ĐẨY MẠNH NÊU GƯƠNG, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 847 CỦA QUÂN ỦY TRUNG ƯƠNG

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà lãnh đạo kiệt xuất, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của Đảng và dân tộc ta. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người đã để lại những di sản vô cùng quý giá, có giá trị lý luận và thực tiễn, một trong những di sản đó là: Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Trong đó, đặc trưng nổi bật về phong cách là nêu gương, nói đi đôi với làm.

Hồ Chí Minh thường căn dặn cán bộ, đảng viên: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Người cán bộ, đảng viên thực hành nêu gương, nhưng trước hết phải nêu gương sáng về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, nói phải đi đôi với làm; có như vậy nhân dân mới tin tưởng, mới phục và tự nguyện, tự giác nghe theo, tin theo và làm theo. Người nhấn mạnh: “Tuyên truyền phải miệng nói tay làm, phải tùy hoàn cảnh mà tổ chức giúp đỡ nhân dân thật sự, không phải chỉ dân vận bằng diễn thuyết”. Nếu người cán bộ, đảng viên nói nhiều làm ít, thậm chí nói mà không làm, hoặc nói một đằng làm một nẻo, thì nhất định sẽ mất uy tín trước tập thể và nhân dân.

Hồ Chí Minh cũng chỉ ra, nêu gương, nói đi đôi với làm có quan hệ chặt chẽ, thống nhất với nhau, muốn thực hiện tốt các nội dung nêu gương, thì cán bộ, đảng viên phải luôn thực hiện nói đi đôi với làm và phải biết lấy gương người tốt, việc tốt để tuyên truyền cho sự nêu gương. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc cao nhất của sự nêu gương và chính bản thân Người, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn gương mẫu, nói đi đôi với làm, nói là làm, làm trước và làm tốt, làm cho mọi người ai cũng cảm thấy thật gần gũi, tin tưởng, cảm phục, ngưỡng mộ và muốn học tập, tự nguyện làm theo.

Nội dung Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, đã nhiều lần nhắc tới nêu gương, nói đi đôi với làm. Đây không chỉ đơn thuần là vấn đề đạo đức thông thường, mà ở tầm cao hơn chính là sự thống nhất giữa tư tưởng và hành động trong thực tiễn. Thực tế đã chứng minh, từ khi thành lập Quân đội đến nay, 10 lời thề danh dự của quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là kim chỉ nam trong lời nói và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” được Đảng và nhân dân dành tặng cho cán bộ, chiến sĩ luôn được phát huy. Quân đội luôn xứng đáng với lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên nói không đi đôi với làm, nói nhiều, làm ít hoặc nói một đằng làm một nẻo; trong lãnh đạo, chỉ huy còn tự đề cao bản thân mình; trong đấu tranh phê bình còn dĩ hòa vi quý, nể nang, thậm chí còn xu nịnh, tâng bốc cấp trên bằng lời nói hoa mỹ, trong khi không dám phê phán những việc làm sai trái, đóng góp những điểm còn hạn chế. Những biểu hiện này đã được nhận diện, chỉ rõ trong Nghị quyết 847: “nói, viết và làm không đúng nghị quyết, chỉ thị, quy định, nguyên tắc của Đảng, điều lệnh, điều lệ, kỷ luật của Quân đội…”. Đó là một trong những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, đang hàng ngày, hàng giờ cản trở sự phát triển, làm ảnh hưởng đến uy tín, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Ngày nay, Bộ đội Cụ Hồ có rất nhiều thuận lợi để phát huy phẩm chất, tài năng cống hiến cho đất nước, song cũng đặt ra những thách thức lớn bởi những tư tưởng, lối sống thực dụng, thụ hưởng, ngại khó khăn, gian khổ và những cán dỗ về vật chất, các tệ nạn xã hội. Các thế lực thù địch, phản động luôn tìm cách chống phá sự nghiệp cách mạng, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội; một trong những chiêu trò của chúng là xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng. Để hoàn thành xuất sắc sứ mệnh, trách nhiệm cao cả, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, thực hiện tốt chức năng đội quân chiến chấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, giao phó; đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Trong đó, cần chú trọng đẩy mạnh thực hiện nêu gương, nói đi đôi với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, một nội dung, biện pháp quan trọng, yêu cầu khách quan, góp phần phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Để đẩy mạnh nêu gương, nói đi đôi với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng trong quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết, gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; các phong trào thi đua và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm lãnh đạo. Thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức sâu sắc những đặc trưng cơ bản của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, giá trị và ý nghĩa việc nêu gương, nói đi đôi với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xây dựng quyết tâm cao, tinh thần tự giác học tập, rèn luyện, làm theo cho mỗi cán bộ, đảng viên trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao tinh thần kiên quyết chống mọi biểu hiện cơ hội, thực dụng, chủ nghĩa cá nhân trong từng cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh nêu gương trong lời nói và việc làm, nói và làm đúng theo nghị quyết của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp thông qua những công việc cụ thể, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người chỉ huy không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 847 và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhân rộng và lan tỏa những cách làm hay, việc làm tốt, những điển hình tiên tiến trong nêu gương, nói đi đôi với làm; chủ động phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm; kiên quyết đấu tranh bác bỏ các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch, góp phần xây dựng và không ngừng phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.