Việt Nam đổi mới nhưng không đổi hướng

Trên một số trang mạng lại xuất hiện một số luận điệu xuyên tạc, cổ súy một số bài viết chống phá Đảng và Nhà nước ta. Đáng lưu ý là luận điệu xuyên tạc của Donguyen với tựa bài: “Việt Nam khi nào thay đổi và năm 2017”. Bài viết của y đã đưa ra nhiều nội dung xuyên tạc về Việt Nam và cổ súy, kích động nhân dân chống lại Đảng và Nhà nước ta, với ảo tưởng sẽ thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Tuy nhiên, cách diễn giải của y quá vụng về, những luận điệu y đưa ra đều không đúng sự thật nên ảo tưởng của y không bao giờ thực hiện được, Bởi vì:

Thứ nhất, quá trình đổi mới ở Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tiếp tục khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo và vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Công cuộc đổi mới đất nước thực sự là quá trình cải biến tích cực, thực chất, sâu sắc, toàn diện vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. So với thời kỳ trước đổi mới, diện mạo đất nước có nhiều thay đổi căn bản, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tiềm lực và quy mô nền kinh tế tăng lên, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Việt Nam từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, nếu năm 1990, tổng thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam chỉ ở mức 220USD thì đến năm 2016 con số này đã tăng lên 2.215USD. Qua 30 năm đổi mới, tăng trưởng kinh tế đã cơ bản gắn kết hài hòa với phát triển văn hóa, xây dựng con người, tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường. Tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước phát triển. An sinh xã hội được đảm bảo; hệ thống an sinh xã hội và phúc lợi xã hội phát triển khá đồng bộ, đặc biệt là trong vấn đề giảm nghèo, giải quyết việc làm, phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội, chính sách ưu đãi người có công với nước, trợ giúp xã hội, chính sách bảo hiểm y tế toàn dân tạo điều kiện để người dân được hưởng thụ nhiều hơn về văn hóa, y tế và giáo dục. Một trong những nguyên nhân cơ bản, xuyên suốt, mang yếu tố quyết định đối với thành tựu phát triển kinh tế – xã hội là Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã kiên trì thực hiện công cuộc Đổi mới. Đường lối lãnh đạo của Đảng đúng đắn ngày càng khẳng định năng lực lãnh đạo tài tình, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thứ hai, trong suốt tiến trình cách mạng, nhân dân ta một lòng, một dạ theo Đảng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo Đảng. Trước khi Đảng ta ra đời, dân tộc ta phải sống trong đêm trường nô lệ. Đảng ra đời đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945, giải phóng nhân dân khỏi kiếp nô lệ, lầm than, đưa dân tộc bước vào một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên làm chủ đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, lớp lớp người Việt Nam đã bước vào các cuộc kháng chiến trường kỳ, chống sự xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước. Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đã đưa đất nước Việt Nam vững bước trên con đường hội nhập và phát triển. Sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo và tổ chức thực hiện bắt nguồn từ nhân dân, vì lợi ích của nhân dân và do nhân dân thực hiện. Nhân dân ta một một lòng theo Đảng, bởi Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. Đường lối đổi mới phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, thể hiện ý Đảng lòng dân, nên khơi dậy được tài sức của nhân dân để xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay.

Thứ ba, Đảng ta tiếp tục đổi mới về kinh tế và chính trị nhưng không thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Hiện nay, công cuộc đổi mới đang đặt ra nhiều vấn đề cả về lý luận và thực tiễn mà Đảng ta phải nghiên cứu giải quyết. Vì vậy, phải tiếp tục nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn. Đảng ta chủ trương kết hợp ngay từ đầu đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới chính trị. Đổi mới chính trị là đổi mới tư duy chính trị về chủ nghĩa xã hội; đổi mới cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành của hệ thống chính trị, trước hết là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước xã hội chủ nghĩa nhằm giữ vững ổn định chính trị để xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa ngày càng vững mạnh; thực hiện tốt nền dân chủ xã hội chủ nghĩa nhằm phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế – xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Như vậy, với những thành tựu to lớn trong quá trình đổi mới ở nước ta, có thể khẳng định, chưa bao giờ thế và lực của cách mạng nước ta lớn mạnh như hiện nay. Vậy mà những kẻ như Donguyen vẫn cố tình xuyên tạc thành tựu đổi mới, cổ súy, kích động nhân dân hòng ảo tưởng thay đổi chế độ chủ nghĩa xã hội ở nước ta./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.