Vẫn là những chiêu trò cũ rích

Tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và bước ngay vào thực hiện sứ mệnh cao cả lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân ta. Với bản lĩnh cách mạng vững vàng, kiên định, sức sáng tạo phi thường, Đảng đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam tạo nên những bước ngoặt căn bản, đưa dân tộc từ kiếp nô lệ cho bọn thực dân, đế quốc thành chủ nhân của một quốc gia độc lập, tự do. Thắng lợi của Cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945 đưa đến sự ra đời Nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á. Qua 9 năm lãnh đạo trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đầy gian khổ hy sinh và giành thắng lợi năm 1954, đưa miền Bắc Việt Nam tiến lên theo con đường xã hội chủ nghĩa. Đồng thời lãnh đạo toàn dân thực hiện sự nghiệp giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước. Đại thắng Xuân 1975, non sông Việt Nam được thu về một mối, Tổ quốc độc lập, thống nhất, hoàn thành mục tiêu cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, cả nước bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1986 đến nay đã và đang tiếp tục tạo nên những thành tựu to lớn trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, hiện thực hóa mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh

Những thành công vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới càng khẳng định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và công lao to lớn của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Điều đó là sự thật hiển nhiên mà không một thế lực nào có thể xuyên tạc, phủ nhận được. Thành quả cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh lãnh đạo có được đã trở thành chiếc gai chọc vào những cặp mắt cú vọ của các thế lực thù địch và những kẻ vốn thâm thù với cách mạng luôn chống Đảng, chống chế độ, đi ngược lại lợi ích của nhân dân, của quốc gia, dân tộc. Chúng ngày đêm rắp tâm nuôi âm mưu chống phá sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Chúng tức tối, hằn học tìm mọi thủ đoạn nhằm hạ bệ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hạ bệ tư tưởng Hồ Chí Minh, chống phá chế độ… ở nước ta.

Nhằm vào mục tiêu đó, các thế lực thù địch, những kẻ bất mãn, thoái hóa biến chất theo đóm ăn tàn trong mấy chục năm qua đã không từ những thủ đoạn bí ổi nào tiến hành bới lông tìm vết. Mưu đồ của chúng là rất lớn nhưng chính những hoạt động ngông cuồng của chúng đã sớm bộc lộ lực bất tòng tâm. Lướt qua một số bài viết của các nhân vật bồi bút như Bùi Tín, Trần Thảo, Lê Đại Tường, Trần Chánh, Lê Hải Lăng, Tân Ngọc Già, Nguyễn Thông, Hà Sĩ Phu, David Tran, Vũ Duy Phú, Nguyễn Thiên… trên một số trang Blogr trong thời gian qua đều cho thấy rõ những thông tin nêu ra trong các bài viết chủ yếu là bịa đặt, xuyên tạc, thổi phồng sai sự thật không có chứng cứ. Các thông tin của chúng được sử dụng lặp đi, lặp lại nhiều lần, tập trung bới móc thổi phòng những thiếu sót, sai lầm của Đảng, Nhà nước ta như: thiếu sót, khuyết điểm trong cải cách ruộng đất, trong cải tạo kinh tế tư bản, tư nhân, trong duy trì cơ chế kinh tế quan liêu hành chính bao cấp hoặc là một cán bộ,  đảng viên thoái hóa, biến chất về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong số đó có cả những kẻ trở cờ, phản bội chống Đảng, Nhà nước ta.

Những kẻ vốn đã bị lịch sử đào thải như Bùi Tín và đồng bọn nêu trên cũng chỉ hạng Gà què ăn quẩn cối xay. Mưu đồ đen tối của chúng thì rất lớn nhưng sức chúng đã cùng, lực chúng đã kiệt thì liệu những kẻ tha hương, tội đồ phản bội, bất mãn già nua kia liệu có làm được gì với những chiêu trò đã quá cũ rích và nhàm chán ấy./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.