Vạch trần luận điệu xuyên tạc và chống phá của Lê Quốc Quân

Thời gian qua, lợi dụng sự thay đổi về nhân sự của Đảng, Nhà nước ta, các tổ chức phản động như Việt Tân, VOA tiếng Việt, Đài Á Châu tự do (RFA), Chân trời mới Media… đồng loạt đăng tải các bài viết, bài nói chống phá đường lối lãnh đạo, đặc biệt là công tác tổ chức cán bộ của Đảng, Nhà nước ta.

Trên trang “Voatiengviet” Lê Quốc Quân đăng tải bài viết cho rằng: Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên giai đoạn mới, được chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành vào ngày 9/5/2024 dự báo sẽ trở thành một “vũ khí” vô cùng nguy hiểm để các bên có thể sử dụng “thanh trừng” lẫn nhau.

Mặc dù, những âm mưu, thủ đoạn này không mới, nhưng hết sức thâm độc và xảo quyệt. Đây chính là một luận điệu giả nhân, giả nghĩa của Y, mục đích nhằm xuyên tạc, bóp méo sự thật, gây tâm lý hoài nghi, chia rẽ đoàn kết nội bộ, làm giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; hạ thấp uy tín, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, nhất là vai trò, nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân nếu không đủ bản lĩnh và “sức đề kháng” trước “vi rút” tin giả, xấu độc, sẽ vô hình trở thành “quân bài” tiếp tay cho các thế lực thù địch.

Thứ nhất, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định: Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng và công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, trên cơ sở vận dụng sáng tạo những nguyên tắc của chủ nghĩa  Mác – Lênin về công tác cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã luôn quan tâm, chú trọng đến công tác cán bộ, xác định rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hay thất bài đều do cán bộ tốt hay kém”.

Trong mỗi giai đoạn cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quán triệt sâu sắc nguyên tắc về quan hệ giữa đường lối chính trị và đường lối cán bộ; thực hiện Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo đúng quy trình, quy định, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; chủ trương lựa chọn đội ngũ cán bộ, đảng viên xứng đáng, có đủ đức, đủ tài để gánh vác nhiệm vụ cách mạng, trong đó xác định đạo đức cách mạng là “gốc” của người cán bộ… Do đó, Đảng ta đã xây dựng được đội ngũ cán bộ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng, làm nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tiến hành công cuộc đổi mới của đất nước thành công.

Thứ hai, thực tiễn tiến hành công tác cán bộ của Đảng trong thời gian qua luôn bảo đảm chặt chẽ, thận trọng, thực hiện phương châm cán bộ “có vào, có ra, có lên, có xuống” nhằm đáp ứng được yêu cầu của công việc, nhiệm vụ chính trị và phẩm chất đạo đức. Công tác cán bộ của Đảng luôn bảo đảm được tính dân chủ, chặt chẽ, đồng bộ, khách quan, minh bạch. Phương châm này được thực hiện tạo niềm tin, kỳ vọng rất lớn của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước. Tuy nhiên, trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, việc đưa ra xét xử nhiều vụ án về tham nhũng kinh tế; khởi tố, xử lý, kỷ luật một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo cấp cao, cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương quản lý… Điều đó cho thấy, sự cần thiết và đồng bộ hơn của các quy định về công công tác cán bộ, gắn với việc hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên trong tình hình mới. Do đó, việc ban hành Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới là nhằm tiếp tục khẳng định quyết tâm của Đảng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hướng đến việc hoàn thiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên để mỗi người tự soi, tự sửa, tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới của cách mạng.

Quy  định số 144 được ban hành là rất kịp thời,với những nội dung rất rõ ràng, cụ thể, bao hàm toàn bộ các lĩnh vực để mỗi cán bộ, đảng viên coi đó là “gương” soi về những việc mình làm; góp phần quan trọng vào việc củng cố, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, hướng tới cho sự thành công của Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng thành công.

Vì vậy, những luận điệu của Lê Quốc Quân xuyên tạc, cho rằng Quy định số 144 sẽ trở thành một “vũ khí” vô cùng nguy hiểm để các bên có thể sử dụng “thanh trừng” lẫn nhau là hoàn toàn xuyên tạc và bịa đặt, cần phải lên án và kiên quyết đấu tranh bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.