VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU CHỐNG PHÁ ĐẢNG CỦA PHẠM QUÝ THỌ

Gần đây, trên mạng internet, Phạm Quý Thọ đã đăng tải bài viết với tựa đề “Đảng không thể vượt qua rào cản ý thực hệ đối nghịch trong “chính sách đặc biệt” cho tri thức”. Y đưa ra những luận điệu rằng: tự do cho tri thức bị kìm hãm bởi cơ chế, chính sách do Đảng đặt ra nên không khuyến khích đổi mới, sáng tạo và phát triển; “kinh tế thị trường chủ nghĩa Mác-Lênin mang bản sắc dân tộc ngày càng bất cập”. Thực chất đây là những luận điệu xuyên tạc, nhìn nhận một cách phiến diện, chủ quan nhằm phủ nhận vai trò của ý thức xã hội chủ nghĩa, vai trò lãnh đạo của Đảng của đối với xã hội.

Thực chất của luận điệu đòi tự do cho tri thức của Phạm Quý Thọ

Nhằm chống phá cách mạng Việt Nam, Phạm Quý Thọ đã đưa ra luận điệu như “Ý thức hệ xã hội chủ nghĩa đã trở nên giáo điều” và cải cách thể chế đang bị níu kéo bởi ý thức hệ chủ nghĩa xã hội giáo điều. Y suy diễn rằng, Đảng và Nhà nước ta lo ngại về môi trường và quyền tự do của trí thức và người dân; khó chịu bởi những “sự bất khả đoán định” do tự do tri thức sản sinh ra nên áp đặt nhằm hạn chế tự do tri thức phát triển. Đây là những luận điệu bịa đặt, vu khống của Phạm Quý Thọ, bởi thực tiễn trong những năm qua ở Việt Nam cho thấy, Đảng, Nhà nước ta đã luôn coi trọng việc phát huy, thực hành dân chủ, tự do sáng tạo, phát triển tri thức. Đảng và Nhà nước luôn tạo môi trường dân chủ thảo luận, tranh luận khoa học, khuyến khích tìm tòi, sáng tạo tri thức, tạo mọi điều kiện cho đội ngũ tri thức phát triển. Song quan niệm một cách biện chứng, toàn diện thì dân chủ phải đi liền với kỷ cương, kỷ luật, gắn với trách nhiệm của đội ngũ tri thức trước Đảng, trước dân tộc. Do vậy, tư do tư tưởng, tự do sáng tạo của tri thức phải đặt trong khuôn khổ của pháp luật.

 Mô hình KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam mang lại hiệu quả cao

 Để chống phá mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Phạm Quý Thọ suy diễn rằng đang ngày càng có nhiều hiện tượng “ngạc nhiên” và sự “bất ngờ” có thể khiến chế độ sụp đổ và Đảng, Nhà nước Việt Nam đang nỗ lực trấn áp sự bành trướng, phát triển của thành phần kinh tế tư bản, trì hoãn cổ phần hóa doanh nghiệp… Có thể thấy, những luận điệu xuyên tạc này không ngoài mục đích chống phá, xuyên tạc sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Thực tiễn cho thấy, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần, có môi trường cạnh tranh công bằng giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng đã thông qua Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền KTTT định hướng XHCN. Theo đó, doanh nghiệp tư nhân được khuyến khích phát triển, được sản xuất, kinh doanh ở tất cả lĩnh vực mà pháp luật không cấm. Đồng thời, doanh nghiệp nhà nước được định hướng hoạt động theo cơ chế thị trường, lấy hiệu quả kinh tế làm tiêu chí đánh giá chủ yếu, cạnh tranh bình đẳng với các thành phần kinh tế khác. Việc phát triển KTTT định hướng XHCN tại Việt Nam đã mang lại hiệu quả cao. Qua 37 năm đổi mới, đất nước ta đã phát triển nhanh chóng đã vươn lên thành một trong những nền kinh tế năng động hàng đầu khu vực. Ngay cả khi kinh tế toàn cầu chao đảo vì Covid-19, các nền kinh tế nhìn chung đều suy thoái, tăng trưởng âm thì kinh tế Việt Nam vẫn có tốc độ tăng trưởng ấn tượng 8,02% trong năm 2022; đời sống nhân dân được nâng lên, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Đất nước ta có môi trường hoà bình, ổn định để phát triển, là minh chứng khẳng định tính đúng đắn của mô hình KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước.

Như vậy, trong nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay hoàn toàn không có sự kỳ thị, ngăn trở KTTN, mà ngược lại Đảng, Nhà nước ta còn đang khuyến khích KTTN phát triển, khuyến khích người dân làm giàu chính đáng, ích nước, lợi nhà. Những luận điệu xuyên tạc về tự do cho tri thức và mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam của Phạm Quý Thọ cho thấy âm mưu cổ súy, kích động tư tưởng tự do vô chính phủ, chống phá mô hình KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam nên mọi người phải hết sức cảnh giác, đấu tranh, bác bỏ.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.