Không thể phủ nhận giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.

Ngay từ những năm 20 của thế kỷ XX, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm thấy ở chủ nghĩa Mác – Lê-nin con đường cứu nước và phát triển đúng đắn cho dân tộc ta, Người đã khẳng định: bây giờ chủ nghĩa nhiều, học thuyết nhiều nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lê-nin. Tuy nhiên, các thế lực thù địch xưa nay vẫn luôn phủ định, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lê-nin, và cho rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã sai lầm khi lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin làm cơ sở lý luận cho con đường phát triển của xã hội Việt Nam. Thế nhưng, họ đã lầm. Họ càng phủ nhận thì chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh càng được tôn vinh, tỏa sáng, khẳng định giá trị. Xét cả về mặt lý luận và thực tế cho thấy, chủ nghĩa Mác – Lê-nin là lý luận chính trị cơ bản, mang tính định hướng con đường giải phóng cho nhân dân Việt Nam.

Đồng thời, Hồ Chí Minh đã xác định đúng mục tiêu phát triển của dân tộc Việt Nam. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định mục tiêu của cách mạng Việt Nam: làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản. Nói cách khác, mục tiêu của cách mạng Việt Nam là tiến tới chủ nghĩa cộng sản, mà giai đoạn đầu là chủ nghĩa xã hội, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Mục tiêu đó là duy nhất đúng, phù hợp với xu thế của thời đại.

Tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ rõ con đường thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là: giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người, nhằm đưa Việt Nam phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đi theo tư tưởng Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam từ một nước thuộc địa – phong kiến, mới trở thành một nước độc lập, tự chủ, có nền kinh tế phát triển bền vững, con người được giải phóng khỏi ách áp bức, bất công, được phát triển tự do, toàn diện, vươn tới cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Thế mà, với những luận điệu cũ rích và lòng hận thù, chống cộng điên cuồng, các thế lực thù địch, hay những người nhân danh là “nhà dân chủ” thường rêu rao rằng, đi theo con đường này sẽ đưa dân tộc Việt Nam vào ngõ cụt; bởi thế, cần từ bỏ nó để “kịp đi với con đường chung mà thế giới hiện nay đang đi” – con đường tư bản chủ nghĩa. Thật hoang đường, lố bịch!

Trên thực tế, con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở nước ta đã trải qua bao thử thách và được chứng minh là hoàn toàn đúng. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã chỉ dẫn cho việc tập hợp sức mạnh vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Nhắm tới mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, cách mạng Việt Nam nhất thiết phải có lực lượng. Đó là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo, sắc tộc, giàu nghèo, gái trai, vùng miền,… Để tập hợp lực lượng, Đảng Cộng sản Việt Nam – đảng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc giữ vai trò lãnh đạo. Sự trong sạch, vững mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam là điều kiện tiên quyết, quyết định đảm bảo cho cách mạng Việt Nam luôn giành thắng lợi. Hiện nay, các thế lực thù địch chĩa mũi nhọn vào việc chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi, Đảng ta là lực lượng lãnh đạo hệ thống chính trị và toàn xã hội. Chúng tìm mọi cách để thực hiện “diễn biến hòa bình”, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đòi phủ nhận Điều 4 Hiến pháp 2013 của nước ta. Lúc công khai, khi ngấm ngầm, chúng tìm mọi cách chia rẽ nội bộ, phá vỡ khối đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ nhân dân với Đảng và Nhà nước, kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan,… nhằm gây mất ổn định chính trị – xã hội, phủ nhận giá trị, làm lu mờ, mất sức sống tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó có tư tưởng “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh đã đưa ra hệ thống quan điểm về xây dựng một xã hội mới, xây dựng văn hóa và con người Việt Nam với chuẩn mực đạo đức cách mạng. Xã hội mới ở đây là xã hội xã hội chủ nghĩa. Đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh là: có lực lượng sản xuất phát triển cao, gắn với tiến bộ khoa học, kỹ thuật và văn hoá; có nền tảng kinh tế là chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu và nguyên tắc phân phối theo lao động; có chế độ chính trị do nhân dân làm chủ, nhà nước của dân, do dân, vì dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản; có hệ thống các quan hệ xã hội công bằng, bình đẳng, dân giàu, nước mạnh, không còn chế độ bóc lột, áp bức, bất công, không còn sự đối lập giữa lao động chân tay và lao động trí óc, giữa thành thị và nông thôn.

Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác – Lê-nin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho sự phát triển vững chắc của dân tộc Việt Nam. Thế nhưng, có người muốn tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lê-nin hoặc tìm mọi cách đả kích, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh và “bôi đen” đạo đức của Người, nhằm thực hiện cái gọi là “hạ bệ thần tượng”, lung lạc những người nhẹ dạ, cả tin, phủ nhận những giá trị cơ bản, đúng đắn trong tư tưởng của Người. Cần phải khẳng định rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác – Lê-nin có mối quan hệ khăng khít, là một chỉnh thể làm thành nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ nghĩa Mác – Lê-nin là cơ sở, là nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh. Không có chủ nghĩa Mác – Lê-nin thì không thể nào có tư tưởng Hồ Chí Minh. Có ý kiến cho rằng, ở Việt Nam, chỉ cần nêu tư tưởng Hồ Chí Minh là đủ, hay tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa Mác – Lê-nin ở Việt Nam cũng là quan điểm sai trái. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, nhưng không có nghĩa cách mạng Việt Nam chỉ cần tư tưởng Hồ Chí Minh là đủ. Ý kiến này tưởng như đề cao tư tưởng Hồ Chí Minh nhưng kỳ thực lại là xuyên tạc và hạ thấp tư tưởng của Người. Chỉnh thể làm nên hệ tư tưởng của cách mạng Việt Nam là chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là giá trị không thể phủ nhận

Bình luận bằng tài khoản Facebook

9 thoughts on “Không thể phủ nhận giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

 • 31 Tháng Mười, 2015 at 8:48 chiều
  Permalink

  Đặt những bài viết, quan điểm của các lực lượng phản động đưa ra nhằm “hạ bệ” các lãnh tụ, các anh hùng của dân tộc cùng với trào lưu sáng tác theo xu thế “giải thiêng” trong văn hóa, văn học… mới thấy cuộc tiến công của các thế lực thù địch được chúng tổ chức trên mọi mặt trận: chính trị, tư tưởng, văn hóa, lối sống… và có những người nhẹ dạ, cả tin, thiếu hiểu biết đã vô tình a dua theo những kẻ thù của dân tộc.

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 1:00 chiều
  Permalink

  Tư tưởng Hồ Chí Minh là “một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại”.
  Thực tế cho thấy, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn tỏ rõ sức sống mãnh liệt, có giá trị dẫn đường cho Đảng, nhân dân và dân tộc Việt Nam tiến lên trong “cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 4:21 chiều
  Permalink

  Giá trị vĩ đại của tư tưởng Hồ Chí Minh đã được cả dân tộc Việt Nam và thế giới thừa nhận, đến cả những “kẻ thù ý thức hệ” của ông, những kẻ bên kia chiến tuyến với ông còn phải thừa nhận cơ mà. UNESSCO cũng công nhận ông là anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hóa kiệt xuất rồi mà…. Không tin thì lên google mà kiểm tra… à mà nhớ kiểm tra cả bằng từ khóa tiếng Việt và từ khóa tiếng Anh nhé … như thế cho khỏi phải nghi ngờ.

  Reply
 • 1 Tháng Mười Hai, 2015 at 12:32 sáng
  Permalink

  Cả thế giới đều biết và thừa nhận giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh. Chỉ có những kẻ phản động, vô ơn mới cố tình không hiểu, xuyên tạc nhằm chống phá dân tộc Việt Nam, nhưng âm mưu của chúng không thể che mắt được những người Việt Nam yêu nước và nhân dân tiến bộ trên thế giới. Tôi ủng hộ tác giả bài viết Không thể phủ nhận giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh. Mong rằng tác giả có nhiều bài viết vạch trần bản chất xấu xa của những kẻ phản động này hơn nữa.

  Reply
 • 1 Tháng Mười Hai, 2015 at 12:41 sáng
  Permalink

  Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Đó là tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam vẫn tiếp tục soi đường cho cách mạng Việt Nam. Tư tưởng của Người không chỉ có giá trị to lớn đối với dân tộc Việt Nam mà còn có ý nghĩa sâu sắc đối với các phong trào đấu tranh cho hòa bình độc lập tự do trên thế giới. Do vậy không thể phủ nhận được, những kẻ rắp tâm phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh là những kẻ phản nhân loại, vô nhân tính.

  Reply
 • 5 Tháng Mười Hai, 2015 at 5:07 sáng
  Permalink

  Thực tế cách mạng Việt Nam cho thấy, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn tỏ rõ sức sống mãnh liệt, có giá trị dẫn đường cho Đảng, nhân dân và dân tộc ta tiến lên trong “cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi”, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
  Tuy nhiên, các thế lực thù địch xưa nay vẫn luôn muốn phủ định, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, và cho rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã sai lầm khi lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm cơ sở lý luận cho con đường phát triển của xã hội Việt Nam, nhất là trong điều kiện hiện nay. Cái đích hướng tới của chúng là phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, làm cho Đảng suy yếu và xoay chuyển con đường phát triển của Việt Nam theo quỹ đạo TBCN.
  Thế nhưng, chúng đã lầm! Chúng càng phủ nhận thì chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh càng được tôn vinh, tỏa sáng, khẳng định giá trị. Đây là điều đã được lịch sử ghi nhận và khẳng định trong thực tiễn cách mạng Việt Nam.

  Reply
 • 25 Tháng Mười Hai, 2015 at 9:52 sáng
  Permalink

  Cả cuộc đời vĩ đại của Hồ Chủ tịch là tấm gương mãi mãi sáng ngời chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nhân dân thắm thiết, đạo đức chí công vô tư, tác phong khiêm tốn, giản dị.
  Suốt đời học tập đạo đức, tác phong của Người, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh, rèn luyện mình thành những chiến sĩ trung thành với Đảng, với dân, xứng đáng là học trò của Hồ Chủ tịch. Noi gương Người, toàn thể nhân dân ta, thanh niên ta nguyện ra sức trau dồi mình thành những con người mới, làm chủ đất nước, làm chủ xã hội mới, mang lá cờ bách chiến bách thắng của Hồ Chủ tịch tới đích cuối cùng.

  Reply
 • 15 Tháng Hai, 2016 at 10:35 sáng
  Permalink

  Trong thời gian qua, việc xuyên tạc về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn là âm mưu thâm hiểm, lâu dài của các thế lực thù địch, trong đó thủ đoạn đánh vào cái gốc, vào nền tảng tư tưởng, vào yếu tố chính trị tinh thần, giá trị văn hóa, vào lãnh tụ của Đản là “ngón đòn” thâm hiểm nhất nhằm làm mất uy tín của Đảng và các lãnh tụ, gây mất ổn định xã hội, từng bước hướng Việt Nam đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân cần tỉnh táo trước những chiêu trò đã cũ nhưng hết sức nguy hiểm của các thế lực thù địch.

  Reply
 • 10 Tháng Mười, 2018 at 2:29 chiều
  Permalink

  Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta; kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.