TINH THẦN ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ, SÁNG TẠO CỦA ĐẢNG TA

Từ khi thành lập, với thần độc lập, tự chủ, sáng tạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng nước ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành nhiều thắng lợi to lớn, mang tầm vóc thời đại. Đó là kết quả việc nắm vững, trung thành tuyệt đối, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cách mạng Việt Nam để xác định đường lối, phương pháp cách mạng đúng đắn. Đồng thời, là kết quả của nghệ thuật lãnh đạo, tổ chức thực hiện, đưa đường lối cách mạng vào thực tiễn cuộc sống.

Ngay tại Hội nghị thành lập (ngày 3/2/1930), với tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, Đảng ta đã xác định được Chính cương, Sách lược vắn tắt, chỉ rõ con đường cách mạng Việt Nam là: Tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng, để đi tới xã hội Cộng sản. Cương lĩnh còn chỉ rõ mục tiêu, nhiệm vụ, lực lượng, phương pháp cách mạng và công tác xây dựng Đảng… định hướng việc giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa giai cấp với dân tộc, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Cương lĩnh của Đảng là lời giải đúng, trúng cho những vấn đề trọng đại mà lịch sử cách mạng Việt Nam đặt ra, phù hợp với xu thế chung của thời đại. Với đường lối đúng, Đảng ta đã đánh bại mọi xu hướng dân tộc cải lương tư sản và chủ nghĩa dân tộc phiêu lưu tiểu tư sản, hiệu triệu được quần chúng nhân dân hăng hái đứng lên làm cách mạng. Trải qua các cao trào cách mạng từ 1930 đến 1945, Đảng ta đã từng bước trưởng thành về mọi mặt, chớp đúng thời cơ khi quân Nhật đầu hàng đồng minh, Đảng phát động toàn dân đứng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – nhà nước công nông đầu tiên ở châu Á. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một hình mẫu sáng tạo về khoa học và nghệ thuật lãnh đạo khởi nghĩa của Đảng ta mà không một đảng nào, quốc gia nào trong khu vực làm được. Thực tiễn đó là bằng chứng sát đáng bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch cho rằng Việt Nam giành chính quyền trong điều kiện có “khoảng trống quyền lực” hòng phủ định lịch sử cũng như tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo của Đảng ta.

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, tình hình đất nước như “ngàn cân treo trên sợi tóc”, chính quyền dân chủ nhân dân non trẻ phải đương đầu với muôn vàn khó khăn, thử thách, cả “thù trong” lẫn “giặc ngoài”. Với bản lĩnh độc lập, tự chủ, sáng tạo, Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh đã bình tĩnh, sáng suốt chèo lái, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua thác ghềnh. Những chủ trương đúng đắn của Đảng, Chính phủ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, quân sự, ngoại giao… luôn cứng rắn về nguyên tắc, nhưng lại mềm dẻo về sách lược đã tạo cơ sở cho việc củng cố thế và lực cách mạng, tạo tiền đề cho cả nước sẵn sàng bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, bản lĩnh, trí tuệ của Đảng ta lại tỏa sáng. Trước những kẻ thù có tiềm lực kinh tế, quân sự mạnh hơn ta gấp bội, Đảng ta vẫn chấp nhận cuộc đụng đầu lịch sử, đánh địch bằng sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, bằng nghệ thuật quân sự Việt Nam. Chúng ta quán triệt và thực hành nghiêm tư tưởng chiến lược tiến công, đánh thắng từng bước để tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn vào mùa Xuân năm 1975, thu non sông về một mối. Đánh giá tầm vóc, ý nghĩa của Chiến thắng 30/4, Đại hội lần thứ IV của Đảng ta đã khẳng định: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, trí tuệ con người và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”

Bước vào thời kỳ đổi mới, tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo của Đảng được phát triển lên một tầm cao mới. Trung thành, kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn xã hội Việt Nam, Đảng ta đã sáng tạo đường lối đổi mới riêng có, không dập khuôn máy móc theo bất cứ “hình mẫu” nào. Bám sát hơi thở của cuộc sống, kịp thời tổng kết nhiều cách nghĩ, cách làm hay từ trong quần chúng, Đảng ta đã từng bước khái quát thành quan điểm, đường lối đổi mới toàn diện đất nước. Đường lối đó là sản phẩm của sự hoà quyện giữa ý Đảng với lòng dân, tuân theo đúng quy luật khách quan, phù hợp với thực tiễn và lợi ích, nguyện vọng, khả năng của quần chúng nhân dân. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự đoàn kết thống nhất của các tầng lớp nhân dân và đoàn kết quốc tế, đường lối đổi mới toàn diện đất nước được thực hiện đúng hướng, giành nhiều thành tựu, rất quan trọng có ý nghĩa lịch sử. Trải qua gần 40 năm đổi mới, với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Từ những thành tựu cách mạng vĩ đại, Đảng ta ngày càng củng cố thêm niềm tin vững chắc rằng: Nếu biết phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, chúng ta có thể vượt qua mọi thử thách, dù là những thử thách nghiêm trọng nhất.

Hiện nay, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta đã được xác định rõ hơn, đầy đủ hơn, nhưng cũng còn nhiều vấn đề mới đặt ra như: Mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; cơ cấu lại nền kinh tế trên nền tảng khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo; mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; phân hóa giàu nghèo, bảo đảm công bằng xã hội; mở rộng kinh tế đối ngoại; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; xây dựng Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền… Những vấn đề đó đòi hỏi mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên cần phát huy hơn nữa truyền thống độc lập, tự chủ, sáng tạo, xác định những chủ trương, chính sách quyết đoán, nhanh nhạy, kịp thời để không bỏ lỡ vận hội, đẩy lùi nguy cơ, tiếp tục đưa nước ta tiến lên, cùng sánh vai với  các “cường quốc năm châu” tình hình mới./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.