Không thể phủ nhận giá trị của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trên trang “baoquocdan”, mới đây phát tán bài viết “Học tập đạo đức Hồ Chí Minh quan chức càng học càng hư, càng học càng ăn cắp” của Trà My. Nội dung bài viết vẫn là giọng điệu xuyên tạc, tuy không mới nhưng ẩn chứa nhiều ý đồ thâm độc, hòng bẻ cong mục đích, nội dung và ý nghĩa việc thực hiện các Chỉ thị, Kết luận về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đây là sự tấn công trực diện vào những vấn đề cốt lõi thuộc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Với việc mượn những sự kiện liên quan đến các vụ án trộm cắp, tham ô, tham nhũng của một phận cán bộ, đảng viên đã suy thoái, Trà My quy chụp rằng “học tập đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ càng học thì càng hư”, vì thế “việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là điều hoàn toàn không có lợi cho việc xây dựng và phát triển đất nước”. Rõ ràng, đây chỉ là sự suy diễn thiển cận, một chiều. Thực tế thì sao?

Trước hết, cần phải khẳng định: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta”[1].

Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta và nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam; hơn thế còn dẫn đường cho nhân loại đi đến hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Xuyên suốt lịch sử hơn 93 năm xây dựng và phát triển của Đảng, có thể thấy rõ vai trò quan trọng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý nghĩa của việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vì thế, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng ta nêu ra và chỉ đạo từ rất sớm, bằng nhiều chỉ thị, nghị quyết, qua nhiều thời kỳ. Việc học và làm theo Bác theo từng nội dung của mỗi Chỉ thị, ứng với mỗi nhiệm kỳ Đại hội của Đảng đều là một cuộc vận động chính trị sâu sắc; là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Điều đó không chỉ giúp cho mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong từng địa phương, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, mà còn góp phần trang bị hệ thống quan điểm và phương pháp cách mạng của Người, để kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ hai, những kết quả đạt được của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bao năm qua là không thể phủ nhận.

Quán triệt việc thực hiện các Chỉ thị, Kết luận của Đảng, đến nay việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã triển khai sâu rộng, thường xuyên, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu và đạt được những kết quả quan trọng với nhiều cách làm mới, sáng tạo, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên. Qua đó, phong trào đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, có sức lan tỏa trong Đảng và toàn xã hội, đưa đến những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, trực tiếp góp phần “kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ[2]; xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, tiên phong, gương mẫu. Từ trong phong trào học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình, thực sự có sức lan toả trong xã hội, khơi dậy tình cảm, động lực, tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc và mong muốn cống hiến, phụng sự đất nước trong mọi tầng lớp xã hội, cổ vũ toàn thể nhân dân ta kiên định, hăng hái, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, thực hiện nghiêm túc, bài bản; kịp thời phát hiện, làm rõ những vi phạm, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng[3]. Qua đó, giúp mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, tự điều chỉnh hành vi, tích cực rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong công tác; kỷ cương, kỷ luật trong Đảng được siết chặt hơn, có tác dụng cảnh báo, răn đe, phòng ngừa vi phạm đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Những viện dẫn của Trà My chỉ xoáy vào hạn chế mà bỏ qua những kết quả tích cực nêu trên đã cho thấy rõ âm mưu kích động, chống phá của y. Và cũng vì thế tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải là “điều hoàn toàn không có lợi” như Trà My xuyên tạc mà ngược lại đã tạo được sức lan tỏa trên các mặt của đời sống xã hội, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự đã trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng ta, nhân dân ta di sản vô cùng quý giá. Đó là thời đại Hồ Chí Minh; là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Không ngừng học tập, rèn luyện theo Người đã, đang và luôn là tiêu chí, thước đo, phương châm hành động và biện pháp công tác của các cán bộ, đảng viên, được coi là động lực, cội nguồn sức mạnh để toàn Đảng nỗ lực vượt qua các khó khăn, thách thức, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới./.

[1] Bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị, ngày 12/6/2021.

[2] Kết quả điều tra dư luận xã hội tháng 3-2021: 70% số người được hỏi cho rằng việc thực hiện Chỉ thị số 05 đã “Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

[3] Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thành lập hơn 20 đoàn kiểm tra tại hơn 30 ban, bộ, ngành, địa phương về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện kiểm tra đối với 15.920 tổ chức đảng và 47.701 đảng viên.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Không thể phủ nhận giá trị của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.