Vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng hiện nay

Trước đây cũng như hiện nay, Đảng ta luôn cảnh báo những biểu hiện tiêu cực dẫn đến sự thoái hóa, biến chất của cán bộ, đảng viên. Đó là bệnh tự mãn, không chịu học tập, bỏ phí thời gian, không chịu thường xuyên nâng cao trình độ về mọi mặt, cũng là một biểu hiện thoái hóa nghiêm trọng về phẩm chất đảng viên. Chính vì thế, hiện tượng tiêu cực trong xã hội phát triển, công bằng xã hội bị vi phạm, pháp luật, kỷ cương không nghiêm. Những hành vi lộng quyền, tham nhũng của một số cán bộ và nhân viên nhà nước, những hoạt động của bọn làm ăn phi pháp… chưa bị trừng trị nghiêm khắc và kịp thời.

Những yếu kém, tiêu cực trong Đảng có một bộ phận giảm sút ý chí chiến đấu, phai nhạt lý tưởng, dao động, mất lòng tin, trong đó một số chịu ảnh hưởng của khuynh hướng cơ hội, xét lại, muốn đưa đất nước đi con đường khác; thậm chí đã có người phản bội, đầu hàng. Không ít cán bộ, đảng viên bị chủ nghĩa cá nhân thực dụng cuốn hút, trở nên thoái hóa, hư hỏng. Tệ tham nhũng, hối lộ, buôn lậu, ăn chơi vung phí tài sản của nhân dân rất nghiêm trọng và kéo dài.

Điều đáng lo ngại là không ít cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng cách mạng, tha hóa về phẩm chất đạo đức và lối sống. Một số thoái hóa về chính trị, tuy rất ít nhưng hoạt động của họ gây hậu quả hết sức xấu. Đảng ta thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong đấu tranh khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đó là một số mặt yếu kém và khuyết điểm, nhất là khuyết điểm về công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, chưa ngăn chặn và đẩy lùi được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Mặc dù Đảng ta đã có nhiều biện pháp đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhưng đến nay một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ chủ chốt các cấp, yếu kém về phẩm chất và năng lực; thiếu tính chiến đấu và tinh thần bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giảm sút lòng tin, phai nhạt lý tưởng; một số ít biểu hiện bất mãn, mất lòng tin, nói và làm trái với quan điểm, đường lối của Đảng… Bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân trong một bộ phận cán bộ, đảng viên có chiều hướng gia tăng, vẫn còn tình trạng “chạy chức”, “chạy quyền”, “chạy tội”, “chạy bằng cấp”. Thoái hóa biến chất về chính trị, tư tưởng, về đạo đức, lối sống; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu dân trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên diễn ra nghiêm trọng, kéo dài, chưa được ngăn chặn, đẩy lùi… làm giảm lòng tin của nhân đối với Đảng. Đó là một trong bốn nguy cơ lớn liên quan đến sự sống còn của Đảng, của chế độ mà Đại hội XII của Đảng cảnh báo: Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà còn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Vì vậy, Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng và coi đó là một trong sau nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội XII.

Để ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh cần tiến hành đợt sinh hoạt tự phê bình và phê bình từ Trung ương xuống đến cơ sở, với tinh thần cấp trên gương mẫu làm trước cấp dưới.

Phải kiên quyết xử lý một cách nghiêm minh các trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở mỗi cán bộ, đảng viên, tùy theo mức độ vi phạm. Đồng thời, cần đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ. Những sai lầm, khuyết điểm của công tác cán bộ là nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến yếu kém, khuyết điểm trong Đảng và bộ máy nhà nước. Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên đều bắt nguồn từ những sai lầm, khuyết điểm, yếu kém trong công tác cán bộ, từ việc quy hoạch, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng cán bộ, chính sách đãi ngộ với cán bộ. Do chưa làm tốt công tác cán bộ mới có chuyện chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp, chạy tội, chạy tuổi… không chỉ ở cấp cơ sở mà còn diễn ra ở các cơ quan cấp cao của Đảng và Nhà nước. Theo đó, cần bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách. Bởi lẽ, cơ chế, chính sách có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, ảnh hưởng quyết định đến công tác xây dựng Đảng, Nhà nước, đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống của cán bộ, đảng viên là vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng, liên quan đến uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng – nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp cách mạng. Đây là cuộc đấu tranh vô cùng, khó khăn phức tạp, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, góp phần xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân, của dân tộc.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.