

Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay là một vấn đề thực sự cần thiết, có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng để giữ vững mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Đảng ta, của nhân dân ta: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đồng thời, củng cố niềm tin của đội ngũ đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay là cách tốt nhất làm tăng cường “sức đề kháng” cho Đảng ta, cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trước sự xâm nhập của các loại “vi rút” nguy hiểm vào “cơ thể” Đảng ta, vào đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay, cần thực hiện nhiều giải pháp cơ bản, đồng bộ như Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã xác định, đồng thời, cần quan tâm làm tốt một số nội dung sau đây:

– Tiếp tục giáo dục cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ta nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, nhất là trong thời kỳ quá độ, khi mà chúng ta đang thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa, hội nhập quốc tế, trước sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội hiện thực và sự thích nghi để tồn tại và có mặt phát triển của chủ nghĩa tư bản. Tiếp tục khẳng định bản chất tốt đẹp, tính chất ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, mặc dầu phải trải qua cuộc đấu tranh gay go, quyết liệt, nhưng chúng ta nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, vì đó là quy luật tiến hóa của lịch sử. Đây là biện pháp tốt nhất, tích cực nhất, chủ động nhất để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay theo phương châm xây dựng cho mạnh lên là cách phòng, chống có hiệu quả nhất.

– Đẩy mạnh giáo dục, bồi dưỡng mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước, phải tổ chức thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, từng bước hiện thực hóa mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa trên đất nước ta. Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội… nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, những căn cứ cách mạng trước đây để không ngừng củng cố niềm tin của nhân đân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt.

– Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, không ngừng bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống xã hội chủ nghĩa; nâng cao trình, độ năng lực trí tuệ, năng lực tư duy và nhất là năng lực cụ thể hóa, tổ chức thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương, đơn vị cơ sở. Có phương pháp, tác phong làm việc khoa học, sâu sát cơ sở, sâu sát quần chúng nhân dân, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Phải thật sự xứng đáng là người lãnh đạo, là người “đầy tớ” thật trung thành của nhân dân, “vừa hồng”, “vừa chuyên” như Bác Hồ đã dạy. Mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội có được thực hiện thắng lợi hay không; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng có được nâng lên hay không; niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa có được củng cố và tăng cường hay không một phần quan trọng là chính ở phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, là “gốc” của mọi công việc.

– Không ngừng học tập, nghiên cứu nhận rõ âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, nhất là âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” để thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta trên cơ sở tăng cường nghiên cứu tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về phòng, chống “diễn biến hòa bình” với các kịch bản khác nhau của các thế lực thù địch đối với các nước trên thế giới. Nghiên cứu sự chống phá của các thế lực thù địch thông qua việc tác động bằng sự kích thích lợi ích vật chất tầm thường, bằng sự cám dỗ của tiền tài, danh vọng để làm tăng thêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Tăng cường nghiên cứu dự báo những khả năng, những tình huống cụ thể có thể xảy ra đối với nước ta, nhất là những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” do sự tác động của “diễn biến hòa bình” để chủ động phòng, chống có hiệu quả, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “Tăng sức đề kháng cho cuộc đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

 • 19 Tháng Tám, 2018 at 2:49 chiều
  Permalink

  Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay là một vấn đề thực sự cần thiết, có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng để giữ vững mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Đảng.

  Reply
 • 28 Tháng Tám, 2018 at 11:17 sáng
  Permalink

  Đội ngũ cán bộ đảng viên không ngừng học tập, nghiên cứu nhận rõ âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.