Vạch trần âm mưu đòi đa đảng của các thế lực thù địch

Trong khi toàn Đảng, toàn dân ta đang vui mừng chuẩn bị đón Xuân Kỷ Hợi – 2019 và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2019) thì các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội về chính trị trong nước và nước ngoài đã triệt để lợi dụng sự kiện này, đẩy mạnh tuyên truyền, xuyên tạc, bịa đặt, vu khống phủ nhận bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên các trang mạng xã hội liên tục xuất hiện hàng trăm bài viết có nội dung phủ nhận chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc đường lối đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, bôi xấu chế độ xã hội chủ nghĩa “đang mục rỗng, tan rã từng mảng…”, vu cáo Đảng Cộng sản Việt Nam “độc tài, chuyên chế, tay sai của Tàu Cộng…”, cổ súy đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Các thế lực thù địch cho rằng đất nước ta sẽ phát triển nhanh hơn, tốt đẹp hơn nếu Việt Nam thực hiện chế độ đa đảng đối lập…Thật đáng buồn là cho đến nay, trước sự tuyên truyền, xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch đã có một số người ngộ nhận và ra sức cổ súy, tán dương chế độ đa đảng đối lập, đa nguyên chính trị, đòi tam quyền phân lập, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội…

Để bóc trần bản chất phản động, phản khoa học các luận điệu sai trái, phản động về đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội đang ra sức tán phát trên các trang mạng xã hội, chúng ta nhất thiết cần phải điểm lại những sự kiện lịch sử của cách mạng Việt Nam: Tháng 9 năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược, các anh hùng, chí sĩ cùng nhân dân cả nước đã anh dũng vùng lên kháng chiến ròng rã suốt 26 năm. Nhưng rồi 6 tỉnh Nam Kỳ lần lượt bị mất, Triều đình Nhà Nguyễn ký hiệp ước đầu hàng thực dân Pháp năm 1884. Không cam chịu mất nước, không cam chịu nô lệ, căm ghét xâm lăng, không tiếc máu xương, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của các anh hùng, hào kiệt như: Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Nơ Trang Long, Cầm Bá Thước, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thái Học, Phạm Hồng Thái…đã quật khởi vùng dậy đấu tranh giành độc lập dân tộc, nhưng tất cả đều thất bại, công cuộc cứu nước lâm vào khủng khoảng…Thực dân Pháp và phong kiến tay sai đã sử dụng những thủ đoạn cai trị vô cùng tàn bạo, nhân dân ta sống trong cảnh nước mất, nhà tan…

Với lòng yêu nước nồng nàn và sự mẫn cảm về chính trị, tháng 6 năm 1911, Nguyễn Ái Quốc đã ra đi tìm đường cứu nước. Trải qua chiêm nghiệm, khảo cứu, so sánh hàng trăm cuộc cách mạng khắp năm Châu và các dòng tư tưởng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy ở Cách mạng Tháng 10 Nga vĩ đại, Luận cương dân tộc và thuộc địa của V.I.Lênin con đường cứu nước, giải phóng dân tộc đúng đắn. Muốn cứu nước, muốn làm cách mạng phải có đảng cách mạng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin, chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ và thiết lập mối quan hệ cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới…

Ngày 03 tháng 02 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với đường lối đúng đắn dương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đáp ứng nguyện vọng của dân tộc Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành lãnh tụ chính trị, đội tiền phong, bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc Việt Nam….Mới ra đời, Đảng đã lãnh đạo cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh năm 1930-1931; mười năm tuổi, chỉ với 5000 đảng viên, Đảng đã lãnh đạo nhân dân tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên toàn quốc, lập nên Nhà nước Công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Sau Cách mạng tháng 8 năm 1945, Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố tự giải tán (rút vào hoạt động bí mật), Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, có sự tham gia của các đảng phái chính trị khác nhau, như Đảng Dân chủ, Đảng Xã hội, Quốc dân Đảng, Việt Nam cách mạng Đảng…là tổ chức chính trị cơ hội, tay sai của ngoại bang Quốc dân Đảng, Việt Nam cách mạng Đảng cuối cùng đã cuốn gói đi theo gót ngoại bang khi chúng rút khỏi nước ta…

Thực dân Pháp quyết tâm cướp nước ta một lần nữa, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã anh dũng đứng lên lãnh đạo nhân dân trường kỳ kháng chiến gian khổ suốt hơn 9 năm làm lên chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954) “lừng lẫy năm Châu, trấn động địa cầu” và 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (30/4/1975), giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, thu giang sơn về một mối; lãnh đạo nhân dân ta tiến hành chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng và chiến tranh biên giới phía Bắc tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc.

Thực tế cách mạng Việt Nam đã chứng minh sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam là sự lựa chọn của lịch sử. Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là một chính đảng cách mạng chân chính, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Để Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Những năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…Không vì một số cán bộ, đảng viên quan liêu, tham nhũng, hư hỏng, thoái hóa, biến chất…mà phủ nhận sự hy sinh cống hiến của lớp lớp cán bộ, đảng viên của Đảng…Thực chất luận điệu đa đảng là âm mưu thủ đoạn vô cùng thâm độc của các thế lực thù địch nhằm kích động chống Đảng, Nhà nước, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội. Cộng đồng mạng cần đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng và kiến quyết đấu tranh bác bỏ, vạch trần bản chất phản động, phản khoa học âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

9 thoughts on “Vạch trần âm mưu đòi đa đảng của các thế lực thù địch

 • 11 Tháng Hai, 2019 at 9:42 sáng
  Permalink

  Thật đáng buồn là một số người ngộ nhận và ra sức cổ súy, tán dương chế độ đa đảng đối lập, đa nguyên chính trị, đòi tam quyền phân lập, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội…

  Reply
 • 11 Tháng Hai, 2019 at 1:54 chiều
  Permalink

  Cách mạng Việt Nam đã minh chứng. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam là sự lựa chọn của lịch sử. Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là một chính đảng cách mạng chân chính, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam ra không có một đảng phái nào có thể lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành thắng lợi trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và phát triển đất nước

  Reply
 • 11 Tháng Hai, 2019 at 3:34 chiều
  Permalink

  Đảng Cộng sản Việt Nam sáng mãi trong lòng nhân dân Việt Nam

  Reply
 • 12 Tháng Hai, 2019 at 6:52 sáng
  Permalink

  Thực tế cách mạng Việt Nam đã chứng minh sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam là sự lựa chọn của lịch sử. Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là một chính đảng cách mạng chân chính, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

  Reply
 • 12 Tháng Hai, 2019 at 10:48 sáng
  Permalink

  Thực chất luận điệu đa đảng là âm mưu thủ đoạn vô cùng thâm độc của các thế lực thù địch nhằm kích động chống Đảng, Nhà nước, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội.Chúng ta cần hết sức cảnh giác và kiên quyết đấu tranh với các âm mưu đòi đa nguyên, đa đảng.

  Reply
 • 13 Tháng Hai, 2019 at 8:45 sáng
  Permalink

  Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được khẳng định từ thực tiễn cách mạng, các thê lực thù địch, phản động không bao giờ xuyên tạc được.

  Reply
 • 15 Tháng Hai, 2019 at 3:54 chiều
  Permalink

  Thực tế cách mạng Việt Nam đã chứng minh sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam là sự lựa chọn của lịch sử. Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là một chính đảng cách mạng chân chính, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Thực chất luận điệu đa đảng là âm mưu thủ đoạn vô cùng thâm độc của các thế lực thù địch nhằm kích động chống Đảng, Nhà nước, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội.Chúng ta cần hết sức cảnh giác và kiên quyết đấu tranh.

  Reply
 • 18 Tháng Hai, 2019 at 6:41 sáng
  Permalink

  Sự thật lịch sử đã “không ai chối cãi được”, đó là vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam là sự lựa chọn của lịch sử và chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là một chính đảng cách mạng chân chính, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

  Reply
 • 18 Tháng Hai, 2019 at 10:55 sáng
  Permalink

  Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam mãi mãi là chân lý khách quan; phù hợp với ý chí và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.